Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop Hoe gaan we het doen?

Vanaf november 2017 werken we verschillende scenario’s uit voor het ‘energielandschap’ in Rijnenburg en Reijerscop. In de tweede helft van 2018 moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen, waarover de gemeenteraad van Utrecht een besluit kan nemen.

Het gaat in ieder geval om de volgende vier scenario’s:

  • Eén scenario dat geen windmolens bevat.
  • Eén scenario waarbij windmolens niet voor slagschaduw op de gevels van woningen zorgen. Ook mag in dit scenario als gevolg van windmolens bij woningen in de omliggende woonwijken geen geluidstoename plaatsvinden ten opzichte van het wegverkeersgeluid dat nu al aanwezig is.
  • Eén scenario met een combinatie van een zo hoog mogelijke energieopwekking en rendement voor omwonenden. Dit scenario kent slechts een beperkte vorm van hinder.
  • Eén scenario met alleen de wettelijke normen als beperking.

Er mogen ook andere scenario’s worden ontworpen, zolang ze maar uitvoerbaar zijn.

Initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden werken samen aan de verschillende scenario’s voor het energielandschap. De gemeente heeft de regie over het proces.

Hoe werken we de verschillende scenario’s uit?

Zo maken we samen de scenario's: 1. Voorbereidingen, eerste werkafspraken maken door initiatiefnemers, ontwerpers en uitwerkingsgroep. 2. werkbijeenkomsten en de werkateliers wisselen elkaar af. Lees onder dit schema wat er in deze bijeenkomsten gebeurt. Na elke werkbijeenkomst kunnen belangengroepen hun belangen inbrengen voordat de input naar het ontwerpatelier gaat. 3. Scenario's en procesverslag. 4. Omliggende gemeenten reageren. 5. Gemeenteraad Utrecht neemt een besluit (eind 2018).

Het ontwerpproces bestaat uit 2 soorten bijeenkomsten die elkaar steeds opvolgen: ontwerpateliers en werkbijeenkomsten.

Werkbijeenkomsten

Alle bewoners en belanghebbenden zijn welkom om mee te denken over de scenario’s voor een energielandschap tijdens werkbijeenkomsten in de wijk. U kunt dan uw ideeën meegeven en op de voorstellen reageren.

Kijk hoe u mee kunt doen bij de werkbijeenkomsten

Gesprekken met belangengroepen

Na iedere werkbijeenkomst spreekt de gemeente met verschillende belangengroepen, zoals:

  • bewonersorganisaties van de omliggende wijken uit Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht
  • belangengroepen bestaande uit bewoners en omwonenden, zoals de Buren van Rijnenburg en bewonersgroepen die ideeën inbrengen
  • andere belanghebbenden zoals stichting Watersportbaan Midden-Nederland (SWMN), Modelvliegclub Midden Nederland, Leger des Heils, Fietsersbond, Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), KNNV

Ontwerpateliers 'nieuwe stijl'

In de ontwerpateliers werken leden van de uitwerkingsgroep, ontwerpbureau Bosch Slabbers, initiatiefnemers en ambtenaren van de gemeente Utrecht samen de scenario’s van het energielandschap uit. Zij gebruiken hierbij de input die is opgehaald tijdens de werkbijeenkomsten en de gesprekken met de belangengroepen. Tijdens een volgende werkbijeenkomst presenteren zij de uitgewerkte schetsen en gaan daarover met u en andere omwonenden en belanghebbenden in gesprek.

Lees wie meehelpen met het maken van de scenario’s

Na het ontwerpproces

Na 3 of 4 rondes van ontwerpateliers en werkbijeenkomsten moeten er minimaal vier uitgewerkte scenario’s liggen.

De omliggende gemeenten krijgen de gelegenheid om te reageren. Daarna neemt de gemeenteraad van Utrecht een besluit. We verwachten dat dit het najaar van 2018 gebeurt.

Wat ging hieraan vooraf?

  • 2016: Na een oproep van de gemeenteraad hebben zich verschillende initiatiefnemers gemeld met ideeën voor de productie van zonne- en windenergie.
  • Maart en april 2017: In stadsgesprekken met bewoners, gebruikers en betrokkenen uit de regio hebben we besproken hoe en onder welke voorwaarden die ideeën kunnen worden uitgewerkt. De uitkomsten van de gesprekken zijn verwerkt in de startnotitie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop (pdf, 934 kB).
  • Juli 2017: De Utrechtse gemeenteraad heeft de startnotitie vastgesteld. Op basis van deze startnotitie worden nu verschillende varianten voor het ‘energielandschap’ ontworpen.


Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Twitter

@energie030