Veiligheid Toezicht Drank- en horecawet

De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW) en controleert daarom op naleving van de DHW. Wanneer een supermarkt, slijterij, horecabedrijf of ander verkooppunt alcohol verkoopt aan een jongere, van wie niet is vastgesteld dat hij 18 jaar of ouder is, krijgt het bedrijf een waarschuwing. Bij herhaalde overtreding volgt een boete en bij meerdere overtredingen kunnen verdergaande sancties worden opgelegd, zoals een tijdelijke intrekking van de verkoopbevoegdheid voor supermarkten of schorsing van de vergunning voor horecabedrijven. Ook de jongeren zelf zijn strafbaar.  

Leeftijdscontroles alcoholverkoop

Een bedrijf is wettelijk verplicht om vast te stellen of iemand die alcohol wil kopen, 18 jaar of ouder is. De verkoper moet dus om een legitimatiebewijs vragen. Deze verplichting geldt voor iedereen die ‘niet onmiskenbaar’ 18 jaar is. Vraagt de barkeeper of verkoopmedewerker niet naar een ID, dan kan de gemeente een waarschuwing of boete opleggen, ongeacht of de koper 18 jaar is of niet. Een café of ander verkooppunt hoort dus bij twijfel altijd de leeftijd te controleren. Supermarkten hebben bijvoorbeeld afgesproken om iedereen tot 25 jaar te vragen naar een legitimatiebewijs.  

Inzet testjongeren

Het toezicht en de handhaving op alcoholverkoop doet de gemeente onder andere door meerderjarige testjongeren in te zetten. Deze jongeren zijn door een gespecialiseerd bedrijf aangemerkt als ‘niet onmiskenbaar 18 jaar’. Dat betekent dat een verkoper deze jongeren altijd om legitimatie moet vragen voordat hij de drank aan hen verkoopt. Wanneer de testjongeren alcoholhoudende drank bestellen, stellen zij zich neutraal op en tonen op verzoek altijd een legitimatie.

Waarom zetten wij testjongeren in?

  • we kunnen gerichter controleren of bedrijven zich aan de regels houden
  • als de inspecteurs een avond in een café gaan zitten om te constateren of er aan minderjarige jongeren alcohol wordt verkocht, kost dat veel meer tijd
  • ook voor de supermarkt is het efficiënter
  • de inspecteurs vallen op omdat ze bekend zijn bij horeca en (in mindere mate) bij supermarkten.

De gemeente heeft regelmatig overleg over de regelgeving met diverse belanghebbenden, zoals de Utrechtse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, de Vereniging Sport Utrecht, de studentenverenigingen en de supermarkten. De horeca, supermarkten en andere verkooppunten zijn dus op de hoogte van hoe de gemeente handhaaft. De controles op de naleving van de DHW zijn niet nieuw. Per januari 2014 is wel de leeftijdsgrens gewijzigd, van 16 naar 18 jaar.

Op welke manieren controleren wij nog meer?

  • De gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaren controleren regelmatig of de regels in de DHW worden nageleefd. Daarvoor blijft de gemeentelijke inspecteur enige tijd in de horecagelegenheid of supermarkt en controleert of er drank wordt verkocht aan personen van wie niet vaststaat dat zij 18 jaar of ouder zijn.
  • we controleren jongeren in de openbare ruimte op het in bezit hebben van alcohol.
  • we controleren op overige bepalingen van de Drank- en Horecawet, zoals het doorschenken aan personen die in 'kennelijke staat' (=dronken) zijn.

Boetebedragen voor verkoop van alcohol aan jongeren

De wettelijk vastgestelde boete voor het verkopen van alcohol aan jongeren die niet onmiskenbaar 18 jaar zijn en waarvan de identiteit niet is vastgesteld bedraagt € 1.360,00.

De boete voor een jongere zelf die in voor het publiek toegankelijke plaatsen wordt aangetroffen in het bezit van alcohol is € 45,00 (tot 16 jaar) en € 90,99  (voor 16 en 17-jarigen).