Bodem Bodem en ondergrond

Centraal bij het gebruik van de bodem staan beschermen, verbeteren en benutten. Graafwerkzaamheden hebben effect op het grondwater en op de bodem zelf.

Minder ruimte

Door de groei van Utrecht neemt de beschikbare ruimte in de stad af. Steeds meer functies komen ondergronds. Daarbij is het belangrijk om het gebruik van de ruimte bovengronds en ondergronds goed op elkaar af te stemmen.

Dichter bij de oude binnenstad en bij ondiepere werkzaamheden moet u meer rekening houden met verschillende andere functies in de bodem.

Factoren om rekening mee te houden

  • Drinkwaterwinning
  • In de bodem aanwezige kabels en leidingen, riolering en duikers, boomwortels, bergbezinkbassins, archeologie, funderingen, kelders, warmte-koude opslag, stadsverwarming, brandstoftanks, peilbuizen of explosieven
  • Kenmerken zoals bodemdaling, zetting, oppervlaktewater, regulatiekwaliteit (gezonde bodem), draagkwaliteit, informatiekwaliteit, waterberging, klimaatadaptatie, bodemverontreiniging, gedempte sloten
  • Wetten en regels

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl