Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop Hoe gaan we het doen?

Vanaf november 2017 werken we verschillende scenario’s uit voor het ‘energielandschap’ in Rijnenburg en Reijerscop. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen, waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen.

Het gaat in ieder geval om de volgende vier scenario’s:

  • Eén scenario dat geen windmolens bevat.
  • Eén scenario waarbij windmolens niet voor slagschaduw op de gevels van woningen zorgen. Ook mag in dit scenario als gevolg van windmolens bij woningen in de omliggende woonwijken geen geluidstoename plaatsvinden ten opzichte van het wegverkeersgeluid dat nu al aanwezig is.
  • Eén scenario met een combinatie van een zo hoog mogelijke energieopwekking en rendement voor omwonenden. Dit scenario kent slechts een beperkte vorm van hinder.
  • Eén scenario met alleen de wettelijke normen als beperking.

Er mogen ook andere scenario’s worden ontworpen, zolang ze maar uitvoerbaar zijn.

Initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden werken samen aan de verschillende scenario’s voor het energielandschap. De gemeente heeft de regie over het proces.

Hoe werken we de verschillende scenario’s uit?

Zo maken we samen de scenario's: 1. Voorbereidingen, eerste werkafspraken maken door initiatiefnemers, ontwerpers en uitwerkingsgroep. 2. werkbijeenkomsten in de wijken en de werkateliers wisselen elkaar 3 à 4 keer af. Lees onder dit schema wat er in deze bijeenkomsten gebeurt. 3. Scenario's en procesverslag. 4. Omliggende gemeenten reageren. 5. Gemeenteraad Utrecht neemt een besluit.

Het ontwerpproces bestaat uit 2 soorten bijeenkomsten die elkaar steeds opvolgen: ontwerpateliers en werkbijeenkomsten.

Ontwerpateliers

In de ontwerpateliers werken leden van de uitwerkingsgroep, ontwerpbureau Bosch Slabbers, initiatiefnemers en ambtenaren van de gemeente Utrecht samen de scenario’s van het energielandschap uit. Zij presenteren de schetsen tijdens een werkbijeenkomst in de wijk en gaan daarover met u en alle andere omwonenden en belanghebbenden in gesprek. Uw opmerkingen en ideeën gebruiken de leden van het ontwerpatelier om de scenario’s aan te passen en verder uit te werken.

Lees wie meehelpen met het maken van de scenario’s

Werkbijeenkomsten

Alle bewoners en belanghebbenden zijn welkom om mee te denken over de scenario’s voor een energielandschap tijdens werkbijeenkomsten in de wijk. U kunt dan uw ideeën meegeven en op de voorstellen reageren.

Kijk hoe u mee kunt doen bij de werkbijeenkomsten

Na het ontwerpproces

Na 3 of 4 rondes van ontwerpateliers en werkbijeenkomsten moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen.

De omliggende gemeenten krijgen de gelegenheid om te reageren. Daarna neemt de gemeenteraad van Utrecht een besluit. We verwachten dat dit het najaar van 2018 gebeurt.

Wat ging hieraan vooraf?

  • 2016: Na een oproep van de gemeenteraad hebben zich verschillende initiatiefnemers gemeld met ideeën voor de productie van zonne- en windenergie.
  • Maart en april 2017: In stadsgesprekken met bewoners, gebruikers en betrokkenen uit de regio hebben we besproken hoe en onder welke voorwaarden die ideeën kunnen worden uitgewerkt. De uitkomsten van de gesprekken zijn verwerkt in de startnotitie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop (pdf, 934 kB).
  • Juli 2017: De Utrechtse gemeenteraad heeft de startnotitie vastgesteld. Op basis van deze startnotitie worden nu verschillende varianten voor het ‘energielandschap’ ontworpen.


Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Twitter

@energie030