Energie Regionale Energiestrategie (RES)

In het conceptbod van de RES staat hoeveel duurzame energie de regio wil gaan opwekken. Om in de toekomst genoeg elektriciteit en warmte te hebben. De regio U16 moet 1 juni 2020 een conceptbod en ontwerp-RES naar het Rijk sturen.

Duurzame energie in Utrecht

Hoe wekken we zo veel mogelijk duurzame energie op om bij te dragen aan de energietransitie? In het landelijk klimaatakkoord is vastgelegd dat de CO2-uitstoot de komende jaren sterk moet verminderen. We weten dat we ons elektriciteitsverbruik moeten verminderen. Ook moeten we dit verbruik zoveel mogelijk in onze eigen omgeving gaan opwekken. Nederland is daarom ingedeeld in regio’s die dat met elkaar moeten gaan regelen en afspreken. Utrecht is onderdeel van de RES regio U16. Die bestaat uit 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie.

Conceptbod RES U16

Op 25 maart is het conceptbod van de RES U16 voorgelegd aan de gemeenteraad. Alle 21 overheden leveren een bijdrage. In de periode tot 2030 wil U16 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken in de regio.
De regio U16 moet 1 juni 2020 een conceptbod en ontwerp-RES naar het Rijk sturen. Alle andere 29 regio’s doen dat ook.  Eerst bespreken de verschillende gemeenteraden dit.

In het conceptbod staat:

  • hoeveel duurzame elektriciteit op land (wind en zon) en dak de regio kan opwekken
  • welke duurzame warmtebronnen mogelijk te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen.

Op 1 maart 2021 moet de U16 een definitief plan voor de RES indienen bij het Rijk.

Bekijk het conceptbod

Wat betekent dit voor Utrecht?

We hebben de afgelopen tijd onderzocht wat er mogelijk is om duurzame energie in onze stad op te wekken. De gemeenteraad heeft dit gevraagd. Het college wil een ambitieuze en haalbare inbreng doen in het conceptbod van de RES. Zij stelt aan de raad voor om in te zetten op:

  • windmolens en zonnevelden in (energielandschap) Rijnenburg en Reijerscop
  • 3 zonnevelden op 3 locaties: geluidswal A12, Meijewetering en Haarrijnseplas.
  • zonnepanelen op grote (bedrijfs)daken

Dit kan samen goed zijn voor 0,45 van de 1,8 TWh.

Potentieelonderzoeken

Hiernaast hebben we onderzoek laten doen naar wat en waar we als stad nog méér duurzaam kunnen opwekken. Zoals het Rijk van ons vraagt voor de RES. Deze studie moet ons helpen in beeld te krijgen wat het Utrechtse aandeel in de RES kan zijn. Keuzes zijn nog niet gemaakt. Die maken we later in 2020. Dat doen we samen met bewoners en experts als netbeheerder, energiebedrijven en andere organisaties. Zover zijn we nog niet.

Bekijk de potentieelonderzoeken Energie

Oplossingen in beeld

Aquathermie

Thermische energie uit oppervlaktewater (aquathermie) lijkt de grootste kans te hebben. Binnen Utrecht is hier nu nog geen praktische ervaring mee. Deze techniek levert vooral winst op voor lagetemperatuurwarmtenetten. Dat is dus voor woningen die zeer goed geïsoleerd zijn en met lage temperatuur kunnen worden verwarmd. Wel zijn een aantal projecten en onderzoeken in voorbereiding. Bijvoorbeeld in de Merwedekanaalzone.

Restwarmte/warmte uit afvalwater

Benutting van restwarmte of warmte uit afvalwater levert niet voldoende warmte voor een groot deel van de stad.

Aardwarmte

Aardwarmte lijkt de bron te zijn waarmee de warmtevoorziening in Utrecht volledig kan worden verduurzaamd. Maar de onzekerheden over de beschikbaarheid van deze bron zijn nog groot en worden op dit moment beter onderzocht.

Windenergie

Het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop is het meeste geschikte deel van de gemeente Utrecht voor windenergie. Verdiepend onderzoek moet meer duidelijk maken over de uiteindelijke haalbaarheid van overige zoekgebieden voor windmolens. Dat gebeurt in samenwerking met omwonenden, experts en initiatiefnemers.

Zonne-energie

Het poldergebied Rijnenburg en Reijerscop is het meest interessant voor zonnevelden. De potentiële opbrengst van dit gebied, met windmolens en zonnevelden, is maximaal goed voor 0,28 TWh. Dat is het verbruik van 82.500 huishoudens.

Daarnaast is onderzocht dat zonnevelden kunnen komen op de geluidswal langs de A12, op Meijewetering en op de Haarrijnseplas. De gemeente is eigenaar van deze 3 gebieden.
Het overige potentieel voor zonnevelden ligt volgens de studie in:

  • het agrarisch gebied ten westen van Utrecht  
  • oosten van Utrecht.

Afwegingen moeten nog worden gemaakt en keuzes worden pas later gemaakt. Bewoners zullen nog de mogelijkheid krijgen om mee te praten.

Utrecht heeft al eerder uitgesproken de ambitie te hebben om in 2025 op 20% van de Utrechtse daken zonnepanelen te hebben liggen. Zeker bij grootschalige daken is nog veel winst te behalen. We ondernemen daarom verschillende acties om eigenaren van grote daken te stimuleren om zonnepanelen te nemen. We breiden het aanbod hiervoor uit met financierings- en constructieadvies. Eerder zat daar al een gratis dakscan en subsidie- en offerteadvies bij. Hier is eind 2019 een plan van aanpak ‘Zon op dak' voor geschreven.
In 2019 was 13%  van de Utrechtse daken voorzien van zonnepanelen.

Wie besluit wanneer over de RES?

De ‘concept RES’ moet in juni 2020 klaar zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt onafhankelijke analyses. Zij leggen alle concept RES’en naast elkaar en rekenen ze door. De regio kan die analyses gebruiken voor het maken van de RES 1.0. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle energieregio’s samen in 2030 ten minste 35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken. Is het samen geen 35 TWh? Dan wordt in overleg met, en vooral tussen, de regio’s gekeken hoe het doel wél kan worden behaald en wat daarvoor nodig is. Gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap hebben een belangrijke rol in de RES. Zij stellen de RES uiteindelijk voor 1 maart 2021 vast.

Vervolg

Elke regio werkt de concept RES verder uit tot de RES 1.0. Die moet in maart 2021 vastgesteld zijn door gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Elke 2 jaar herijkt iedere energieregio de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs. De RES richt zich op 2030. Dat geeft alle partijen die betrokken zijn inzicht in wat er in de toekomst op hen afkomt.
De projecten en plannen die in de RES staan, worden vastgelegd in het omgevingsbeleid van overheden. Denk aan de Omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s. Er is inspraak mogelijk op die plannen en projecten. Op 1 januari 2025 moeten de plannen en projecten een vergunning hebben zodat ze kunnen starten. Zo dragen we met elkaar in Nederland bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Wat kunt u zelf doen?

Bekijk wat u zelf kunt doen op www.utrecht.nl/energie.

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden