Water Grondwater

Grondwater in landgoed Rhijnauwen

De gemeente zet zich in om grondwateroverlast in de buitenruimte te voorkomen. Als u grondwateroverlast ervaart neemt u contact op met de gemeente. Op uw eigen perceel bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Grondwater stopt niet bij de perceelgrens. Problemen met grondwater pakken we daarom vaak samen aan.

Wat kunt u zelf doen?

In uw huis moet u zelf maatregelen nemen tegen grondwateroverlast. Er zijn veel eenvoudige oplossingen om iets te doen aan vocht in huis, zie Op www.riool.info/vocht-in-huis.

Wat doet de gemeente?

Een hoge grondwaterstand kan zorgen voor bijvoorbeeld vocht in huis. De gemeente doet onderzoek naar de grondwateroverlast en stelt vast of er sprake is van structurele grondwateroverlast. De gemeente neemt bij structurele overlast in het openbaar gemeentelijk gebied maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of minder te maken.
Soms moeten het waterschap of de provincie actie ondernemen. Wat de taak is van waterschap en provincie in het waterbeheer, vindt u op www.riool.info/vocht-in-huis.

Als maatregel om de grondwaterstand te verlagen kan drainage in de straat worden aangelegd. Dit wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden zoals rioolvervanging. Het permanent verlagen van de grondwaterstand kan ook nadelige bijeffecten veroorzaken, zoals zetting van de bodem. Hierdoor kunnen scheuren ontstaan in (vaak oudere) gebouwen zonder paalfundering. Maatregelen worden alleen genomen als ze voldoende effect hebben op de grondwatermeetnet en als de bestaande bebouwing in het gebied het toelaat.
De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsplicht. Dat wil zeggen dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied.

Grondwatermeetnet

Het grondwatermeetnet geeft informatie over de stijghoogten en de stromingsrichting van het grondwater. Daarnaast gebruikt de gemeente de gegevens voor onderzoek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen voor wateroverlast.

Wat zijn de grondwaterstanden in Utrecht?

Hoe leest u de kaarten van de grondwaterstanden?

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier