Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit en gezondheid

Luchtkwaliteit en uw gezondheid

We onderscheiden twee belangrijke stoffen die een rol spelen bij luchtverontreiniging. Bij PM10 gaat het om zwevende, microscopisch kleine deeltjes. PM10 kan een natuurlijke herkomst hebben zoals zand en zeezout, maar het ontstaat ook door menselijke activiteiten als landbouw, verkeer en industrie. Ook de grootte van de uitgestoten deeltjes speelt een rol; bij verkeer zijn dit zeer kleine fijn stofdeeltjes (verbrandingsaerosol). Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat in Nederland voor het grootste gedeelte door het autoverkeer wordt geproduceerd. Het is daarom een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer. Omdat NO2 zo sterk gerelateerd is aan het mengsel van verkeersgerelateerde verontreiniging en er ten gevolge van verkeersemissies negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden, zijn ook aan de NO2 niveaus normen gekoppeld. Luchtverontreiniging draagt bij aan het ontstaan van verschillende aandoeningen. 

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is luchtverontreiniging verantwoordelijk voor 3% tot 5% van de totale ziektelast in Nederland. Wat en hoe groot het effect is, verschilt per persoon. Langdurige (jarenlange) blootstelling aan vrij lage concentraties fijn stof (PM10) zorgt in Nederland voor een verminderde levensverwachting van ongeveer 9 maanden. De gezondheidseffecten van luchtverontreiniging hangen samen met deeltjesvormige luchtverontreiniging (PM10) en schadelijke gassen. In Nederland is vooral de deeltjesvormige luchtverontreiniging van belang. Schadelijke gassen, zoals ozon en vluchtige organische stoffen, spelen een rol bij zomersmog. Zomersmog (fotochemische smog) is in Nederland relatief zeldzaam.

Het is niet precies bekend hoe de schadelijke effecten van luchtverontreiniging over de bevolking zijn verdeeld. Het is aannemelijk dat hierin (grote) individuele verschillen optreden. Wel is bekend dat kinderen, ouderen, diabetici, mensen met hart- en vaatziekten en mensen met luchtwegaandoeningen gevoeliger zijn voor luchtverontreiniging. Om die reden heeft de gemeente recent besloten om de Utrechtse GG&GD vanaf de start te betrekken bij ruimtelijke en infrastructurele projecten in de stad. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar plekken waar kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen verblijven.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over luchtkwaliteit en gezondheid op de websites van de GG&GD Utrecht en het RIVM.