Bodem Nota bodembeheer en besluit bodemkwaliteit

Nota bodembeheer (2017-2027)

Om licht verontreinigde grond makkelijker te kunnen hergebruiken of op verantwoorde wijze als bouwstof te kunnen inzetten, heeft de gemeente de Nota bodembeheer 2017-2027 (pdf, 10,9 MB) vastgesteld. De gemeente regelt onder welke voorwaarden grond binnen de stadsgrenzen mag worden vervoerd en hergebruikt. Met gebiedsspecifiek beleid zijn meer mogelijkheden voor lokaal grondverzet geregeld dan volgens het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit zou gelden. 

Grond mag alleen worden hergebruikt op plekken met een vergelijkbare bodemkwaliteit. In de nota wordt ingegaan op de basisprincipes van grondverzet met de ontgravingskaart, de bodemfunctieklassenkaart en de gebiedsspecifieke toepassingskaart. Hergebruik van grond mag in ieder geval niet leiden tot een verslechtering van de Utrechtse bodemkwaliteit. Om hierop toe te zien, moet het verplaatsen van grond vooraf via een centraal meldpunt bodemkwaliteit worden gemeld aan gemeente Utrecht. De gemeente toetst de melding aan de bodemkwaliteitskaart en registreert de melding. Met behulp van de Bodemkwaliteitskaart wordt het vervoer van licht verontreinigde grond mogelijk binnen de gemeente. In het Bodembeheerplan staan ook afspraken over controle en handhaving van deze procedures.

De nota bodembeheer met de bijbehorende bodemkwaliteitskaart geldt voor de hele gemeente en is vastgesteld door de gemeenteraad op 14 september 2017 voor een periode van maximaal 10 jaar met een evaluatie na uiterlijk 5 jaar. 

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit bevat regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en bagger in het oppervlaktewater en op of in de bodem en gaat over kwaliteitsborging. Gemeenten maken een functiekaart van het beheergebied en geven inzicht in ontgravingskwaliteiten en toepassingseisen voor grondverzet. Uitvoerders melden grondverzet via een landelijk meldpunt. Onderdelen van het Besluit bodemkwaliteit zijn:

1. Kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo)
Bij het duurzaam beheren en gebruiken van de bodem moeten gegevens betrouwbaar zijn en moet er netjes worden gewerkt, volgens landelijke Beoordelingsrichtlijnen. Op de website van Rijkswaterstaat leest u meer over erkenningen en gecertificeerde uitvoerders.

2. Toepassen van bouwstoffen
Bij het toepassen van steenachtige bouwmaterialen wordt de kwaliteit  aangetoond met een partijkeuring, een erkende kwaliteitsverklaring (productcertificaat) of een fabrikant-eigenverklaring.

3. Toepassen van grond en bagger
Voor het toepassen van grond en bagger gelden een aantal kaders:

  • Een generiek kader. 
  • Een gebiedsspecifiek kader, om meer mogelijkheden te hebben voor lokaal grondverzet. 
  • Een apart algemeen geldend kader voor grootschalige toepassingen (terp, geluidswal, weg, spoorweg).
  • Een kader voor het verspreiden van baggerspecie op de kant.
  • Tijdelijke opslag van grond en baggerspecie.  


4. Melden
De professionele uitvoerder meldt de toepassing centraal en digitaal bij het meldpunt bodemkwaliteit op de website van Agentschap NL.

Bij grond en bagger moeten alle toepassingen worden gemeld, behalve:

  • een toepassing door particulieren
  • eigen grond van het landbouwbedrijf (onder voorwaarden)
  • verspreiding van bagger op een aangrenzend perceel
  • minder dan 50 m3 schone grond

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl