Luchtkwaliteit Wijzigingen NSL

Auto van de gemeente Utrecht

Met het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht (2013-2015) maken we in het Utrechtse deel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) een aantal veranderingen.

P+R Hooggelegen

Besloten is om de P+R Hooggelegen niet uit te voeren en te focussen op de realisatie van de P+R De Uithof en een tijdelijke P+R-voorziening bij station Leidsche Rijn centrum (60 plekken), en capaciteitsuitbreiding van de P+R's Vleuten en Terwijde. Realisatie van P+R De Uithof (overigens niet opgenomen in het NSL) biedt compensatie voor de P+R Hooggelegen.

Tijdelijk verbod linksaf slaan Martin Luther Kinglaan - Pijperlaan

Het tijdelijke verbod om linksaf te slaan op de Kinglaan-Pijperlaan, op voorhand gericht op verbetering van de leefbaarheid, blijkt bij nader inzien maatschappelijk niet wenselijk. Het effect op verkeer en luchtkwaliteit op de Pijper-, Haydn- en Lessinglaan is erg beperkt en de verwachting is dat deze maatregel zal leiden tot ongewenst sluipverkeer door de wijk. De maatregel wordt gecompenseerd door de effecten van het aanvullende maatregelenpakket in Gezonde Lucht voor Utrecht.

Groene golf Brailledreef

De groene golf Brailledreef, tussen Salvador Allendeplein en Zamenhofdreef, is bij nader inzien niet wenselijk, vanwege de aanzuigende werking van extra verkeer, omdat de Kardinaal De Jongweg ook al een groene golf heeft. Deze maatregel zal worden gecompenseerd door de effecten van het aanvullende maatregelenpakket.

Groene golf Socrateslaan – ’t Goylaan

De geplande groene golf Socrateslaan- ’t Goylaan is niet uitvoerbaar. In het ALU 2009 stond opgenomen om dit deel van de verdeelring opnieuw in te richten en 2x2 rijbanen te realiseren (als bereikbaarheidsmaatregel). Om vervolgens aan de grenswaarden te voldoen was de groene golf voorzien. Nadere besluitvorming heeft ertoe geleid dat deze herinrichting niet wenselijk is, waardoor compensatie door middel van een luchtmaatregel niet nodig is.

Amendement 'doorstroming vervuilt minder'

Uitvoering van het amendement is om een aantal redenen niet wenselijk, omdat:

  • hiermee het autoverkeer op de routes door de wijk zuid (A-zone in UAB) wordt bevorderd, terwijl de A-zone gericht is op fiets- en voetgangersverbindingen
  • de oversteekbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid afnemen terwijl het Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk Bereikbaar het omgekeerde nastreeft voor de verdeelring/stadsboulevard
  • dit leidt tot langere wachttijden op verschillende routes voor OV
  • maatregelen die de doorstroming bevorderen over langere trajecten tot voorkeursroutes leiden en daardoor een verkeersaantrekkende werking krijgen

Herinrichting Catharijnesingel

De volledige herinrichting van de Catharijnesingel zal niet voor 2015 afgerond zijn. Als compensatie zal een tijdelijke (bouw)inrichting worden gecreëerd, waardoor het gewenste effect wel zal worden gerealiseerd.

Opwaardering NRU

De opwaardering van de NRU met ongelijkvloerse kruisingen zou in samenwerking met provincie en rijk worden opgepakt. Hiervoor heeft het rijk geld ter beschikking gesteld. Echter, begin april 2013 heeft het rijk besloten dit geld pas in 2026 ter beschikking te stellen. De voorziene tijdelijke luchtmaatregelen (schermen) zullen waarschijnlijk onvoldoende effectief zijn om na 2015 blijvend aan de grenswaarden te voldoen. De verkeersgroei zal tot 2026 ook opgevangen moeten worden, waarvoor infrastructurele aanpassingen nodig zijn om de doorstroming op de NRU te bevorderen. Hiermee kan een waterbedeffect naar de binnenstedelijke wegen als de Kardinaal de Jongweg worden voorkomen. Deze maatregel wordt nader uitgewerkt in 2013.

Afkoppeling Moldaudreef en Zambesidreef

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit is opgenomen dat de Zambesidreef en de Moldaudreef worden afgekoppeld. Er is inmiddels onderzocht wat de effecten van de afkoppeling zijn op de leefbaarheid in de wijk, en wat de bijdrage is aan een verbeterde luchtkwaliteit. De afkoppeling draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit op de NRU, maar zal leiden tot meer verkeer op sommige straten in de wijk (onder andere op de Wolgadreef). Nader onderzoek voor een goede verkeersafwikkeling is nodig. Omdat de opwaardering van de NRU is vertraagd ligt het daarom niet voor de hand om de afkoppeling nu uit te voeren. Er wordt een vervolgonderzoek gedaan naar alternatieve maatregelen, om de luchtkwaliteit langs de NRU op korte termijn te verbeteren. Ook zal onderzocht worden wat er gedaan moet worden om knelpunten in de wijk op te lossen.
 
Westpleintunnel
Luchtmaatregelen in de Westpleintunnel zullen in het kader van het NSL niet nodig zijn, omdat de tunnel niet voor 2015 zal zijn gerealiseerd en er daarom ook geen sprake is van een voorzien knelpunt voor de luchtkwaliteit in 2015 bij de tunnelmond. Compensatie van deze maatregel is voor het halen van de grenswaarden daar niet noodzakelijk.