Water Wijkwaterplannen

Wijkwaterplannen voor schoner en gezonder water

De gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werken samen aan schoner en gezonder water. We nemen maatregelen om urgente knelpunten op te lossen, zoals wateroverlast, grootschalige vissterfte, blauwalg, botulisme en stank. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de wijkwaterplannen, als onderdeel van de aanpak om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Streefbeelden

Een wijkwaterplan geeft voor watergangen (sloten) het streefbeeld: hoe zou elke watergang er ecologisch uit moeten gaan zien? Welke planten en welke vissen zouden er voor moeten kunnen komen? Een wijkwaterplan geeft ook de knelpunten. En de maatregelen om die knelpunten op te lossen.

Oplossen van knelpunten

De maatregelen dragen bij aan een verbetering van de waterkwaliteit of een betere  beleving van het water. Bij elke maatregel is ook aangegeven hoe dringend die is. Een maatregel heeft een hoge prioriteit als hiermee knelpunten als wateroverlast, vissterfte, blauwalg, botulisme en/of stank worden opgelost.

De plannen

Voor elke wijk maken we een wijkwaterplan.

Zuid, Noordoost:
Oost, Noordwest, Overvecht en Zuidwest:
West en Binnenstad:
Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn:

afgerond in 2012
afgerond in 2013
gestart in 2013, afronding in 2018
gestart in 2015, afronding in 2018

Bekijk hieronder de vastgestelde wijkwaterplannen.


Uw reactie op de wijkwaterplannen kunt u sturen naar: contentwater@utrecht.nl

Hoe komen de wijkwaterplannen tot stand? 

Waar mogelijk loopt het opstellen van een wijkwaterplan gelijk met het opstellen van een wijkgroenplan. Bij de planvorming betrekken we in elk geval de wijkraad. Samen met wijkbureau en wijkraad bepalen we of er nog andere belangengroepen betrokken worden bij het tot stand komen van het plan. 

Jaarlijks kijken gemeente en waterschap welke maatregelen we kunnen voorbereiden of realiseren. Dit uitvoeringsprogramma is onderdeel van het gemeentelijke investeringsprogramma voor onderhoud van de openbare ruimte. In het programma legt de gemeente per project de financiering, de trekker van het project en de manier van participatie vast. Waar mogelijk worden maatregelen gecombineerd met andere programma's binnen de gemeente, zoals het Meerjarengroenprogramma
 

Afspraken tussen gemeente en waterschap

Op 7 september 2011 tekenden gemeente en waterschap een intentieverklaring over de wijkwaterplannen. De belangrijkste afspraken zijn:

  • gemeente en waterschap stellen voor alle wijken in de gemeente Utrecht wijkwaterplannen op,
  • gemeente en waterschap spannen zich in om binnen 4 jaar na vaststelling van een wijkwaterplan de maatregelen met hoge prioriteit te realiseren. Mochten de beschikbare financiële middelen dit toestaan, dan voeren we ook de overige maatregelen uit.

Financiering

De maatregelen uit de wijkwaterplannen worden hoofdzakelijk betaald uit de begroting voor het groot onderhoud van de sloten bij gemeente en waterschap. Maatregelen combineren we slim met het wegwerken van achterstallig onderhoud. Voor maatregelen waarvoor forse investeringen nodig zijn (meer dan € 100.000) zoeken we voor de financiering nadrukkelijk samenwerking met wijkgroenplannen, het Meerjarengroenprogramma, lopende stedelijke ontwikkelingen en subsidies. Jaarlijks kijken we welke maatregelen we kunnen voorbereiden of realiseren.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier