Verkeersprojecten Nieuwe fietsroute door Rijnsweerd-Noord

De gemeente wil het fietsverkeer vanuit de stad richting Utrecht Science Park meer spreiden. Zo worden bepaalde punten niet te druk. Nu zijn er vooral op het kruispunt Platolaan/Weg tot de Wetenschap veel fietsers. Hierdoor wordt het kruispunt soms als onveilig ervaren.

Onderzoek naar meerdere varianten voor fietsroutes

De voorkeursvariant voor een nieuwe fietsroute die de gemeente in oktober 2019 tijdens een bewonersavond toelichtte, ging in eerste instantie over de Cicerolaan. Het idee was om over die weg een gedeelte van de fietsers naar Utrecht Science Park te laten rijden. Tijdens een bewonersavond is uitvoerig gesproken met diverse bewoners in de buurt en is er een klankbordgroep samengesteld. Bewoners hadden vragen en bezwaren, ook over de veiligheid op Platolaan/Cicerolaan/Weg tot de Wetenschap.

Met de klankbordgroep is afgesproken dat we meerdere varianten voor het spreiden van fietsverkeer en het ontlasten van het kruispunt onderzoeken. Welke dat zijn en hoe die beoordeeld worden, bespreken we met de klankbordgroepleden.

We geven onderzoeksbureau Sweco de opdracht om de beoordeling van de varianten uit te voeren.

Veiligheid kruispunt Platolaan

Er zijn op het kruispunt al diverse maatregelen genomen om de doorstroming en het gebruik te verbeteren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het kruispunt voldoet aan de veiligheidscriteria. Dat neemt niet weg dat het er druk is en dat mensen soms een gevoel van onveiligheid hebben. Bewoners hebben een petitie ingestuurd over de verkeersveiligheid. Er zijn nu meerdere schouws op het kruispunt geweest met experts, onder andere van de Fietsersbond en Kampong en met enkele bewoners. Op basis van de resultaten van de schouws bepalen we of er aanvullend onderzoek nodig is.

Maatregelen op korte termijn

  • We voegen dit voorjaar een fietsverkeerslicht toe voor de fietsers bij de opstelplaats ter hoogte van de Weg naar Rhijnauwen. Het voordeel hiervan is dat fietsers die deze route nemen, groen licht krijgen, terwijl kruisend fietsverkeer moet wachten voor rood licht.
  • We gaan fietsers uit Utrecht Science Park wijzen op de mogelijkheid gebruik te maken van het reeds bestaande fietspad aan de andere zijde van de Weg tot de Wetenschap. Ze steken dan de trambaan over bij de Sorbonnelaan.
  • We zullen voorlichting geven bij Kampong en andere sportverenigingen over het veilig oversteken via het opstelvak voor fietsers bij de Weg naar Rhijnauwen. Fietsers kunnen vanaf de Weg tot de Wetenschap rechtsaf slaan naar de Weg naar Rhijnauwen, hier omkeren en bij het stoplicht opstellen voor de oversteek naar de Platolaan.

Hoe nu verder?

We hebben een voorlopige planning gemaakt voor de spreiding van de fietsroute door Rijnsweerd naar Utrecht Science Park.

Voorlopige planning
WanneerWat
Februari/maartWe bepalen de te onderzoeken varianten en beoordelingscriteria.
Maart/aprilSweco voert de beoordeling uit, stelt het rapport op en presenteert dat aan de gemeente en de klankbordgroep.
MeiTerugkoppeling en advies uitkomsten aan de wethouder.
Voor de zomerBepalen voorkeursvariant door gemeenteraad en informatieavond bewoners.

Wat is er al gebeurd?

We onderzochten in 2017 hoe we het kruispunt kunnen ontlasten. Hierbij zijn een aantal varianten bekeken. De beste variant was een route door Rijnsweerd-Noord.

Benieuwd naar de onderzochte varianten?

Hulp en contact Kruispunt Platolaan

Telefoon

14 030

E-mail

kruispuntplatolaan@utrecht.nl