Luchtkwaliteit Meten en berekenen

Het meten van luchtkwaliteit en het berekenen hiervan komt in Utrecht beide voor. Om plannen en beleid te maken voor de komende jaren zijn berekeningen noodzakelijk. Je kunt nu eenmaal niet meten wat de luchtkwaliteit in de toekomst is, maar deze wel berekenen. Ook is een rekenmodel geschikter om op heel veel locaties de luchtkwaliteit te bepalen. Het is ondoenlijk om langs elke weg en op elke mogelijke locatie een luchtmeting te verrichten.

Luchtkwaliteit berekeningen worden uitgevoerd met standaardrekenmethoden of andere goedgekeurde reken- en windtunnelmethoden. Dit is vastgelegd in de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007. De website van de Rijksoverheid over luchtkwaliteit geeft meer informatie over meten en rekenen en de gebruikte rekenmethoden.

Meten en rekenen hebben wel een sterke relatie met elkaar. Zo zijn rekenmethoden mede gebaseerd op metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Dit instituut is in Nederland verantwoordelijk voor het permanent meten van schadelijke stoffen in de buitenlucht. Stoffen als stikstofoxiden, koolmonoxide, ozon en fijn stof. In Utrecht staan RIVM meetstations die deze stoffen meten.

Gemeentelijk meetnetwerk

De gemeente meet in aanvulling op de bestaande RIVM meetstations met een eigen meetnetwerk. Dit meetnet maakt gebruik van meetbuisjes, op 64 locaties in de stad, om de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht te meten. Dit voegt fijnmazige informatie toe aan het beeld dat uit de metingen van de RIVM meetstations tevoorschijn komt.  

De metingen kunnen trends signaleren in de luchtkwaliteit en geven informatie of luchtkwaliteitsmaatregelen effect hebben. Ook vergelijkt de gemeente meetresultaten met berekende resultaten.

Vergelijking metingen en berekeningen

De uitkomst van het vergelijken van gemeten en berekende concentraties verschijnt elk jaar in de jaarrapportage(s). Om zinvol te vergelijken kunnen we de resultaten niet zonder meer naast elkaar leggen. We moeten rekening houden met:

  • plaats van de meting
  • weersomstandigheden
  • validatie
  • verkeersintensiteit

De wettelijk voorgeschreven plek om de luchtkwaliteit te berekenen komt meestal niet overeen met de plaats waar de meetbuisjes (kunnen) hangen. De afzonderlijke 4 wekelijkse meetwaarden zullen ook, vanwege de variaties in het weer gedurende het kalenderjaar, niet direct te vergelijken zijn met de berekende jaargemiddelde concentraties die aan de wettelijke norm worden getoetst. Daarnaast gaat het om niet-gevalideerde meetwaarden, dat wil zeggen meetwaarden die nog niet zijn gecontroleerd en geijkt aan wettelijk goedgekeurde metingen uitgevoerd bij de referentiemeetstations van het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (RIVM) en de GGD Amsterdam.

Het spreekt voor zich dat de intensiteit van het verkeer een belangrijke factor is voor de luchtkwaliteit. Hoe meer verkeer, hoe meer uitstoot van stoffen. Om een goed beeld te krijgen van de relatie tussen de drukte van het verkeer en luchtkwaliteit worden in Utrecht verkeerstellingen gehouden nabij de straatmeetpunten van het Utrechts luchtmeetnet.

Hulp en contact Luchtkwaliteit

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtselucht@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht