Luchtkwaliteit Verkeersmaatregelen

auto's in file

Woon-werkverkeer

De regio Utrecht is, in het kader van het landelijke project Beter Benutten, gestart met een project om afspraken te maken met werkgevers om de verkeersdruk op de wegen in en rond Utrecht tijdens de spits te verminderen. Dit wordt gedaan door thuiswerken te stimuleren, werknemers buiten de spits te laten rijden, en werknemers aan te sporen om een schoner alternatief vervoersmiddel te pakken zoals de fiets of het openbaar vervoer. Als aanvullende maatregel om wat te doen aan de luchtkwaliteit wil de gemeente dit intensiveren.

Verkeersmaatregelen

De te nemen verkeersmaatregelen zijn gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit door doelgericht te informeren en verkeerstromen te sturen. Een hulpmiddel hierbij is dynamisch verkeersmanagement. Met dit systeem wordt het verkeer door middel van regionale route-informatie, dosering vanaf de snelwegen en intelligente verkeerslichten (lokaal) zodanig gestuurd dat bepaalde straten ontlast worden. Deze maatregel wordt verder uitgewerkt.

Het verkeer wordt van buiten de stad op een andere, slimmere manier de stad ingeleid, ook om daarmee meer ruimte in de stad te creëren voor fiets en openbaar vervoer. Het uitgangspunt hierbij is dat dit leidt  tot een volumereductie van het autoverkeer, waardoor dit  een positief effect zal hebben op de luchtkwaliteit. Voor de risicolocaties in de stad zijn met name maatregelen van belang die het verkeer kunnen reduceren op de invalsroutes Biltsestraatweg, Biltse Rading, Koningsweg en Amsterdamsestraatweg. Echter, om te kunnen komen tot daadwerkelijke stadsbrede reductie van de verkeersintensiteiten zal het systeem op alle belangrijke invalswegen moeten worden toegepast. Een uitzondering is de invalsroute centrum via het 24 Oktoberplein. Dit verkeersmanagementsysteem voor slimme routes en slimme regelingen is in lijn met Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar.

Naast de maatregelen op de invalsroutes neemt de gemeente 2 maatregelen in de stad.

Ontmoedigen doorgaand verkeer Amsterdamsestraatweg/Daalsetunnel

Het afslaande verkeer van de Daalsetunnel richting de Amsterdamsestraatweg wordt ontmoedigd door het maken van één afslagstrook vanaf de tunnel richting de Amsterdamsestraatweg en omgekeerd. Zo lijkt dit gedeelte verkeerskundig niet op een doorgaande route. In combinatie met de nieuwe inrichting van Paardenveld zal de doorgaande verkeersrichting vanaf de Daalsetunnel gericht zijn op de parkeergarages in het stationsgebied (en omgekeerd). De Paardenveldknip uit het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) 2009 wordt niet uitgevoerd. In plaats hiervan heeft de gemeente maatregelen genomen op de route Daalsetunnel – Paardenveld – Weerdsingel W.Z. – Oudenoord – Kaatstraat. Door de verkeerslichten anders in te stellen is de verwachting dat automobilisten die niet in de stad hoeven te zijn andere routes zullen gaan kiezen.  Om sluipverkeer door Pijlsweerd te voorkomen zijn daarom maatregelen ontwikkeld samen met de bewoners van deze buurt. 

Snelheidsverlaging Kardinaal De Jongweg

Op de Kardinaal De Jongweg zijn extra verkeerskundige maatregelen wenselijk, omdat met de huidige verkeerssituatie (70km/u met groene golf) de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid in het geding zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de verkeersintensiteiten per etmaal zullen afnemen door de snelheid te verlagen naar 50 km/u, wat de leefbaarheid ten goede zal komen. Hierdoor zal ook de luchtkwaliteit licht verbeteren. Ook is onderzocht of er geen sprake is van een waterbedeffect waarmee het verkeer wordt verschoven naar andere risicovolle locaties. Hier blijkt geen sprake van te zijn. Deze maatregel wordt in het najaar van 2013 afgerond.