Bodem Gesloten bodemenergiesystemen

Hebt u een gesloten bodemenergiesysteem? Meld dit!

Gesloten systemen werken in grote lijnen hetzelfde als open systemen. Alleen wordt er geen water verpompt. In een gesloten bodemenergiesysteem circuleert water met een antivriesmiddel in buizen door de bodem om warmte of koude aan de bodem te onttrekken.

De vloeistof komt niet in direct contact met het grondwater. Er is geen sprake van een actieve verplaatsing van grondwater door het systeem. Een andere benaming voor dit systeem is een bodemwarmtewisselaar. Gesloten systemen worden meestal toegepast in de woningbouw.

Doe een melding van een nieuw of bestaand gesloten bodemenergiesysteem.

Een nieuw gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) meldt u online via het nationale Omgevingsloket. De gemeente Utrecht registreert dan automatisch uw systeem.

Een gesloten bodemenergiesysteem dat al bestond voor 1 juli 2013 registreert u via het Omgevingsloket bij de gemeente Utrecht. Het voordeel van de registratie (pdf, 313 kB) van uw systeem is dat partijen die op naastgelegen percelen een bodemenergiesysteem willen aanbrengen, rekening moeten houden met die van u. Voor grotere gesloten bodemenergiesystemen (> 70 kW) is een vergunning van de gemeente nodig.

Gebruiker van de bodem heeft zorgplicht

Utrecht stimuleert goed functionerende bodemenergiesystemen. Daarnaast heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de Wet Bodembescherming (Wbb). In de Wbb is aangegeven dat iedereen die op of in de bodem bepaalde handelingen verricht, de verplichting heeft om te zorgen dat de bodem niet wordt verontreinigd. Dit betekent dat initiatiefnemers maatregelen moeten nemen om bodemverontreiniging te voorkomen. Indien er ondanks de genomen maatregelen toch verontreiniging plaatsvindt, moet de gebruiker de verontreiniging zoveel mogelijk opruimen.

Win eerst informatie in

Op bepaalde plekken in de stad is het grondwater verontreinigd. Om problemen en claims zoveel mogelijk te voorkomen, adviseren we u als gebruiker van bodemenergie eerst informatie in te winnen bij de gemeente. Ga daarna pas aan de slag.

Sector Milieu en Mobiliteit

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Telefoon
14 030

E-mail
energie.bodem@utrecht.nl