Moldaudreef: kruisingen veiliger maken

Fase project
In uitvoering

Planning
Aanleg nieuwe kruisingen 2022

De kruisingen op de Moldaudreef met de Wolgadreef en de Neckardreef zijn erg druk. Het is hier lastig en gevaarlijk oversteken voor fietsers en voetgangers. Daarom richten we de kruisingen op een andere manier in.

Wat gaan we doen en waarom?

 • Het kruispunt bij de Wolgadreef passen we aan naar een rotonde.
 • Het kruispunt bij de Neckardreef richten we opnieuw in. In de zomer van 2021 hebben we alvast de voorrangssituatie veranderd van een gelijkwaardige kruising naar een voorrangskruising.
 • We vervangen het asfalt van de rijbaan van de Moldaudreef en van de fietspaden langs de Moldaudreef

Veel fietsers en voetgangers vinden het lastig om de straat op een veilige manier over te steken. De kruisingen van de Moldaudreef liggen bovendien op een route naar scholen. Over de kruising met de Wolgadreef komt veel verkeer van en naar winkelcentrum Overkapel. Het aanpassen van deze kruisingen zorgt voor een betere doorstroom van het verkeer en een veiligere situatie voor fietsers en voetgangers.

De aannemer is gestart met de werkzaamheden. Eerst verleggen ze kabels en leidingen en daarna starten de andere werkzaamheden. De kruisingen met Wolgadreef en Neckardreef richten we opnieuw in. De volgorde van werkzaamheden is nog niet bekend. Als we dit weten, leest u dat op deze pagina. Dan leest u ook meer over omleidingen.

Voorlopig ontwerp

In april 2021 hebben we bewoners en andere betrokkenen gevraagd wat ze van de plannen vinden. We kregen vooral positieve reacties. In juli 2021 is voor de kruising en rotonde het plan met alle wensen en eisen (IPvE) en het functioneel ontwerp (FO) vastgesteld door het college.

Daarna hebben we het plan verder uitgewerkt naar het voorlopig ontwerp (VO). Op een paar punten is het voorlopig ontwerp iets anders dan het functioneel ontwerp:

 • Op 2 plekken maken we meer ruimte voor bomen.
 • We versmallen de Peetersdreef ter hoogte van de aansluiting met de Moldaudreef.
 • We veranderen de aansluiting van de Wolgadreef op de rotonde iets om eventuele schade aan de boomwortels de voorkomen. Dit heeft geen gevolgen voor het gebruik van de rotonde.

Verder hebben we de inrichting verder uitgewerkt. We hebben de wadi’s ingetekend en bepaald welke planten bomen er komen. Wadi’s zijn greppels met gras die water opvangen als het hard regent.

In plaats van de huidige kruising van de Moldaudreef met Wolgadreef en Oderdreef komt een rotonde.

 • Autoverkeer op de rotonde heeft voorrang op het invoegende autoverkeer. Bij het verlaten van de rotonde moet het autoverkeer voorrang geven aan de fietsers. Dit is met haaientanden aangegeven. Tussen het fietspad en de rijbaan op de rotonde is voldoende ruimte voor de auto om stil te staan, voordat hij invoegt op de rotonde.
 • Langs de Moldaudreef liggen vrije fietspaden. Het fietspad op de rotonde heeft 2 richtingen. Fietsers moeten fietsers van rechts voorrang geven, behalve fietsers vanaf de Wolgadreef en Oderdreef. Fietsers en auto’s rijden hier namelijk op dezelfde rijweg. Hier staan haaientanden. Het fietspad langs de Moldaudreef aan de kant van de Pahud de Montangesdreef wordt een tweerichtingen fietspad.
 • Voor de voetgangers komen aan alle kanten van de rotonde zebrapaden. Deze hebben een middeneiland, waardoor je halverwege even kan stoppen.
 • Door de aanleg van de rotonde verdwijnt de aansluiting met de Pahud de Montangesdreef. Dit wordt een doodlopende straat met zogenoemde haaksparkeervakken. De straat blijft bereikbaar vanaf de Moldaudreef. Dit deel van de Pahud de Montagesdreef wordt opnieuw ingericht.
 • Voor de aanleg van de rotonde kappen we 9 bomen. Er komen 11 nieuwe bomen voor terug. In het midden van de rotonde komt een groene inrichting. Op verschillende plekken, zoals op de rotonde en ter hoogte van de Pahud de Montangesdreef komen wadi’s. Dit zijn grasstroken die bij veel regen het water kunnen opvangen.

We vernieuwen de kruising Moldaudreef met Berezinadreef en Neckardreef.

 • Verkeer op de Moldaudreef heeft voorrang. Deze kruising was een gelijkwaardige kruising, waarbij verkeer van rechts voorrang had. Dit hebben we in september 2021 al aangepast.
 • Er komen zebrapaden op de Neckardreef en Berezinadreef.
 • Op de Neckardreef en Berezinadreef komen haaientanden om de voorrangssituatie aan te geven voor fietsers en autoverkeer.
 • Tussen het fietspad en de rijbaan komt een strook van 5 meter, zodat auto’s hier kunnen stilstaan om goed te kijken.
 • Voor de voetgangers en fietsers die de Moldaudreef willen oversteken, komt een strook waar ze even kunnen stilstaan om goed om zich heen te kijken.
 • Op een aantal plekken maken we de hele brede trottoirs smaller, om ruimte te maken voor groen. Bijvoorbeeld het brede trottoir tussen de Neckardreef en Peetersdreef.

Bekijk het hele voorlopig ontwerp Moldaudreef (pdf, 413 kB)

Op 7 december 2021 heeft het college het voorlopig ontwerp vastgesteld.

Aanpassen voorrang op kruising Moldaudreef-Neckardreef

In september 2021 hebben we alvast de voorrangssituatie op de kruising Moldaudreef-Neckardreef-Berezinadreef aangepast. Verkeer op de Moldaudreef heeft nu voorrang op verkeer van de Neckardreef en de Berezinadreef. We hebben nieuwe verkeersborden geplaatst en de wegmarkering op de kruising is aangepast. Met deze aanpassingen is het veiliger voor fietsers en voetgangers om over te steken en is de kruising duidelijker voor iedereen. Er staan tijdelijk extra borden om duidelijk te maken dat de situatie is gewijzigd. In 2022 gaan we de kruising helemaal opnieuw aanleggen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Vanaf september 2022Aanleg nieuwe kruising en rotonde

Wat is er al gebeurd?

 • Eind 2021 - voorjaar 2022: aannemer kiezen en werkzaamheden voorbereiden en 9 bomen kappen om ruimte te maken voor herinrichting.
 • Op 7 december 2021 heeft het college het voorlopig ontwerp vastgesteld.
 • In september 2021 is de voorrangssituatie aangepast van de kruising Moldaudreef met de Neckardreef en Berezinadreef. Verkeer op de Moldaudreef heeft nu voorrang.
 • Op 6 juli 2021 heeft het college het integraal programma van eisen en functioneel ontwerp vastgesteld. Hierin staan eisen, wensen, beleid en het ontwerp weergegeven. Hierna is het ontwerp verder uitgewerkt.
 • Op 22 april 2021 is er een informatiebijeenkomst geweest. Bewoners hebben gereageerd op de ontwerpen en vragen gesteld. Naar aanleiding van de schriftelijke reacties komt er bij de kruising Neckardreef-Moldaudreef aan beiden kanten een zebrapad, zodat het ook daar makkelijker wordt om over te steken. Naar aanleiding van reacties van de werkgroep Verkeer en van de fietsersbond hebben we het ontwerp al eerder aangepast.
 • In 2019 bleek na onderzoek dat een rotonde op de kruising met de Neckardreef niet haalbaar is. Hiervoor is onvoldoende ruimte en geld beschikbaar. Deze kruising wordt een voorrangskruising. Er is geld gereserveerd voor het aanleggen van de rotonde bij de Wolgadreef.
 • In 2017 is een werkgroep 2 avonden bij elkaar gekomen. Zij hebben de problemen besproken en oplossingen bedacht. De werkgroep adviseerde de gemeente om het aanleggen van rotondes te onderzoeken. Volgens de werkgroep waren rotondes de beste maatregel om de kruispunten veiliger te maken voor overstekende voetgangers en fietsers.

Projecten die hiermee te maken hebben

Berezinadreef 30 km per uur

Maatregelen voor de Berezinadreef, een zijstraat van de Moldaudreef. Het 'Plan Burezina' is een winnend idee voor de prijsvraag '30 km, goed idee' die in Overvecht gehouden werd.

Lees meer over het winnende idee van buurtbewonersoverleg Burezina

Noordelijke Randweg Utrecht

De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) is het noordelijk deel van de Ring Utrecht. De Moldaudreef sluit aan op de NRU. De NRU is erg druk en er zijn vaak files. We willen deze weg vernieuwen om de bereikbaarheid én de leefbaarheid van Overvecht te verbeteren.

Lees meer over de Noordelijke Randweg Utrecht

 

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl