Geluid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Geluidsnormen voor bedrijven

Om geluidhinder door bedrijven te voorkomen, is er regelgeving vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor veel bedrijven zijn algemene regels opgenomen in het Activiteitenbesluit. Voor een aantal typen bedrijven geldt een vergunningsplicht. Het bevoegd gezag neemt dan geluidvoorschriften op in de omgevingsvergunning.

Bij bouwplannen voor nieuwe geluidsgevoelige objecten moet, behalve met (spoor)wegen en gezoneerde industrieterreinen, ook rekening worden gehouden met het geluid van bedrijven. Het bedrijf mag door het bouwplan ook niet in de problemen komen wegens het naleven van de geluidsvoorschriften. Het is denkbaar dat een bedrijf of activiteit niet onder de wet valt maar wel geluidhinder kan veroorzaken (bijvoorbeeld stemgeluid). Bij een ruimtelijke afweging (bouwplannen) moet daar ook rekening mee worden gehouden.
Voor het beoordelen van nieuwe plannen heeft de gemeente in de Geluidnota Utrecht richtwaarden opgenomen. Overschrijden van deze waarden kan toelaatbaar zijn; dit is een bestuurlijke afweging.

Hulp en contact

Sector Milieu en Mobiliteit

Telefoon
14 030

Bezoekadres
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

E-mail

milieu@utrecht.nl