Water Water: wie doet wat?

Mensen wandelen en varen naast en op de Krommerijnoever

Overheid

De verschillende overheden hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer: rijk, waterschappen en provincie werken samen met de gemeente aan schoon en veilig water.

Rijk

Het Rijk maakt het waterbeleid op hoofdlijnen. Het Rijk is verantwoordelijk voor het operationele beheer van de zogenaamde 'rijkswateren'. Dit beheer is ondergebracht bij Rijkswaterstaat. In Utrecht beheert Rijkswaterstaat onder andere het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal.

Provincie

De provincie is verantwoordelijk voor de algemene kaders waarbinnen waterschappen en gemeenten moeten werken en voor de kwaliteit van het grondwater. Ook is zij aanspreekpunt voor grotere of specifieke grondwateronttrekkingen. De provincie Utrecht houdt ook toezicht op de kwaliteit van het zwemwater van de officiële zwemplaatsen tijdens het zwemseizoen. Lees meer over het waterbeleid van de provincie Utrecht.

Waterschap

De gemeente Utrecht ligt in het beheersgebied van 2 waterschappen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) beheert watergangen, zoals de grachten, de Kromme Rijn en de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) verzorgt het beheer van het water in de Vecht en de Klopvaart.

De waterschappen zorgen voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en zorgen voor het onderhoud van de meeste wateren. Het waterschap is de beheerder van het hele watersysteem in het gebied, inclusief oppervlaktewater (sloten en kanalen) en grondwater. Daarnaast is het waterschap, samen met de provincies verantwoordelijk voor het reguleren van grondwateronttrekkingen. Wel is er een duidelijke taakverdeling tussen waterschap en provincie.

De werkzaamheden die het waterschap uitvoert worden betaald uit de waterschapsbelasting.
Meer informatie over de taken, het beleid en de plannen van waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vindt u op www.hdsr.nl/werk.

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Op dit punt (vanaf de perceelgrens) neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor het overtollige hemelwater (regenwater) en grondwater. Bij grondwaterproblemen is de gemeente het eerste aanspreekpunt voor de burger.

De gemeente beheert een deel van de wijkwatergangen. De verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht staat beschreven in het plan gemeentelijke watertaken. De wet op de gemeentelijke watertaken (pdf, 972kB) kunt u lezen in de folder.

Het Waterplan Utrecht beschrijft de lange termijn visie van alle betrokken partijen op het beheer van het watersysteem en de waterketen in Utrecht. Hoofddoel is een samenhangend, doelmatig, voor de burger inzichtelijk beheer dat gericht is op verschillende vormen van menselijk gebruik en natuur. De werkzaamheden die de gemeente uitvoert worden betaald uit de rioolheffing.

Inwoners van Utrecht

Ook de inwoners van Utrecht hebben verantwoordelijkheden in het waterbeheer.

Riolering

  • Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering binnen 0,5 meter van de perceelgrens. De riolering binnen uw perceelgrens moet voldoen aan de regelgeving.
  • Als bewoner kunt u helpen verstoppingen in het riool te voorkomen. Wat mag u eigenlijk door het riool spoelen?
  • Op plekken waar oude (vuilwater)riolering wordt vervangen legt de gemeente ook een schoon regenwaterriool aan.  Als huiseigenaar kunt u de gemeente toestemming geven ook de regenpijp hierop aan te sluiten.
  • Ligt een lozingspunt (zoals toilet en putjes) lager dan de weg, maak dan gebruik van bijvoorbeeld een terugslagklep of pomp. Meer informatie: voorkom wateroverlast.

Hemelwater

  • Overlast door hemelwater kunt u voorkomen door maatregelen te nemen om het hemelwater vanaf het dak via een aparte buis af te voeren naar het riool. Dit is van toepassing op huizen waarvan de lozingspunten lager dan de weg liggen.

Grondwater

Watergangen

  • De eigenaar van een aan water grenzend perceel is onderhoudsplichtig voor zowel het schonen als het baggeren van de watergang
  • Leven met schoon water en veilige dijken kunnen we enkel als iedereen daaraan meewerkt. Daarom mag niemand activiteiten ondernemen die dijken verzwakken, de waterkwaliteit beïnvloeden, of de doorstroom van water hinderen, zonder daarvoor toestemming te hebben van het waterschap.

Drinkwaterbedrijf

Drinkwater is gezuiverd grondwater of water uit de grote rivieren. Dit water waar wij van drinken, en dat wij gebruiken om mee te koken en in te baden wordt in Utrecht geleverd door drinkwaterbedrijf Vitens.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier