Cremerstraat en omgeving Terugkoppeling bewonersavond 7 december

Maandag 7 december was er in het Majellacentrum een bewonersavond van ProRail, Eneco en gemeente Utrecht over de projecten in de Cremerstraat en omgeving. Met een aantal vragen en zorgen die naar voren kwamen zijn we direct aan de slag gegaan.

Spooruitbreiding

Het tracébesluit voor de spooruitbreiding is onherroepelijk. Dat betekent dat aannemersbedrijf Bam in opdracht van ProRail van start kan gaan met de uitbreiding van het spoor tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn. Hiermee wordt het laatste stuk tussen Utrecht en Woerden viersporig.

Tijdens de bewonersavond waren er vragen over trillingen. Voor de spooruitbreiding zijn geen specifieke trillingsmaatregelen nodig. Wel wordt er gekeken naar maatregelen naar aanleiding van de spoorvernieuwing rond Utrecht Centraal. Of in het eerste deel van de Cremerstraat (tussen de J.J.A Goeverneurstraat en het onderstation ter hoogte van Cremerstraat 190) een trillingsmaatregel in de vorm van een damwand van piepschuim (EPS) nodig is, wordt na afronding van de spoorvernieuwing opnieuw onderzocht.

Voor de spooruitbreiding worden de komende tijd 2 vergunningen aangevraagd. Het gaat om een ontheffingsaanvraag Flora en faunawet en een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen. Beide aanvragen worden door aannemersbedrijf Bam in opdracht van ProRail gedaan. De publicaties kunt u terugvinden op de website www.officielebekendmakingen.nl. Aannemersbedrijf Bam informeert u over beide aanvragen. De website www.overheid.nl heeft ook een gratis e-mailservice, waarop u zich kunt abonneren. U wordt dan automatisch op de hoogte gebracht van vergunningaanvragen in uw buurt.

Fietsstraat

In februari organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst over de fietsstraat. Het ‘Definitief Ontwerp’ wordt gepresenteerd en u heeft nog de mogelijkheid om mee te denken over de details, zoals de locatie van stallingen voor fietsen, de inpassing van parkeerplaatsen en de beplanting langs de fietsstraat.

Aanwezigen bij bewonersavond Cremerstraat 7 december 2015 (klik voor een grotere foto)

Vernieuwing warmtenet

Er leefden veel vragen over waarom het nodig is bomen te kappen voor het vernieuwen van de warmteleiding. Is het niet mogelijk om de warmteleiding op een andere plek neer te leggen zodat er minder bomen gekapt hoeven te worden? De projectleider van Eneco heeft de diverse alternatieve tracés die zijn onderzocht toegelicht.

Ook werd een nieuwe optie via de Vleutenseweg geopperd. Deze route is inmiddels onderzocht door Eneco en uit de eerste resultaten blijkt dat het geen haalbare optie is. Lees meer hierover in de brief die woensdag 23 december aan de gemeenteraad is gestuurd.

Compensatie groen

Movares gaf een toelichting op de bomenbalans en de groencompensatie. Alle te kappen bomen en het te kappen bosplantsoen worden gecompenseerd. Dit is niet geheel mogelijk binnen het plangebied. Daarom wordt een deel op een andere plek in de wijk gecompenseerd. De ontwerper van Movares vertelde per kwadrant wat de gevolgen van de projecten zijn voor het groen.

Uit de vragen en opmerkingen bleek dat er veel behoefte is bij bewoners om mee te denken over de invulling van het groen. Dat is begrijpelijk omdat er een nieuwe situatie is ontstaan. Tijdens het participatietraject over de groenstrook werd alleen rekening gehouden met de spoorverbreding en de aanleg van de fietsstraat. Nu gaat Eneco vooruitlopend op de spoorverbreding en de aanleg van de fietsstraat de warmteleiding vervangen.

Op dit moment ligt er een zogenaamd ‘Functioneel Ontwerp’ voor de parkstrook langs de Cremerstraat. De paden en routestructuur en het karakter van het park (Engelse landschapsstijl) liggen hiermee in principe vast. Maar er is nog wel ruimte om mee te denken over de uitwerking en detaillering van het groen. Het terugplanten van extra bomen is hierbij nog een mogelijkheid. Ook bij het opstellen van een definitief groenontwerp voor de Galjoenstraat en Thomas à Kempisplantsoen worden de direct omwonenden betrokken.

Bewoners ontvangen in januari een uitnodiging voor de invulling van de groenstrook Cremerstraat, de groenstrook aan de Galjoenstraat en het Thomas à Kempisplantsoen.

Eén loket

Een zorg die naar voren kwam tijdens de avond is dat er straks meerdere partijen aan het werk zijn. De bewoners willen bij een eventuele schade graag bij één loket aankloppen. Zij vrezen ‘van het kastje naar de muur’ te worden gestuurd. Een begrijpelijke zorg. Tijdens de bewonersavond is toegezegd dat de partijen hier met elkaar invulling aan zullen geven. Bewoners ontvangen hierover nog meer informatie.

De aannemers die voor Prorail en Eneco aan het werk gaan hebben de plicht om nul-opnamen te maken van de staat van de omliggende woningen, voordat zij starten met hun werk. Dit geldt alleen voor woningen die binnen het zogenaamde ‘risicoprofiel’ vallen. Welke woningen dat zijn, wordt op basis van risico-onderzoek bepaald.

Hulp en contact

ProRail publiekscontacten

Telefoon (gratis)
0800 - 776 7245

Contactformulier
www.prorail.nl/contact