Musicallaan en Rijnkennemerlaan: aanpassen kruising

In overleg met bewoners hebben we afgelopen jaren verschillende aanpassingen gedaan om de kruising van de Musicallaan met de Rijnkennemerlaan veiliger te maken. We keken naar hoe het beter kan en spraken ook met de buurt en de scholen.

In mei 2022 starten we met de evaluatie van de laatste aanpassingen. Als eerste hangen we een camera op. Hiermee kunnen we zien hoe het verkeer reageert op de aanpassingen, en op elkaar. Ook houden spreken we gesprekken met de scholen in de buurt, omwonenden en de Fietsersbond. Zo krijgen we een beeld van hoe de aanpassingen ervaren worden. Wilt u uw mening over de situatie geven, dan horen wij dit graag via verkeersveiligheid@utrecht.nl.

De camera hebben we aangemeld bij het cameraregister. Op deze kaart staan de camera’s binnen de gemeente Utrecht die opnames maken van de openbare weg. Dit overzicht houden we bij vanwege de privacywet.

Wanneer doen we wat?
WanneerWat
Medio 2022

Evaluatie verkeersmaatregelen:

 • 8-19 mei: plaatsen camera's
 • vervolgens gesprekken met bewoners, scholen en Fietsersbond

In het najaar is de evaluatie gereed.

Wat hebben we al gedaan?

eind 2021/begin 2022

Eind 2021 en begin 2022 hebben we aanpassingen gedaan aan het kruispunt Rijnkennemerlaan-Musicallaan:

 • We hebben geregeld dat auto's een waarschuwing krijgen als er een fietser aankomt. We hebben het systeem aangebracht dat het beste past op de kruising. Er is nu ledverlichting in het wegdek.  
 • We hebben de drempels nog steiler gemaakt. Zo dwingen we het verkeer meer om te stoppen. We hebben zoveel mogelijk asfalt laten liggen en klinkers gelegd die het geluid beperken.

2020/2021

In het najaar van 2020 vroegen raad en bewoners opnieuw aandacht voor dit kruispunt. Daarom hebben we in de loop van 2021 de volgende nieuwe maatregelen uitgewerkt.

 • We hebben trillings- en geluidsonderzoek gedaan naar nog steilere drempels. Daarbij hebben we gekeken naar mogelijke overlast van trillingen voor de direct aanwonenden. Uit het onderzoek blijkt dat de trillingen iets toenemen. We kijken toch positief naar deze maatregel omdat we de verkeersveiligheid hier belangrijk vinden en de steilere drempels ervoor zorgen voor dat verkeer meer gedwongen wordt om te stoppen. We hebben contact gezocht met de direct aanwonenden om hierover in gesprek te gaan. Een van de 4 aanwonenden is op de uitnodiging ingegaan en staat ook positief tegenover de maatregel.
 • We keken samen met scholen en deskundigen of er nog meer mogelijk is om verkeersdeelnemers extra te herinneren aan de voorrangssituatie. De huidige borden zijn duidelijk. Uitbreiden of aanpassen van de borden zou het niet duidelijker maken op straat.
 • We spraken met de scholen over haal- en brenggedrag en hoe dat verkeerveiliger kan. Andere haal- en brengtijden bleken helaas niet mogelijk.
 • We bekeken hoe we foutparkeren en keren kunnen voorkomen. We plaatsten vakken met groen op de Musicalkade. Zo zijn er minder mogelijkheden om te keren op het kruispunt met de Harry Banninkstraat. In september plaatsten we ook nog rode en gele paaltjes op de stoepen tegenover de scholen.
 • Verder hebben we ingezet op handhaving. In de eerste week van november voerden de wijkagenten controles uit op foutparkeren, gevaarlijk keren en niet stoppen voor de kruising Musicallaan/Rijnkennemerlaan.

Oktober - november 2019: cameraonderzoek

In oktober en november 2019 is (net als een jaar eerder) cameraonderzoek gedaan naar het gedrag van deelnemers in het verkeer. Gedurende een week is een camera bij het kruispunt geplaatst. De beelden zijn vergeleken met beelden die zijn gemaakt vóór de aanpassingen. Daarbij is gekeken naar dezelfde momenten op de dag.

Onderzoeksresultaten

Er stoppen meer auto’s voor de fietsoversteekplaats, zeker op momenten dat er fietsers in de buurt van de oversteek zijn. In de periode vóór de uitvoering van de werkzaamheden zagen we voorbeelden van autobestuurders die geen voorrang verleenden aan fietsers. Dit soort situaties zijn door de camera niet meer waargenomen. Het komt nog wel steeds voor dat auto’s niet afremmen voor de kruising. En dat een auto een fietser pas laat ziet en daarom stevig moet afremmen. Net als vóór de werkzaamheden verlenen fietsers regelmatig geen voorrang aan andere fietsers die rechtdoor rijden op het fietspad. Ook zien we voetgangers oversteken, terwijl er een fietser aankomt. In de praktijk lost dit zich vanzelf op.

Ervaringen van bewoners en weggebruikers

We hebben ook bewoners uit de klankbordgroep gevraagd naar hun ervaringen. Die wisselen per persoon. De een vindt dat het verkeersgedrag is verbeterd en meer voertuigen en ook bussen stoppen of rustiger rijden. Anderen zien geen verschil.

Zomer 2019

 • Het verkeersplateau is extra hoog en steiler gemaakt om het autoverkeer af te remmen.
 • Op het wegdek staat een waarschuwing voor auto’s dat zij het fietspad naderen en moeten stoppen voor fietsers.
 • We hebben de verlichting aangepast. Hierdoor zijn fietsers beter zichtbaar.
 • We hebben buschauffeurs gevraagd om rustiger te rijden en fietsers voorrang te geven.

De maatregelen van zomer 2019 hebben effect gehad: automobilisten stoppen vaker als er fietsers aankomen. Nog steilere of flexibele drempels kunnen nadelen hebben, zoals hinder voor fietsers of schade voor gebouwen door trillingen. Het hele kruispunt opnieuw inrichten is kostbaar en het is onzeker of dit zou helpen.

Bekijk de informatie van 2018 en eerder

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl