Verkeersprojecten Musicallaan en Rijnkennemerlaan: kruising aangepast

De gemeente en bewoners willen dat de kruising van de Musicallaan met de Rijnkennemerlaan veilig is. Hiervoor hebben we de afgelopen jaren verschillende aanpassingen gedaan. In 2018 is onderzocht of deze maatregelen voldoende resultaat gaven. Uit de evaluatie blijkt dat aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Eind augustus 2019 is het verkeersplateau hoger en steiler gemaakt.

Aanpassingen verkeersplateau

Bewoners en gemeente vinden dat de verkeerssituatie op de kruising Rijnkennemerlaan/Musicallaan beter kan. Fietsverkeer op de Rijnkennemerlaan heeft op deze kruising voorrang maar krijgt dit vaak niet van het verkeer op de Musicallaan.

Het plateau op de kruising is extra hoog en steiler gemaakt om het autoverkeer af te remmen. Om voldoende hoogte te krijgen, moesten we ook een deel van het fietspad en de omliggende ruimte verhogen. Verder hebben we de verlichting aangepast. In plaats van de huidige lichtzuil kwam een gewone lantaarnpaal.

Het verkeer kon tijdens de werkzaamheden de kruising niet gebruiken. We hebben voetgangers, fietsers en autoverkeer in die periode omgeleid. De bushalte Musicalkade is tijdens de werkzaamheden tijdelijk komen te vervallen. We hebben borden geplaatst om het verkeer ter plaatse in goede banen te leiden. Omwonenden hebben een wijkbericht ontvangen met meer informatie over de werkzaamheden en de tijdelijke omleidingsroutes. 

Planning

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de laatste week van de schoolvakantie, van 26 tot en met 30 augustus 2019.

Hoe nu verder?

We gaan al op korte termijn onderzoek doen naar hoe de aanpassing werkt. Dit doen we omdat er zorgen in de buurt zijn. We gaan camerabeelden bekijken om te weten of er vaker wordt gestopt bij het stop-bord en of de snelheid bij het plateau omlaag gaat. Daarna weten we of mensen hun rijgedrag aanpassen aan de nieuwe situatie en of het aantal (bijna)ongelukken minder wordt.

Ongevallenregistratie 

De gemeente vindt het belangrijk om inzicht te hebben in alle ongevallen. De ongevallenregistratie van de politie biedt helaas onvoldoende informatie omdat de politie alleen lichamelijk letsel of schade aan fiets, brommer of auto registreren. Daarom vragen wij u om altijd (ook) een melding te doen via www.mobielschademelden.nl. Zo krijgt de gemeente een beter beeld van gevaarlijke situaties. De gemeente ontvangt na uw melding geen informatie over personen of voertuigen. 

Wat is er al gebeurd?

Vanaf 2018

In 2018 onderzocht verkeerskundig bureau DTV de kruising. Het onderzoek bestond uit meerdere onderdelen waaronder een schouw met omwonenden en een camera die de situatie enkele weken filmde.   

DTV merkte op dat veel verkeer op de Musicallaan de kruising oversteekt zonder te stoppen, ondanks de bebording en stopstrepen. Veel weggebruikers lijken (al dan niet bewust) de inschatting te maken dat ze het kruispunt goed kunnen overzien. Stoppen is echter wel nodig om de fietsers op de Rijnkennemerlaan aan te zien komen. 

Voorstellen  

DTV deed 3 voorstellen om de situatie te verbeteren:
- aanpassen starttijden scholen
- scheiden van de rijbaan
- verhogen van het plateau

Aanpassen starttijden scholen

Gemeente en scholen overlegde of het mogelijk is om de starttijden van de scholen aan te passen. De scholen gaven aan dat dit niet hun voorkeur heeft. Daarnaast blijken de verkeersongevallen juist te gebeuren als het verkeer rustig is. Gemeente en scholen besloten daarom de schooltijden niet te spreiden.

Scheiden van de rijbaan

Naast het scheiden van de rijbaan is een nieuw idee van een meedenkende bewoner onderzocht. In dit voorstel werd de rijbaanscheiding met halve (kleinere) verkeersdrempels gecombineerd.
Voordeel van de rijbaanscheiding is dat fietsers op de Rijnkennemerlaan extra aandacht krijgen. Nadeel daarvan is dat overstekende auto’s fietsers in de praktijk vaak afsnijden.
Om de risico’s van het afsnijden van fietsers te ondervangen, is de mogelijkheid van een rijbaanscheiding met ‘zachte rand’ in combinatie met deze kleinere drempels onderzocht. Dit alternatief zag er op de tekentafel veelbelovend uit maar bleek in de praktijk helaas technisch niet uitvoerbaar. Bovendien zou de gemeente hiermee een unieke en in Nederland onbekende weginrichting creëren. We vrezen dat we hiermee de kruising juist onduidelijk maken.   

Verhoging van het plateau

Tot slot is onderzocht of het mogelijk is het plateau op het kruispunt te verhogen en steiler te maken. Dit blijkt mogelijk. Het verkeer van de Musicallaan wordt hiermee meer gedwongen te stoppen en zich horizontaal op te stellen voor de stopstreep. Om het plateau voldoende hoogte te geven, gaan we ook een deel van het fietspad, de omliggende ruimte en de bushalte verhogen. 

Tot 2018

De afgelopen jaren zijn de volgende aanpassingen gedaan om de verkeersveiligheid rondom de kruising te verbeteren:

  • de brievenbus is verplaatst
  • het muurtje met de fietsenrekken is ingekort
  • er zijn extra stopborden geplaatst
  • op de drempel is een rode kleur aangebracht
  • het pad naar de ingang van de school is verplaatst
  • het bushokje is weggehaald
  • de verkeersdrempel is opgehoogd
  • het nieuwe asfalt is ruwer gemaakt

Meer informatie

Bekijk het evaluatierapport en de antwoorden op vragen die D66 stelde tijdens de evaluatie.

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl