Duurzame stad Utrecht onderzoekt mogelijkheden aquathermie

Aquathermie is thermische energie uit water. Het is een bron van duurzame verwarming van huizen en andere gebouwen. De gemeente Utrecht onderzoekt of dit interessant is voor de stad.

Daarom is de gemeente partner in Green Deal Aquathermie. Daarmee krijgen we toegang tot de kennisopbouw en -uitwisseling die binnen deze Green Deal over aquathermie gaat plaatsvinden.

Lees meer over Green Deals op de website van de Rijksoverheid

Wat is aquathermie?

Aquathermie is warmte en kou uit water uit 3 verschillende waterbronnen. Het gaat om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Met deze schone energie kunnen huizen en andere gebouwen duurzaam worden verwarmd.

Alternatief voor aardgas

Aquathermie kan de overgang naar aardgasvrije verwarming helpen realiseren. Uit onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater 40% van de warmtevraag in stedelijk gebied kan leveren. Afvalwater kan 15% van de nodige energie leveren en drinkwater 1,5%. Aquathermie kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de verwarming van woningen en andere gebouwen en zo bijdragen aan de warmtetransitie.

In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om in 2030 het stadswarmtenet in Utrecht verduurzaamd te hebben. De verwachting is dat aquathermieprojecten aan deze verduurzaming een bijdrage kunnen gaan leveren. Het streven van de Green Deal is om de bronnen van aquathermie te gaan benutten voor het leveren van warmte aan de gebouwde omgeving.

Mogelijkheden voor Utrecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Eneco hebben de intentie om actief afvalwarmte uit de rioolwaterzuivering in Overvecht toe te passen in het huidige stadswarmtenet. Verder onderzoekt de gemeente de toepassing van aquathermie in de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier.

De gemeente Utrecht doet op dit moment aan een aantal Green Deals mee, waaronder de Green Deal aardgasvrije wijken.