Geluid Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder gaat over geluid dat wordt veroorzaakt door wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen.  Bedrijven die niet op een gezoneerd industrieterrein liggen, vallen niet onder de Wet geluidhinder (maar wel onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ook wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur (de zogenaamde verblijfsgebieden) vallen niet onder deze wet.

In de Wet geluidhinder is aangegeven welke geluidsnormen er gelden voor o.a. de bouw van nieuwe woningen binnen de invloedssfeer van (spoor)wegen en het wijzigen van deze geluidsbronnen. De geluidsnormen kunnen per bron en per geluidsgevoelige functie verschillend zijn. Ook zijn de normen vaak afwijkend voor nieuwe plannen en wijzigingen aan bestaande situaties. De Wet geluidhinder is daarom lastig samen te vatten. Enkele basisbegrippen lichten we hier nader toe.

Een geluidsgevoelige bestemming is een functie die geschikt is voor woondoeleinden, zorgdoeleinden en onderwijsdoeleinden. De wet kent een stelsel van voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden. De voorkeursgrenswaarde is de geluidsbelasting die altijd toelaatbaar is op de gevel van de geluidsgevoelige bestemming. Boven deze waarde zijn ontwikkelingen tot aan een maximale waarde mogelijk met een ontheffing, de zogenaamde maximale ontheffingswaarde.

De normen gelden buiten ter plaatse van de gevel. Voor de Wet geluidhinder is een gevel: die constructie waardoor binnen en buiten gescheiden wordt. Een blinde gevel, een dove gevel, een geluidsscherm dat bouwkundig is verbonden met het gebouw en de geluidswalzijde van geluidswalwoningen worden in de Wet geluidhinder specifiek benoemd als zijnde geen gevel. Op een gevel waarin geen te openen delen, zoals ramen, deuren en ventilatievoorzieningen zitten hoeft vanuit de Wet geluidhinder niet getoetst te worden.

Nieuwe situaties

Als er een woning gebouwd wordt met een geluidsbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde worden aan de ontheffing aanvullende eisen gesteld.

  • Er moet een reden zijn om van de voorkeursgrenswaarde af te wijken (de ontheffingsgrond). De meest voorkomende ontheffingsgrond is een effectieve afscherming voor achterliggende bebouwing.
  • Iedere woning moet beschikken over een geluidsluwe gevel (geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde). Indien er sprake is van meerdere geluidsbronnen moet deze gevel als het ware luw zijn voor geluid van elke bron afzonderlijk.
  • De verblijfsruimten (woon- en slaapkamers) in de woning moeten zoveel  mogelijk gesitueerd zijn aan deze geluidsluwe gevel.

Wijziging van bestaande situaties

De Wet geluidhinder stelt ook normen aan wijzigingen van bestaande situaties (zoals bijvoorbeeld een weg- of spoorwegverbreding). Er zijn twee sturingselementen, namelijk een maximale toename en een absoluut plafond (maximale ontheffingswaarde). De maximale ontheffingswaarden liggen voor bestaande situaties in het algemeen hoger dan in nieuwe situaties. De hoogte ervan wordt vaak mede bepaald door de huidige geluidsbelasting, de eventueel eerder toegestane geluidsniveaus en het moment van bouwen. De geluidsbelasting mag door een wijziging nooit meer dan 5 dB toenemen ten opzichte van de bestaande situatie.

Hulp en contact Geluid

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl