Luchtkwaliteit Overige maatregelen

Auto's van de gemeente Utrecht

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is het samenwerkingsprogramma van de Rijksoverheid en lokale overheden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) vormt de bijdrage van de gemeente Utrecht aan het NSL. In dit programma zijn bovendien extra maatregelen opgenomen voor de verbetering van de luchtkwaliteit. De hieronder genoemde maatregelen zijn gestart vanuit het Actieplan Luchtkwaliteit. Het Actieplan is inmiddels geïntegreerd met het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht.

Schoon vervoer
Het meest effectief om de luchtkwaliteit te verbeteren is het schoner maken van het verkeer in de stad. Naast de maatregelen in het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht realiseert de gemeente vanuit het programma Utrecht Elektrisch openbare oplaadpunten voor elektrisch vervoer te realiseren. Ook wordt het gemeentelijk wagenpark verschoond. Door samen te werken met het Utrechtse bedrijfsleven stimuleren we initiatieven op het gebied van elektrisch vervoer. Zo kan bijvoorbeeld € 500,- subsidie worden verkregen voor een oplaadpunt op eigen terrein.


Fiets
Fietsen moet aantrekkelijker worden, op kortere ritten in de stad en als voor- en natransport voor het openbaar vervoer. We breiden het aantal (bewaakte) fietsparkeerplaatsen uit, verbeteren de doorstroming op de hoofdfietsroutes, investeren in kwaliteitsverbetering van het fietsnetwerk in de stad en voeren leenfietsen in.

Openbaar Vervoer
We verbeteren de kwaliteit van het openbaar vervoer, onder meer door de introductie van Randstadspoor (inclusief nieuwe stations), de aanleg van HOV- en tramlijnen en het aanpakken van knelpunten in de busroutes. Investeringen in het openbaar vervoer zijn noodzakelijk om de kwaliteit te verbeteren en zo de beoogde groei van het aantal reizigers te realiseren. Daarnaast zijn deze investeringen nodig om de groei van het aantal treinreizigers op Utrecht CS op te vangen en te zorgen voor aansluitend openbaar vervoer met snelle en goede bus- en tramverbindingen.

Minder auto’s
Om de omslag naar meer reizen met OV en fiets te realiseren, investeert de gemeente hier fors in. Daarnaast leggen we P+R's aan, waaronder P+R De Uithof, en maken we afspraken met het bedrijfsleven om werknemers te stimuleren met het OV en de fiets te komen. Tot slot zorgen we voor efficiëntere en schonere bevoorrading in de stad, door de uitvoering van het actieplan Goederenvervoer.

Aanpak knelpunten
Om de nog resterende knelpunten in de stad op te lossen, nemen we diverse maatregelen. Zo hebben de transportsector en de gemeente een convenant afgesloten met de transportsector waardoor er fors minder vrachtauto's over de route Pijper-, Haydn-, Lessinglaan rijden. Verder voeren we op de binnenring enkele groene golven in. In het stationsgebied ontmoedigen we het doorgaande autoverkeer door het invoeren van een knip op het Paardenveld (op de Monicabrug) en door de Catharijnesingel in te richten als een shared space waar auto's alleen stapvoets kunnen rijden.