Luchtkwaliteit Luchtmeetnet

In aanvulling op de meetstations van het landelijke luchtmeetnet, meet de gemeente Utrecht zelf op 53 plekken de luchtkwaliteit. Deze gegevens worden elke 4 weken verzameld. De gemeente meet met buisjes de hoeveelheid stikstofdioxide dat door het verkeer en andere bronnen uitgestoten wordt. De buisjes blijven 4 weken hangen en worden dan verwisseld voor een nieuw buisje. Zo meten we de gemiddelde concentratie van die periode. Deze metingen worden in opdracht van de gemeente Utrecht door de GGD Amsterdam uitgevoerd.

Uiteindelijk wordt de gemiddelde concentratie van het kalenderjaar bepaald. Deze meetgegevens plaatsen we op het Utrechts luchtmeetnet. Hier vindt u alle locaties waar de lucht gemeten wordt.


Klik op de kaart om naar het Utrechts luchtmeetnet te gaan.

Zodra de landtunnel van Rijksweg A2 en de Stadsbaantunnel in gebruik worden genomen, wordt ook hier gestart met metingen nabij de tunnelmonden.

Meetbuisje opgehangen in Utrecht

Regio-, stad- en straatmeetpunten

Het Utrechtse meetnet onderscheidt een regiomeetpunt, stadmeetpunten en straatmeetpunten. Een regiomeetpunt is een meetpunt in het buitengebied rond Utrecht, stadmeetpunten zijn meetpunten in woonwijken waar de invloed van het lokale verkeer op stadswegen gering is en straatmeetpunten zijn meetpunten langs drukke stedelijke wegen.
Regio- en stadmeetpunten zijn nodig voor de bepaling van de 'achtergrondconcentraties'. De grootschalige achtergrondconcentratie wordt bepaald door nationale en buitenlandse bronnen. Daar bovenop bevindt zich in stedelijke gebieden een extra 'deken' van vervuilde lucht (stedelijke achtergrond). In drukke straten loopt de concentratie verder op door lokaal verkeer. De straatmeetpunten bepalen de 'lokale bijdrage' van onder andere het verkeer nabij de meetlocatie.

Verkeerstellingen

Inzicht in verkeersintensiteiten en -samenstelling verkrijgt de gemeente door verschillende typen verkeersonderzoek. Hiermee is zichtbaar hoeveel en zo mogelijk welk verkeer er langs een bepaalde meetlocatie komt. Meer weten over deze onderzoeken? Zie Verkeersonderzoek en telgegevens.

Meer weten over het Utrechts luchtmeetnet?
Lees het 
Inrichtingsplan Meetnet Utrechtse Luchtkwaliteit.

Hulp en contact Luchtkwaliteit

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtselucht@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht