Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop Hoe gaan we het doen?

We hebben verschillende scenario’s uitgewerkt voor het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop. Het college gebruikt de scenario's om een voorstel voor het gebied te doen.

Voorstel van het college (2019)

Het college werkt een voorstel uit voor het energielandschap dat gebaseerd is op onderdelen van meerdere scenario’s. In het voorjaar van 2019 neemt het college van B en W een besluit over dit voorstel.

De buurgemeenten en de provincie krijgen daarna zes weken de tijd om op het voorstel te reageren. Ook vraagt de gemeente de initiatiefnemers in deze periode om een reactie op het voorstel te geven.

Nadat de zes weken voorbij zijn, verwerken we de reacties in het voorstel. Hierna neemt het college van B en W rond de zomer van 2019 een tweede besluit. Ditmaal over het definitieve voorstel dat zij voorlegt aan de Utrechtse gemeenteraad.

Over het algemeen duurt het na een collegebesluit nog drie maanden voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Dit zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 zijn.

Uitwerken van scenario’s (2017-2018)

Vanaf november 2017 hebben we samen met initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden verschillende scenario’s uitgewerkt voor het ‘energielandschap’ in Rijnenburg en Reijerscop. De gemeente heeft de regie over het proces.

De gemeenteraad heeft gevraagd om minimaal vier scenario’s uit te werken:

  • Een scenario dat geen windmolens bevat.
  • Een scenario waarbij windmolens niet voor slagschaduw op de gevels van woningen zorgen. Ook mag in dit scenario als gevolg van windmolens bij woningen in de omliggende woonwijken geen geluidstoename plaatsvinden ten opzichte van het wegverkeersgeluid dat nu al aanwezig is.
  • Een scenario met een combinatie van een zo hoog mogelijke energieopwekking en rendement voor omwonenden. In dit scenario is er weinig hinder.
  • Een scenario met alleen de wettelijke normen als beperking.

Er mochten ook andere scenario’s worden ontworpen, zolang ze maar uitvoerbaar zijn. Inmiddels is het ontwerpproces afgerond en liggen er 6 uitgewerkte scenario’s.

Hoe hebben we de verschillende scenario’s uitgewerkt?

Zo maken we samen de scenario's: 1. Voorbereidingen, eerste werkafspraken maken door initiatiefnemers, ontwerpers en uitwerkingsgroep. 2. werkbijeenkomsten en de werkateliers wisselen elkaar af. Lees onder dit schema wat er in deze bijeenkomsten gebeurt. Na elke werkbijeenkomst kunnen belangengroepen hun belangen inbrengen voordat de input naar het ontwerpatelier gaat. 3. Scenario's en procesverslag. 4. Omliggende gemeenten reageren. 5. Gemeenteraad Utrecht neemt een besluit (eind 2018).

Het ontwerpproces bestond uit twee soorten bijeenkomsten die elkaar steeds opvolgden: ontwerpateliers en werkbijeenkomsten. Daarnaast werd na iedere werkbijeenkomst gesproken met diverse belangengroepen.

Werkbijeenkomsten

Tijdens werkbijeenkomsten konden bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden meedenken over de scenario’s voor een energielandschap. Zij konden ideeën meegeven en op voorstellen reageren.

Gesprekken met belangengroepen

Na iedere werkbijeenkomst sprak de gemeente met verschillende belangengroepen, zoals:

  • bewonersorganisaties van de omliggende wijken uit Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht,
  • belangengroepen bestaande uit bewoners en omwonenden, zoals de Buren van Rijnenburg en bewonersgroepen die ideeën inbrengen, en
  • andere belanghebbenden zoals stichting Watersportbaan Midden-Nederland (SWMN), Modelvliegclub Midden Nederland, Leger des Heils, Fietsersbond, Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), de vereniging voor veldbiologie (KNNV).

Ontwerpateliers

In de ontwerpateliers werkten leden van de uitwerkingsgroep, ontwerpbureau Bosch Slabbers, initiatiefnemers en ambtenaren van de gemeente Utrecht samen de scenario’s van het energielandschap uit. Zij gebruikten hierbij de input die werd opgehaald tijdens de werkbijeenkomsten en de gesprekken met de belangengroepen.

Startnotitie (2016-2017)

  • In 2016 hebben zich verschillende initiatiefnemers gemeld met ideeën voor de productie van zonne- en windenergie. De gemeenteraad had hiervoor een oproep gedaan.
  • In het voorjaar van 2017 spraken we in stadsgesprekken met bewoners, gebruikers en betrokkenen uit de regio. We hebben besproken hoe en onder welke voorwaarden de ideeën kunnen worden uitgewerkt. De uitkomsten van de gesprekken zijn verwerkt in de startnotitie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop (pdf, 934 kB).
  • De Utrechtse gemeenteraad heeft in juli 2017 de startnotitie vastgesteld. Op basis van deze startnotitie zijn verschillende varianten voor het energielandschap ontworpen.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Twitter

@energie030