Ervaart u parkeeroverlast? Alternatieven betaald parkeren Veilinghaven

Op 7 april 2016 hield de gemeente een brainstormavond over de alternatieven voor betaald parkeren in het gebied Veilinghaven. Ook via de mail zijn veel ideeën en suggesties bij ons binnengekomen. Bekijk voorstellen en opmerkingen die wij ontvingen, met onze antwoorden erbij.

Aanleggen/ herinrichten van openbare ruimte voor parkeerplaatsen

 • Aanleggen van parkeerplaatsen op het braakliggend terrein tegenover de Heycopstraat
  Het braakliggend terrein tegenover de Heycopstraat is bestemd voor verdere ontwikkeling. Denk hier aan woningbouw of een andere definitieve inrichting.
 • Het aanleggen van parkeerplaatsen op het hondenuitlaatveldje
  Zorgen voor meer parkeerplaatsen is niet genoeg om de parkeerdruk te verminderen. Het trekt ook verkeer aan. 
 • Herinrichten van parkeerplaatsen zodat er meer plek ontstaat
  Zorgen voor meer parkeerplaatsen is niet genoeg om de parkeerdruk te verminderen. Het trekt eerder meer verkeer aan.
 • Het opheffen van groen en speelruimte voor meer parkeerplaatsen
  We willen liever niet dat er groen in de wijk weg moet voor meer parkeerplaatsen. We willen de speeltuinen ook niet kleiner maken, of het aantal speeltuinen verminderen. Kinderen hebben namelijk voldoende ruimte nodig om te kunnen spelen.
 • Aanspreken van omliggende bedrijven, horeca en sportverenigingen
  Er zijn maatregelen (mobiliteitsmanagement) om de parkeeroverlast die bedrijven, horeca en de sportvereniging veroorzaken aan te pakken. Zonder ook het invoeren van betaald parkeren hebben deze maatregelen vaak niet voldoende effect.

Bewoners met eigen parkeerplaats

 • Bewoners met een eigen parkeerplaats komen wel of niet in aanmerking voor een eerste parkeervergunning
  Bewoners met een eigen parkeerplaats komen ook in aanmerking voor een eerste parkeervergunning.
 • Bewoners dwingen gebruik te maken van hun eigen parkeervoorziening
  Wij kunnen bewoners niet dwingen om hun eigen parkeervoorziening te gebruiken.

Kentekenonderzoek

 • Controleer of er bij de invoering van betaald parkeren genoeg parkeerplaatsen zijn voor vergunninghouders
  Wij hebben een kentekenonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor vergunninghouders.

Foutparkeren

 • Controleer strenger op foutparkeren
  De afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente gaat vaker en strenger te controleren op foutparkeren
 • Spreek scholen aan op het parkeergedrag van ouders, scholieren en medewerkers
  We gaan met de scholen praten over maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement

Afwijken van huidige regels

 • De wijk alleen toegankelijk maken voor bewonersvergunningen
  Het is niet mogelijk om af te wijken van de regels die zijn vastgelegd in de nota Stallen en Parkeren (pdf, 1,3 MB). Een wijk kan niet alleen toegankelijk worden gemaakt voor bewoners.
 • Betaald parkeren met parkeerduurbeperking, met gratis vergunning/ontheffing voor bewoners
  Het is niet mogelijk om af te wijken van de regels die zijn vastgelegd in de nota Stallen en Parkeren (pdf, 1,3 MB). Of om de bewoners een gratis vergunning te geven.
 • Invoeren van een blauwe zone
  Het is niet mogelijk om in de wijk blauwe zone in te voeren.
 • Intrekken van betaald parkeren in omliggende gebieden
  Het is niet mogelijk om betaald parkeren af te schaffen in gebieden waar betaald parkeren geldt.
 • Invoeren van betaald parkeren zonder draagvlakmeting
  Het is ook niet mogelijk om betaald parkeren in te voeren zonder draagvlakmeting.
 • Aanpassen gebiedsindeling Bijleveldstraat e.o. naar A2 of A1 (duurdere tariefgebied)
  De gebiedsindeling Bijleveldstraat e.o. kan momenteel niet naar het duurdere tariefgebied. De gemeenteraad beslist hierover.

Onderzoek gebruik parkeerplaatsen met een bestemming

 • Beter gebruik oplaadplaatsen elektrische auto’s (staan nu vaak leeg)
  De artsenplek, invalideparkeerplaatsen, oplaadplekken en P+R-plekken zijn bestemd voor deze functies. Het is niet mogelijk om die anders in te richten of open te stellen voor andere gebruikers.
 • Betere benutting van oplaad- en artsen,  invalideplaatsen en P+R-plaatsen
  In Utrecht moedigen we het gebruik van elektrisch vervoer aan. Dit zorgt voor een schonere en stillere stad. We plaatsen daarom laadpalen als bewoners met een (semi)elektrische auto daarom vragen. We proberen de bewoners met een (semi) elektrische auto met elkaar in contact te brengen. Op deze manier hopen we dat de oplaadpalen zo efficiënt mogelijk gebruikt worden.

Promotie alternatieve parkeerlocaties

 • Betere bekendheid voor en betere routering naar parkeerplaatsen van de Jaarbeurs
  Wij zijn met bedrijven in gesprek over maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement. Promoten van het parkeerterrein Jaarbeurs kan één van de maatregelen zijn.
 • Actiever communiceren over alternatieve parkeermogelijkheden, zoals P+R
  Het Transferium Westraven heeft een goede aansluiting op het openbaar vervoer. Vanaf het Transferium vertrekt in de spits iedere 7 minuten een tram of bus richting het centrum. Buiten de spits en in het weekend is er iedere 10 minuten een aansluiting op het openbaar vervoer. Meer informatie staat op www.slimutrechtin.nl
 • Financiële prikkel voor bewoners die hun auto buiten de wijk willen parkeren
  Het is niet mogelijk om bewoners een financiële prikkel te geven om hun auto buiten de wijk te parkeren.
 • Onderzoek naar gebruik parkeerterreinen van de Jaarbeurs
  Het gebied rondom Jaarbeurs is constant in ontwikkeling. Hierdoor zijn de onderzoeksgegevens over gebruik van de parkeerterreinen van de Jaarbeurs al snel niet meer actueel.
google afbeelding Heycopstraat
Heycopstraat, zicht op trapveldje

Algemene opmerkingen

 • Creëren van meer parkeervakken zal waarschijnlijk een aanzuigende werking hebben
 • Er komt meer programma rondom de wijk, wat zal leiden tot hogere parkeerdruk

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

parkeerprojecten@utrecht.nl