Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop Wat betekent het voor u?

Wat betekent het voor u als bewoner of gebruiker van het gebied, als er zonnepanelen en windmolens komen in Rijnenburg en Reijerscop?

Na gesprekken met bewoners en belanghebbenden heeft de gemeenteraad in juli 2017 een aantal voorwaarden voor de ontwikkeling van zonne- en/of windenergie benoemd in de startnotitie. Deze voorwaarden zijn onder andere:

  • Wees bij de ontwikkeling van windenergie kritisch op geluidhinder en stapeling met het geluid van omringende auto- en snelwegen. Ook het laag frequent geluid van windmolens en hinder door slagschaduw en waardevermindering van woningen zijn punten van zorg. Afgesproken is dat de effecten van geluid en slagschaduw zullen worden onderzocht en gedeeld in bijeenkomsten in het gebied.
  • Zorg ervoor dat bij de ontwikkeling van zonne-energie het landschap niet versnipperd raakt door grote velden zonnepanelen. En er moet ruimte blijven voor de agrariërs in het gebied.
  • Kom met een samenhangende visie op het energielandschap: geen  versnippering maar zoveel mogelijk aaneengesloten zonnevelden, plaats windmolens bij voorkeur in lijnopstelling en zorg dat toekomstige woningbouw mogelijk blijft.
  • Zet een zorgvuldig proces op voor de participatie, waarmee bewoners en belanghebbenden betrokken worden bij het ontwerpen van de scenario’s en het vervolg daarop.
  • Bewoners en bedrijven moeten ook financieel kunnen participeren, zodat lusten en lasten evenwichtig verdeeld worden.
  • Bekijk of we in het ontwerpproces nog meer ideeën uit de omgeving kunnen meenemen. Bijvoorbeeld ideeën om het gebied levendiger en mooier te maken, of ideeën over landschappelijke inpassing en recreatie.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Twitter

@energie030