Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop Wat betekent duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop voor u?

Wat betekent het voor u als bewoner of gebruiker van het gebied, als er zonnepanelen en windmolens komen in Rijnenburg en Reijerscop?

Na gesprekken met bewoners en belanghebbenden heeft de gemeenteraad in juli 2017 een aantal voorwaarden voor de ontwikkeling van zonne- en/of windenergie benoemd in de startnotitie. We noemen er een aantal.

  • Wees bij de ontwikkeling van windenergie kritisch op geluidhinder. En let op dat het geluid van omringende auto- en snelwegen er nog eens bovenop komt. Ook het laagfrequente geluid van windmolens is een punt van zorg. Daarnaast is er hinder door slagschaduw en kunnen woningen minder waard worden. Afgesproken is dat we de effecten van geluid en slagschaduw zullen onderzoeken. De uitkomsten laten we weten in bijeenkomsten in het gebied.
  • Zorg dat bij de ontwikkeling van zonne-energie het landschap niet versnipperd raakt door grote velden zonnepanelen. En er moet ruimte blijven voor de agrariërs in het gebied.
  • Kom met een samenhangende visie op het energielandschap. Geen versnippering maar zoveel mogelijk aaneengesloten zonnevelden, windmolens bij voorkeur in lijnopstelling. Het moet in de toekomst mogelijk blijven om huizen te bouwen.
  • Zet een zorgvuldig proces op voor de participatie. waarmee bewoners en belanghebbenden betrokken worden bij het ontwerpen van de scenario’s en het vervolg daarop.
  • Bewoners en bedrijven moeten ook financieel kunnen participeren, zodat lusten en lasten evenwichtig verdeeld worden.
  • Bekijk of we in het ontwerpproces nog meer ideeën uit de omgeving kunnen meenemen. Bijvoorbeeld ideeën om het gebied levendiger en mooier te maken, of ideeën over landschappelijke inpassing en recreatie.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Twitter

@energie030