Milieu Gevaarlijke stoffen

Sommige stoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Veel van deze stoffen zijn nodig voor het maken van producten die we in het dagelijks leven gebruiken, zoals plastic. Andere gevaarlijke stoffen zijn weer nodig als brandstof voor auto’s, zoals LPG.

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken,  ze vervoeren of opslaan, moeten zich aan strenge regels houden. Toch blijft het risico bestaan dat er een ongeluk gebeurt met gevolgen voor de omgeving. Die risico’s bestaan rond bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Maar ook langs transportroutes waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd: weg, water en spoor. Of buisleidingen waardoor stoffen worden vervoerd.

De gemeente wil de inwoners beschermen tegen al deze risico’s. Daarom houden wij hiermee rekening bij het vaststellen van bestemmingsplannen en het behandelen van vergunningen. Dit heet ook wel 'externe veiligheid'. We leggen hier uit om welke bedrijven het gaat en hoe wij in bestemmingsplannen en projectplannen met gevaarlijke stoffen omgaan. Zie ook de pagina Vervoer gevaarlijke stoffen.

Wilt u meer weten over de verantwoordelijkheid voor gevaarlijke stoffen? Of wilt u weten wat u moet doen als er toch een ongeval plaatsvindt? Ga dan naar de website van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Risicovolle bedrijven

De meeste risicobedrijven in Utrecht zijn tankstations waar ook LPG wordt verkocht. Dit zijn de zogenoemde Bevi-bedrijven. Risicovolle bedrijven mogen zich niet overal vestigen. Ook moeten zij voldoen aan strenge veiligheidsregels. Die regels staan in de milieuvergunningen.

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) controleert de meeste van deze bedrijven elk jaar. Bij bedrijven met risico op zware ongevallen (Brzo-bedrijven) controleert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD-NZKG) elk jaar.

Bij overtredingen kan zowel de RUD als de OD-NZKG een boete geven of een maatregel opleggen. De RUD Utrecht werkt in opdracht van de gemeente Utrecht; de gemeente Utrecht is eindverantwoordelijk. Voor de Brzo-bedrijven is de provincie Utrecht verantwoordelijk.

Kijk op de risicokaart waar deze bedrijven zijn in Utrecht. Op de risicokaart staan ook nog andere risicoactiviteiten, zoals propaantanks. Omdat het daar om kleinere hoeveelheden gevaarlijke stoffen gaat, zijn de risico’s kleiner dan bij de Bevi-bedrijven.

Landelijke en gemeentelijke regels

Rijkswaterstaat heeft een website over externe veiligheid: Kenniscentrum InfoMil. Daar leest u wat gevaarlijke stoffen betekenen voor ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en projectplannen. Gemeenten moeten zich houden aan regels voor de afstanden tussen risicobronnen en hun omgeving. Risicobronnen zijn bedrijven, wegen, spoorwegen, vaarwegen en buisleidingen.

Aanvullend op de landelijke regels heeft de gemeente Utrecht eigen beleid gemaakt. Dit beleid staat in de nota externe veiligheid (pdf, 1,8 MB). De gemeente Utrecht is hierin voor enkele soorten risico’s strenger dan de landelijke regels.

Vuurwerk

Inwoners mogen vuurwerk zonder vergunning afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.

Bent u ondernemer? Kijk dan op de pagina Vuurwerk.

Hulp en contact Gevaarlijke stoffen

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht