Rijnenburg en Reijerscop Terugkoppeling bijeenkomsten

Tijdens het ontwerpproces werken initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden samen aan minimaal 4 verschillende scenario’s voor het energielandschap. Daarvoor werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Hieronder wordt een korte terugkoppeling gegeven van de bijeenkomsten die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

Resultaten van de werkbijeenkomsten

Procesverslag

Ter afsluiting van het participatietraject heeft de onafhankelijke procesbegeleider een verslag gemaakt.

Scenario’s en bouwstenen energielandschap

Na de derde werkbijeenkomst is het document met de scenario’s en bouwstenen aangepast. In het nieuwe document zijn opmerkingen uit de derde bijeenkomst verwerkt.

Vraag-en-antwoorddocument

Tijdens het ontwerpproces van de scenario’s zijn verschillende vragen gesteld. Alle vragen hebben we beantwoord in het vraag-en-antwoorddocument. Deze versie is uitgebreider dan het document dat tijdens de derde werkbijeenkomst is besproken. Ook de vragen die tijdens en na de werkbijeenkomst zijn gesteld, zijn in het document meegenomen.

Terugkoppeling van de werkbijeenkomsten

Derde werkbijeenkomst 9 oktober 2018

Tijdens de eerste 2 werkbijeenkomsten haalden we ideeën op voor de verdere uitwerking van de scenario’s. Deze opmerkingen en ideeën zijn zo goed mogelijk verwerkt in de scenario’s. Tijdens de laatste werkbijeenkomst konden deelnemers vragen stellen en reageren op eventuele onduidelijkheden en onjuistheden in de uitgewerkte scenario’s en bijbehorende documenten. 

Hieronder staan de scenario’s en begeleidende documenten die in de derde bijeenkomst besproken zijn. De eerste 5 documenten zijn opgesteld naar aanleiding van eerdere werkbijeenkomsten en diverse gesprekken met belanghebbenden. Ze vormen samen met de reacties uit de eerste 2 werkbijeenkomsten, de opbrengst van het participatieproces.

Tweede werkbijeenkomst 30 juni 2018

Na de eerste werkbijeenkomst zijn initiatiefnemers, het ontwerpbureau en de gemeente aan de slag gegaan om de scenario’s aan te passen en verder uit te werken. Ze hebben 6 uitgewerkte schetsen gemaakt. 4 daarvan zijn bestaande scenario’s die verder zijn uitgewerkt: De ring, Nieuw Rijnenburg, De Kreek en Energie Voorop. 2 scenario’s zijn nieuw: Zon Voorop en het Polderscenario.

2 scenario’s uit de vorige ronde zijn niet verder uitgewerkt omdat ze onvoldoende kansrijk zijn. Dit zijn: ‘Energie Voorop plus’ en ‘3 Parken’. Ze worden wel aangeboden aan de gemeenteraad, omdat de raad om deze scenario’s gevraagd heeft.

Bezoekers van de tweede werkbijeenkomst konden de verder uitgewerkte scenario’s bekijken. Ook konden ze per scenario een reactie (pdf, 3,0 MB) achterlaten. Er waren visualisaties van de energiescenario’s en mensen konden in gesprek met de initiatiefnemers, onderzoeksbureau DGMR, belangengroepen, diverse experts en de onafhankelijke procesbegeleider. Tenslotte konden bezoekers aangeven hoe ze over de verschillende aspecten van het energielandschap denken.

In totaal zijn tijdens de werkbijeenkomst 124 reactieformulieren (pdf, 179 kB) ingevuld en na afloop zijn er nog 4 reacties per e-mail opgestuurd. Alle opmerkingen en ideeën uit de tweede werkbijeenkomst leggen we voor aan de initiatiefnemers en het ontwerpbureau. Zij gebruiken deze om de uitwerking van de scenario’s af te ronden.

Hieronder staat de informatie die tijdens de werkbijeenkomst is gepresenteerd:

Eerste werkbijeenkomst 17 mei 2018

De eerste werkbijeenkomst in De Schalm in De Meern is door ongeveer 500 mensen bezocht. Er was door het gebouw een looproute uitgezet langs verschillende onderdelen, zoals:

  • de eerste schetsen van 6 scenario’s
  • informatie over de effecten van de verschillende scenario’s, zoals zicht, slagschaduw en geluid
  • visualisaties van de effecten van windenergie
  • de mogelijkheid om met initiatiefnemers of de onafhankelijke procesbegeleider in gesprek te gaan

Bezoekers konden hun reactie geven, en ook zelf een scenario uitwerken samen met medewerkers van ontwerpbureau Bosch Slabbers. In totaal zijn er tijdens de werkbijeenkomst 303 reactieformulieren ingevuld en na afloop zijn er nog 3 reacties per e-mail opgestuurd.

We hebben de reacties verwerkt die tijdens deze werkbijeenkomst zijn verzameld. De opmerkingen en ideeën leggen we voor aan de initiatiefnemers en het ontwerpbureau. Zij gebruiken deze om de scenario’s verder uit te werken.

Hieronder staat de informatie die tijdens de werkbijeenkomst is gepresenteerd:

Terugkoppeling van de ontwerpateliers

Terugkoppeling van de uitwerkingsgroep

De uitwerkingsgroep werkt tijdens de ontwerpateliers samen met de ontwerpgroep en de initiatiefnemers. De uitwerkingsgroep komt ook een aantal keer zelf bij elkaar. Lees hieronder de verslagen van hun eigen bijeenkomsten. Deze verslagen zijn niet van de gemeente, maar van de uitwerkingsgroep zelf.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop