Verkeersprojecten Musicallaan en Rijnkennemerlaan: aanpassen kruising

In overleg met bewoners hebben we afgelopen jaren verschillende aanpassingen gedaan om de kruising van de Musicallaan met de Rijnkennemerlaan veiliger te maken. We bekijken hoe het beter kan. Ook praten we met de buurt en de scholen.

Wat gaan we doen?

In het najaar van 2020 vroegen raad en bewoners opnieuw aandacht voor dit kruispunt. Daarom hebben we in de 1e maanden van 2021 de volgende nieuwe maatregelen uitgewerkt.

 • We hebben onderzoek laten doen naar een maatregel om auto's te waarschuwen als er een fietser aankomt. Daarvoor zijn we met marktpartijen in gesprek gegaan. Later dit jaar willen we het systeem dat het beste past op de kruising aanbrengen.
 • We hebben trillings- en geluidsonderzoek gedaan naar nog steilere drempels. We verwachten binnenkort de resultaten van dit onderzoek. Daarover willen we graag in gesprek met direct aanwonenden voor een zorgvuldig besluit.
 • We hebben gekeken wat er nog mogelijk is om verkeersdeelnemers extra te herinneren aan de voorrangssituatie. We hebben de scholen hierbij betrokken.
 • We zijn in gesprek gegaan met de scholen over haal- en brenggedrag en hoe dat verkeerveiliger kan.
 • We hebben bekeken hoe we foutparkeren en keren kunnen voorkomen. Door de plaatsing van vakken met groen op de Musicalkade zijn er minder mogelijkheden om te keren op het kruispunt met de Harry Banninkstraat. We hebben onderzocht of er nog meer maatregelen nodig zijn. Die nemen we dan later dit jaar.

Aanpassingen zomer 2019

De laatste aanpassingen die we hebben gedaan:

 • Het verkeersplateau is extra hoog en steiler gemaakt om het autoverkeer af te remmen.
 • Op het wegdek staat een waarschuwing voor auto’s dat zij het fietspad naderen en moeten stoppen voor fietsers.
 • We hebben de verlichting aangepast. Hierdoor zijn fietsers beter zichtbaar.
 • We hebben buschauffeurs gevraagd om rustiger te rijden en fietsers voorrang te geven.

Situatie verbeterd

We zien dat de maatregelen van zomer 2019 effect hebben gehad: automobilisten stoppen vaker als er fietsers aankomen. Nog steilere of flexibele drempels kunnen nadelen hebben, zoals hinder voor fietsers of schade voor gebouwen door trillingen. Het hele kruispunt opnieuw inrichten is kostbaar en het is onzeker of dit zou helpen.

Cameraonderzoek 2019

In oktober en november 2019 is (net als een jaar eerder) cameraonderzoek gedaan naar het gedrag van deelnemers in het verkeer. Gedurende een week is een camera bij het kruispunt geplaatst. De beelden zijn vergeleken met beelden die zijn gemaakt vóór de aanpassingen. Daarbij is gekeken naar dezelfde momenten op de dag.

Onderzoeksresultaten

Er stoppen meer auto’s voor de fietsoversteekplaats, zeker op momenten dat er fietsers in de buurt van de oversteek zijn. In de periode vóór de uitvoering van de werkzaamheden zagen we voorbeelden van autobestuurders die geen voorrang verleenden aan fietsers. Dit soort situaties zijn door de camera niet meer waargenomen.

Het komt nog wel steeds voor dat auto’s niet afremmen voor de kruising. En dat een auto een fietser pas laat ziet en daarom stevig moet afremmen. Net als vóór de werkzaamheden verlenen fietsers regelmatig geen voorrang aan andere fietsers die rechtdoor rijden op het fietspad. Ook zien we voetgangers oversteken, terwijl er een fietser aankomt. In de praktijk lost dit zich vanzelf op.

Ervaringen van bewoners en weggebruikers

We hebben ook bewoners uit de klankbordgroep gevraagd naar hun ervaringen. Die wisselen per persoon. De een vindt dat het verkeersgedrag is verbeterd en meer voertuigen en ook bussen stoppen of rustiger rijden. Anderen zien geen verschil.

Ongevallenregistratie 

De gemeente vindt het belangrijk om inzicht te hebben in alle ongevallen. De ongevallenregistratie van de politie biedt helaas onvoldoende informatie omdat de politie alleen lichamelijk letsel of schade aan fiets, brommer of auto registreren. Daarom vragen wij u om altijd (ook) een melding te doen via www.mobielschademelden.nl. Zo krijgt de gemeente een beter beeld van gevaarlijke situaties. De gemeente ontvangt na uw melding geen informatie over personen of voertuigen. 

Wat is er eerder gebeurd?

In 2018

In 2018 onderzocht verkeerskundig bureau DTV de kruising. Het onderzoek bestond uit meerdere onderdelen waaronder een schouw met omwonenden en een camera die de situatie enkele weken filmde.   

DTV merkte op dat veel verkeer op de Musicallaan de kruising oversteekt zonder te stoppen, ondanks de bebording en stopstrepen. Veel weggebruikers lijken (al dan niet bewust) de inschatting te maken dat ze het kruispunt goed kunnen overzien. Stoppen is echter wel nodig om de fietsers op de Rijnkennemerlaan aan te zien komen. 

Voorstellen  

DTV deed 3 voorstellen om de situatie te verbeteren:
- aanpassen starttijden scholen
- scheiden van de rijbaan
- verhogen van het plateau

Aanpassen starttijden scholen

Gemeente en scholen overlegde of het mogelijk is om de starttijden van de scholen aan te passen. De scholen gaven aan dat dit niet hun voorkeur heeft. Daarnaast blijken de verkeersongevallen juist te gebeuren als het verkeer rustig is. Gemeente en scholen besloten daarom de schooltijden niet te spreiden.

Scheiden van de rijbaan

Naast het scheiden van de rijbaan is een nieuw idee van een meedenkende bewoner onderzocht. In dit voorstel werd de rijbaanscheiding met halve (kleinere) verkeersdrempels gecombineerd.
Voordeel van de rijbaanscheiding is dat fietsers op de Rijnkennemerlaan extra aandacht krijgen. Nadeel daarvan is dat overstekende auto’s fietsers in de praktijk vaak afsnijden.
Om de risico’s van het afsnijden van fietsers te ondervangen, is de mogelijkheid van een rijbaanscheiding met ‘zachte rand’ in combinatie met deze kleinere drempels onderzocht. Dit alternatief zag er op de tekentafel veelbelovend uit maar bleek in de praktijk helaas technisch niet uitvoerbaar. Bovendien zou de gemeente hiermee een unieke en in Nederland onbekende weginrichting creëren. We vrezen dat we hiermee de kruising juist onduidelijk maken.   

Verhoging van het plateau

Tot slot is onderzocht of het mogelijk is het plateau op het kruispunt te verhogen en steiler te maken. Dit blijkt mogelijk. Het verkeer van de Musicallaan wordt hiermee meer gedwongen te stoppen en zich horizontaal op te stellen voor de stopstreep. Om het plateau voldoende hoogte te geven, gaan we ook een deel van het fietspad, de omliggende ruimte en de bushalte verhogen. 

Tot 2018

De afgelopen jaren zijn de volgende aanpassingen gedaan om de verkeersveiligheid rondom de kruising te verbeteren:

 • de brievenbus is verplaatst
 • het muurtje met de fietsenrekken is ingekort
 • er zijn extra stopborden geplaatst
 • op de drempel is een rode kleur aangebracht
 • het pad naar de ingang van de school is verplaatst
 • het bushokje is weggehaald
 • de verkeersdrempel is opgehoogd
 • het nieuwe asfalt is ruwer gemaakt

Meer informatie

Bekijk het evaluatierapport en de antwoorden op vragen die D66 stelde tijdens de evaluatie.

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl