Luchtkwaliteit Nieuws luchtkwaliteit

lucht, wolken en blauwe lucht

Gemeente laat professionals meedenken over luchtkwaliteit

Foto: Robert Oosterbroek

12-02-2018 | Welke stappen kunnen we zetten om de lucht in Utrecht schoner te maken? Op 22 januari tijdens het symposium ‘Op weg naar schone lucht in Utrecht’, dachten ruim 50 professionals hierover mee. Dit waren professionals uit het werkveld van luchtkwaliteit, gezondheid en duurzame mobiliteit.

Lees meer over het symposium ‘Op weg naar schone lucht in Utrecht’


Verkeer ook in 2030 grootste luchtvervuiler

03-01-2018 | De gemeente Utrecht heeft laten onderzoeken welke luchtmaatregelen effectief zijn voor de gezondheid van haar inwoners. Het RIVM bracht de bronnen van luchtvervuiling in Utrecht in kaart. En RHDHV onderzocht welke aanvullende luchtkwaliteitsmaatregelen er mogelijk zijn in de stad en waarmee we overlast en milieuschade door brom- en snorfietsers kunnen beperken.

De gemeente gebruikt deze onderzoeken om een nieuw pakket aan luchtmaatregelen te ontwikkelen. Dit is nodig voor de gezondheid van onze inwoners. Ook overschrijdt de luchtkwaliteit binnen de stad nu de wettelijke grenswaarden.

Verkeer zorgt voor ongezonde lucht

Na roken is een ongezond milieu het meest schadelijk voor onze gezondheid. In Nederland overlijden volgens het RIVM jaarlijks bijna 20.000 mensen eerder door milieufactoren, driekwart daarvan door ongezonde lucht. In Utrecht was het verkeer in 2015 de grootste luchtvervuiler, zowel met fijn stof als stikstofdioxiden. In 2030 verbetert de luchtkwaliteit in Utrecht volgens voorspellingen wel, maar is het verkeer nog steeds de grootste bron voor luchtvervuiling.

Zero emissie levert grootste winst

Personen- en bestelverkeer zonder uitstoot (zero emissie) levert de meeste winst op voor de gezondheid van onze inwoners volgens RHDHV. Dit sterkt de gemeente in haar ambitie om voertuigen in de stad elektrisch te laten rijden. Nu al wil de provincie ervoor zorgen dat de bussen in 2028 niets meer uitstoten. Met de logistieke sector is afgesproken dat bevoorrading van de binnenstad in 2025 uitstootvrij gebeurt.

Nieuw pakket aan maatregelen

RHDHV is voor een totaalpakket aan maatregelen, omdat die opgeteld een groot verschil kunnen maken voor de luchtkwaliteit. Denk aan het terugdringen van stoken van hout, aanscherpen van de milieuzone van personen- en bestelverkeer tot en met Euro 4 diesel en Euro 1 benzine. Ook een geografische uitbreiding van de milieuzone zorgt voor minder roetuitstoot en dus gezondheidswinst. 

Snor- en bromfietsen

Brom- en snorfietsers blijken voor andere weggebruikers vooral hinderlijk omdat zij gevaarlijk en hard rijden. Ook veroorzaken ze stank en geluidhinder. Om ervoor te zorgen dat anderen zoals wandelaars en fietsers minder worden blootgesteld aan uitlaatgassen, stelt RHDHV voor snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen. Ook hier is zero emissie de toekomst.

Groot deel luchtverontreiniging komt van buiten de stad

Meer dan de helft van de concentratie aan stikstofdioxide en 85 procent van het fijn stof in de lucht wordt bepaald door factoren buiten de stad. Dat blijft ook zo in 2030. In Utrecht kunnen we daarom de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie voor fijn stof in Utrecht niet halen zonder inzet van buiten. Hierover zijn we in gesprek met de provincie en rijksoverheid.

Onderzoeken

Lees de onderzoeken.


Utrechtse lucht weer gezonder

11-07-2017 | De lucht in Utrecht is de afgelopen 5 jaar schoner geworden. De concentratie stikstofdioxide (NO2) is landelijk gedaald met 20% en de concentratie fijnstof (PM10) met 25%. In Utrecht is de daling nog iets sterker.

Resultaten Monitor en luchtmeetnet

Door alle maatregelen zijn we erin geslaagd om, op 1 locatie na, overal in Utrecht te voldoen aan de grenswaarde voor NO2. Bekijk de resultaten in:

Verder op de ingeslagen weg

Hoewel de luchtkwaliteit in Utrecht de afgelopen jaren is verbeterd, blijft gezonde lucht hoog op de agenda staan.


Gezonde omgeving Utrecht

13-04-2017 | Wij laten het RIVM een onderzoek doen naar maatregelen voor een gezonde leefomgeving. Het gaat om maatregelen die:

  • de luchtkwaliteit verbeteren of
  • de gezondheid van inwoners kunnen bevorderen in de fysieke en sociale leefomgeving, bijvoorbeeld door groen, geluid, roken of eenzaamheid

De resultaten van het onderzoek helpen ons bij het kiezen voor maatregelen. Het rapport verwachten wij na de zomer.

Lees meer over dit onderzoek op de website van het RIVM


Bezwaar tegen Utrechtse milieuzone verworpen

08-02-2017 | De Utrechtse milieuzone mag blijven. De Raad van State verklaarde woensdag dat de gemeente de belangenafweging goed heeft verricht. De stad kan daardoor personen- en bestelauto’s op diesel van vóór 2001 blijven weren uit de binnenstad. Daarmee blijft de milieuzone een belangrijk onderdeel van de maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

Wethouder Lot van Hooijdonk:

Je kunt niet kiezen welke lucht je inademt, dus ik zie het als onze taak om burgers tegen ongezonde lucht te beschermen. Deze uitspraak is dan ook goed nieuws voor de gezondheid van alle bewoners en bezoekers van Utrecht. Door slechts 2 procent van het lichte verkeer (personen en bestelvoertuigen) te weren, zorgen we met de milieuzone voor 30 procent minder roetuitstoot in deze voertuigcategorie. We zullen ons op meerdere fronten voor schonere lucht in blijven zetten, bijvoorbeeld door het stimuleren van fiets, elektrisch openbaar vervoer en elektrisch rijden.

Bekijk ook de uitspraak van de Raad van State of de brief hierover aan de gemeenteraad.


Minder roet door het tegenhouden van oude diesels

21-06-2016 | Sinds 1 januari 2015 geldt de milieuzone in het centrum van Utrecht. Diesel personen- en bestelauto’s van voor 2001 mogen de binnenstad niet meer in. Sinds de invoering van de milieuzone zijn de auto's in de binnenstad een stuk schoner. Er zijn 82% minder diesel personenauto’s en 72% minder diesel bestelauto’s van voor 2001.

Alle auto's die de binnenstad niet meer in mogen, hebben nog geen roetfilter. De roet-uitstoot van licht verkeer zoals personen- en bestelauto's is met 29% gedaald. De milieuzone, als onderdeel van het maatregelenpakket, is effectief zegt TNO. Er blijken ook buiten de milieuzone goede effecten op de kwaliteit van de lucht en daarmee de volksgezondheid te zijn. Toxicoloog Gerard Hoek van de Universiteit Utrecht is niet verbaasd. “Het is, met name in Duitsland, bekend dat de milieuzones de luchtkwaliteit in steden verbeteren.”

Schonere bussen dragen bij aan lagere stikstofdioxideconcentraties

Sinds 2011 doen we metingen naar stikstofdioxideconcentraties. De metingen laten een positieve trend zien. De grootste afnames van schadelijke stoffen worden gemeten langs straten waar relatief veel bussen rijden. Zoals het Vredenburg en de Nobelstraat. Hieruit blijkt dat de inzet van schonere bussen effect heeft.

Ambitie: gezonde lucht voor  een aantrekkelijke stad

Wethouder Lot van Hooijdonk: “Voor ons betekent werken aan luchtkwaliteit dat we niet stoppen bij het halen van een Europese grens. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat ook lage concentraties al gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. Daarom blijft het verbeteren van de luchtkwaliteit voorlopig een opgave".

We zetten in op maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Dit past binnen ‘Healty Urban Living’: gezond wonen, werken en recreëren in de stad. Andere maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn bijvoorbeeld het gecontroleerd doorlaten (doseren) van verkeer. Maar ook het aanmoedigen van fietsen en lopen, schone bevoorrading van winkels en elektrisch rijden. Daar zet ook het verkeersplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen op in.

Hoe nu verder? Meer onderzoek en Europese kennisdeling

We willen een beter beeld te krijgen van de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in onze stad. Daarvoor werken we samen met het Kenniscluster Utrecht. Daarin zitten TNO, RIVM, Universiteit Utrecht, KNMI en Deltares. Ook vragen we het RIVM verschillende varianten in omvang van de milieuzone te onderzoeken op effectiviteit en efficiëntie. Aangezien luchtvervuiling geen grenzen kent, heeft Utrecht ook een internationaal partnerschap Luchtkwaliteit. We delen onze kennis met andere steden en leren van hun ervaringen.


Kijk voor oudere nieuwsberichten over luchtkwaliteit in ons webarchief.

Hulp en contact Luchtkwaliteit

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtselucht@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht