Luchtkwaliteit Wat wordt gemeten?

In Utrecht worden diverse stoffen, gassen en deeltjes gemeten. Hieronder een overzicht.

Ozon (O3)

Ozon kennen we vooral in samenhang met het begrip 'smog'. Ozon wordt niet veroorzaakt door verbranding of uitgestoten door verkeer of industrie: het ontstaat in aanwezigheid van zonlicht door een chemische reactie tussen stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen (VOS). Het is afhankelijk van de plaats of het ozon goed of slecht is. 'Goede' ozon komt van nature op 15 tot 50 km hoogte in de stratosfeer voor en vormt een laag die het leven op aarde beschermt tegen schadelijke zonnestralen. In de lagere atmosfeer wordt ozon als 'slecht' beschouwd, omdat het irriterend werkt op ogen en slijmvliezen en voor een afname van de longcapaciteit kan zorgen.

De ozonconcentraties variëren, net als de concentraties stikstofdioxide, over de dag en over het jaar. Bij ozonwaarden boven de 120 microgram per kubieke meter lucht spreken we van geringe smog. Boven de 180 en boven de 240 microgram spreken we van matige, respectievelijk ernstige smog. Voor ozon geldt een informatiedrempel van 180 microgram per m3 als uurgemiddelde concentratie. Voor ozon geldt een alarmdrempel van 240 microgram per m3 als uurgemiddelde concentratie. Een alarmdrempel is een kwaliteitsniveau van de buitenlucht dat bij kortstondige overschrijding risico's voor de gezondheid van de mens oplevert. Ernstige smog komt niet of hoogstens enkele uren per jaar voor, vooral tijdens mooie zomers. Voor smog is er permanent landelijke informatie beschikbaar via teletekst pagina 711.

Voor ozon geldt een richtwaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens, die met ingang van 1 januari 2010 voor zover mogelijk moet worden bereikt, voor zover dat mogelijk is: 120 microgram per m3 als hoogste 8-uurgemiddelde concentratie van een dag, waarbij geldt dat deze gemiddeld over 3 jaar op maximaal 25 dagen per kalenderjaar mag worden overschreden. Voor de lange termijn geldt deze volgende richtwaarde gedurende een kalenderjaar.

Fijnstof (PM10)

Fijnstof is een mengsel van kleine stofdeeltjes die, omdat ze zo klein zijn, diep in de luchtwegen en de longen kunnen doordringen. Fijnstof wordt ook PM10 genoemd omdat de deeltjes kleiner zijn dan 10 micrometer (= 1 duizendste millimeter). Naast verkeer (uitstoot van motoren, bandenslijtage) zijn industrie en landbouw (met name de intensieve pluimveehouderij) belangrijke bronnen van fijnstof. Het kan ook een natuurlijke oorsprong hebben, bijvoorbeeld zeezout of fijne zanddeeltjes. Fijnstof wordt gezien als een van de meest schadelijke stoffen van luchtverontreiniging.

Het RIVM doet continu metingen aan fijnstof op tientallen locaties in Nederland. In Utrecht wordt fijnstof gemeten op de Constant Erzeijstraat en de Kardinaal de Jongweg. Daarnaast stelt het RIVM dagelijks een verwachting op voor fijnstof en brengt het overschrijdingen van de fijnstof norm in de Nederlandse (en dus ook in Utrechtse) meetstations in kaart.

Grenswaarden: een jaargemiddelde van 40 microgram per m3 en een daggemiddelde van 50 dat niet meer dan 35 keer per jaar overschreden mag worden.

Stikstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx) zijn gassen die ontstaan bij verbrandingsprocessen. Stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO) zijn daar voorbeelden van.

Stikstofdioxide (NO2)

Stikstofdioxide wordt grotendeels door autoverkeer geproduceerd. Het is daarom vooral een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging die met dat autoverkeer samenhangt. Bij de huidige niveaus van NO2 is het niet erg aannemelijk dat er voor deze stof gezondheidseffecten optreden. Maar omdat NO2 zo sterk gekoppeld is aan het mengsel van verontreiniging als gevolg van het verkeer, en omdat verkeersuitstoot slecht is voor de gezondheid, zijn er voor NO2 normen gesteld. Als de concentraties stikstofdioxide meerdere uren achter elkaar boven de 60 à 70 microgram liggen is dat een teken dat de luchtkwaliteit matig is. De concentratie NO2 hangt sterk samen met het verkeer. Meestal is de ochtendspits goed te zien in grafieken en zijn de concentraties 's nachts lager.

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn voor stikstofdioxide 2 grenswaarden opgenomen in microgram per m3: uurgemiddelde 200 met maximaal 18 overschrijdingen per kalenderjaar en jaargemiddelde 40.

Stikstofmonoxide (NO)

Stikstofmonoxide (NO) komt vrij bij het verstoken van brandstof. Dit gebeurt in het verkeer, bij het koken maar ook bij veel industriële processen en in elektriciteitscentrales. Eenmaal in de lucht wordt het geleidelijk omgezet in stikstofdioxide. Voor stikstofmonoxide is een grenswaarde in bepaalde gevallen van toepassing voor de bescherming van vegetatie (30 microgram per m3 als jaargemiddelde concentratie).

Koolmonoxide (CO)

Koolmonoxide is een giftig, kleurloos en reukloos gas dat ontstaat als er iets verbrandt waar te weinig lucht (zuurstof) bij komt, met onvolledige verbranding als gevolg. Vooral het verkeer is een bron van koolmonoxide. Voor koolmonoxide geldt 10.000 microgram per m³ als acht-uurgemiddelde concentratie als grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens. Dit niveau wordt in de buitenlucht normaal gesproken niet bereikt. Bij de huidige concentraties zijn de gezondheidsrisico's gering. De concentraties dalen langzaam door maatregelen die de uitstoot van de industrie beperken en invoering van de driewegkatalysator in personenwagens.

Voor meer informatie over ozon, fijnstof, stikstofoxiden en gezondheid kunt u de naar site van GG&GD Utrecht.

Hulp en contact Luchtkwaliteit

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtselucht@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht