Bodem Bodemonderzoek

Soms lijkt het eindeloos voordat een bodemonderzoek klaar is. Eerst kijken we op grof niveau en als de grond vervuild is, meten we nauwkeuriger. Lees verder hoe een bodemonderzoek gaat. Klik hier als u een uitleg van de vaktaal wilt zien.

Wie doet bodemonderzoek?

De eigenaar van de grond moet meestal het onderzoek regelen. Soms is dat een bedrijf of een particulier, soms de gemeente.

Bedrijven die bodemonderzoek doen staan in de Gouden Gids bij het onderwerp bodemonderzoek of milieuonderzoek. Vraag meer offertes op, want de prijzen kunnen verschillen. Een eerste onderzoek is meestal een NEN 5740 en ook voor eventuele vervolgonderzoeken bestaan specifieke onderzoeksprotocollen. Het adviesbureau weet daarvan.

Wij hebben al veel bodemrapporten in ons archief. Als u uw grond wilt laten onderzoeken is het handig eerst de gegevens over uw terrein op te vragen bij bodeminformatie adres. Als er een bodemonderzoek is, kunt u dat bij ons komen inzien. Als er niets bekend is, moet u zelf het bodemonderzoek organiseren.

De gemeente wil graag een overzicht krijgen van de bodemkwaliteit in de stad. Zo kunnen we voorspellen of ergens de grond vervuild zal zijn of niet. U kunt ons helpen door uw onderzoek aan ons te sturen. Wij bewaren het in het archief en verwerken het in onze digitale kaart. Zo krijgen we steeds meer kennis van de stad.

U moet bodemonderzoek uitvoeren als u bouwstoffen of grond- of baggerspecie gebruikt op of in de bodem. U hebt bijvoorbeeld bouw- of verbouwplannen en moet daarvoor een onderlaag aanbrengen. Dit onderzoek laat zien wat de effecten op de kwaliteit van de bodem zijn. U mag niet zomaar onderzoek doen in de bodem als deze niet van u is (als u geen bevoegdheid hebt). Als de grond van de gemeente is, moet u de gemeente om toestemming vragen.

U vraagt toestemming bij de gemeente waar het bodemonderzoek plaats moet vinden. Is de omgevingsvergunning voor het milieu niet verleend door de gemeente? Dan moet u het verzoek om toestemming voor bodemonderzoek indienen bij de instantie die de omgevingsvergunning wel heeft uitgegeven.

U kunt toestemming voor bodemonderzoek vragen als:

  • u bodemonderzoek moet doen vanwege het Besluit Bodemkwaliteit (dit geldt niet voor de bodem onder oppervlaktewater) of
  • het bodemonderzoek plaatsvindt op het grondgebied van de gemeente

Of een bodemonderzoek nodig is voor een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen bouwvergunning), is onder andere afhankelijk van wat er gebouwd gaat worden. De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. We kunnen dit verlengen met nog eens 8 weken.

Historisch onderzoek

Dit wordt ook wel vooronderzoek genoemd. Elk onderzoek begint met een duik in de geschiedenis, naar bijvoorbeeld de bedrijfsmatige activiteiten. Om te weten of op de onderzoekslocatie bodemverontreiniging te verwachten is, zijn alle archieven die hier mee te maken hebben gebundeld in een beeld bodemkwaliteit van de hele gemeente. Vraag bij bodeminformatie adres de historische informatie op.

Verkennend onderzoek

Uit het historische onderzoek blijkt wat we kunnen verwachten in de bodem. Veldwerkers verrichten boringen en plaatsen peilbuizen om grond- en grondwatermonsters te nemen. Op verdachte plaatsen, bijvoorbeeld bij een ondergrondse olietank, komen extra boringen. De veldwerkers beschrijven wat ze zien in de grond. Potjes met grond en flesjes met grondwater brengen ze naar het laboratorium, waar de grondmonsters worden gemengd. Mengmonsters zijn goedkoper om te onderzoeken. De resultaten komen in een rapport en de opdrachtgever weet globaal hoe het met de bodem is gesteld.

Aanvullend onderzoek

Als uit het verkennend onderzoek blijkt dat de monsters in een bepaalde mate verontreinigd zijn, moet dit aanvullend worden onderzocht. Omdat grondmonsters in het verkennend onderzoek meestal zijn gemengd, weet je niet of alle boorpunten vies waren. Misschien was het er maar één. Die monsters worden dan afzonderlijk nog eens geanalyseerd.

Nader onderzoek

Als uit het verkennend onderzoek blijkt dat de bodem vervuild is, moet er meer onderzoek komen. Nog meer veldwerk en meer boringen dus. Uit het nader onderzoek leren we:

  • welke stoffen er in de bodem zitten en wat de oorzaak kan zijn;
  • waar de vervuiling precies zit en hoe diep;
  • of er risico is voor mensen of het milieu;
  • of het zich kan verspreiden, en zo ja, hoe snel dat zal gaan;
  • of saneren nodig is en hoe snel dat moet.

Saneringsonderzoek

Er zijn 2 redenen om een geval van ernstige bodemverontreiniging te saneren:

  • als er een risico is voor de gezondheid, het milieu of voor verspreiding;
  • bij ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er gebouwd wordt.

Er zijn meerdere methoden om de grond te saneren. Soms is het handig om de verontreinigde grond weg te graven en te laten reinigen. Soms kunnen bacteriën de grond reinigen. De ene variant is sneller, de andere goedkoper. Het saneringsonderzoek zet alle voor- en nadelen op een rijtje. Als de juiste saneringsvariant bekend is, moet er een saneringsplan komen. Het saneringsplan beschrijft precies hoe de sanering gaat. Kijk op de pagina bodemsanering voor meer informatie.

Monitoringsonderzoek

Soms is saneren niet nodig maar moet de verontreiniging gevolgd worden (monitoren). Bijvoorbeeld omdat de verontreiniging in het grondwater kan verspreiden. Elk jaar zijn dan metingen nodig om te zien of de verontreiniging groter is geworden. Hoeveel metingen en waar, is van te voren vastgelegd in een plan. Als er een paar jaar niets verandert, hoeft monitoren niet meer jaarlijks.

Gewasonderzoek

Soms kan er een risico zijn als u groente uit uw eigen en vervuilde tuin eet. Dat kan zo zijn als u vrijwel al uw eten uit deze tuin haalt en is afhankelijk van de ernst van de vervuiling. Uit berekening blijkt of de vervuiling van de grond in de planten komt, maar het is beter direct in de plant te gaan meten. Bij gehalten boven de Warenwetnorm raden we mensen af de groente te eten.

Luchtonderzoek

Sommige stoffen verdampen uit de grond naar de woning. Vaak ruik je het niet, maar op den duur kan zoiets toch een risico voor de gezondheid zijn. Als er kans op verdamping met een gevaarlijke stof is kan een pomp in de woning een tijd lang lucht aanzuigen. Het laboratorium analyseert de lucht. Bij risico's is saneren nodig. In de tussentijd kan een pomp in de kruipruimte de ruimte ventileren.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl