Veiligheid Softdrugs en coffeeshops

In Nederland maken we een onderscheid tussen hard- en softdrugs waaronder cannabis. We gedogen de verkoop van cannabis in coffeeshops.

Dat betekent dat de verkoop van cannabis in coffeeshops wel strafbaar is, maar dat het Openbaar Ministerie (OM) de coffeeshops niet vervolgt. Op deze manier hoeven inwoners niet via illegale kanalen cannabis te kopen. De handel in coffeeshops is zichtbaar en controleerbaar. Als u softdrugs wilt kopen in een coffeeshop, moet u in Nederland wonen. De coffeeshop controleert dit. Ook moet u 18 jaar of ouder zijn. Neem daarom een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning mee.

Coffeeshops moeten zich wel houden aan strenge landelijke criteria. Lees meer over het gedoogbeleid van softdrugs en coffeeshops op de website van de Rijksoverheid.

Coffeeshops in Utrecht

In Utrecht zijn maximaal 17 coffeeshops toegestaan. Het Utrechtse coffeeshopbeleid is gericht op het evenwicht tussen vraag en (kleinschalig) aanbod. In het coffeeshopbeleid is opgenomen op welke locaties een coffeeshop gevestigd zou kunnen worden. Zo is er bijvoorbeeld een minimale afstand tot scholen met voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en tussen de coffeeshops. Ook gaat het bijvoorbeeld om locaties buiten de binnenstad en de woonwijken, zoals op bedrijventerreinen, die geen tot weinig overlast geven voor de omgeving. De gemeente stelt voorwaarden aan het goed functioneren van de coffeeshop.

Stop thuisteelt hennep

Wietkwekers veroorzaken overlast in woningen en maken buurten onveilig. Vaak tappen zij illegaal stroom af en verzwijgen de inkomsten uit de verkoop van wiet voor de belasting en uitkeringsinstanties.
Ook is het risico op brandgevaar groot als men thuis wiet teelt. Het is dus niet gek dat het telen van wiet een misdrijf is en dus strafbaar. In de gemeente Utrecht is in 2014 een convenant afgesloten waarmee partijen (zie hieronder) de handen ineenslaan om thuisteelt van wiet tegen te gaan.

Maatregelen

  • Politie en openbaar ministerie rollen verboden kwekerijen op en vervolgen de verdachte(n). Zij vorderen de gemaakte winsten in, ook van eerdere oogsten. Wie wordt veroordeeld, moet zijn straf ondergaan en krijgt een strafblad.
  • De woningcorporaties zeggen de huur op en laten de woning zonodig door de rechter ontruimen. Zij herstellen de schade en sturen de rekening naar de betreffende huurder.
  • Het energiebedrijf sluit de stroom af en verwijdert de meter. Het bedrijf schat de kosten van de illegaal afgetapte elektriciteit. De wietkweker moet eerst betalen, voordat het energiebedrijf de stroom weer aansluit.
  • De Belastingdienst controleert of de inkomsten uit de kwekerij aan de Belastingdienst zijn opgegeven. Is dit niet het geval, dan moet alsnog belasting en boete betaald worden. In bepaalde gevallen kan ook strafrechtelijke vervolging plaatsvinden wegens belastingfraude.
  • Uitkeringsinstanties zetten uitkeringen stop en vorderen de ten onrechte ontvangen uitkering terug bij de wietkweker.
  • De gemeente laat op kosten van de overtreder illegale bouwsels (zoals schuurtjes) verwijderen, als daarin een wietkwekerij is aangetroffen. 

Blijf Wiet-thuisteelt melden! Het loont!

Hebt u overlast van een hennepkwekerij of vermoedt u dat er bij u in de buurt een kwekerij is? Bel de politie, 0900 - 88 44 (lokaal tarief) Of Meld misdaad anoniem, 0800 - 7000 (gratis)

Social Cannabis Club

De Social Cannabis Club is een vereniging waarbij de leden wiet kweken, uitsluitend voor eigen gebruik. De Social Cannabisclub is bedoeld voor de meerderjarige recreatieve gebruiker. De bedoeling is dat deze club naast de bestaande coffeeshops gaat opereren en vervangt deze dus niet. De Social Cannabis Club gaat functioneren op basis van een ontheffing van de Opiumwet. 2 stichtingen hebben nu aanvragen voor een ontheffing bij het ministerie van Volksgezondheid ingediend. Met een dergelijke ontheffing kan de club legaal opereren.

Het voordeel van een dergelijke club, is dat de leden zelf zicht hebben op het kweken en niet afhankelijk zijn van de wiet uit het illegale circuit. De wiet uit het illegale circuit wordt niet gecontroleerd. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen, er is sprake van schimmelvorming, er wordt met andere stoffen versneden etcetera. De gemeente wil nagaan of de in clubverband gekweekte wiet inderdaad minder schadelijk is. Daarnaast wil de gemeente bij de Social Cannabis Club ook achterhalen of mensen in clubverband meer of minder gebruik gaan maken van wiet.

De gemeente faciliteert het tot stand komen van de Social Cannabis Club en tracht op nationaal niveau (juridische) ruimte te ontwikkelen voor de daadwerkelijke exploitatie hiervan.  Aan het functioneren van de club draagt de gemeente financieel niets bij. Deze is dan afhankelijk van de bijdrage van de leden.

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast melden?

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112