Nieuwe inrichting kruispunt Oudenoord - Kaatstraat

Fase project
Voorbereiding

Uitvoering
1e kwartaal 2023

De Oudenoord en de route vanaf de Kaatstraat richting Kardinaal de Jongweg (Votulastroute) wil de gemeente aantrekkelijker en veiliger maken voor voetgangers en fietsers. We willen er ook een prettigere omgeving maken voor de bewoners. We gaan hierin nu een eerste stap zetten: het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat opnieuw inrichten.

Wat gaat er gebeuren en waarom?

 • Auto’s kunnen straks niet meer afslaan vanaf de Oudenoord richting de Kaatstraat. Fietsers, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten kunnen nog wel rechtsaf slaan.
 • Om de veiligheid op de David van Mollemstraat en de Draaiweg te verbeteren gaan we daar fietsstroken verbreden of toevoegen. Ook komen er nieuwe oversteekplaatsen.
 • Op de Zeedijk nemen we een maatregel om doorgaand verkeer tegen te gaan.. Hiermee ontmoedigen we dat doorgaand deze route neemt.

Bekijk het programma van eisen nieuwe inrichting kruispunt Oudenoord-Kaatstraat (pdf, 960 kB)

Wat willen we bereiken en waarom?

De Votulastroute is een veel gebruikte route voor auto’s om vanaf de binnenstad naar de Kardinaal de Jongweg te gaan. Het gaat hier om de Kaatstraat tot en met de Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat/ Ingenhouszstraat en Pieter Nieuwlandstraat. Deze straten zijn niet bedoeld voor doorgaand autoverkeer.

Daarom hebben we in 2017 is samen met bewoners de 'Verkenning verkeersroute Votulast' uitgevoerd. Volgens het rapport moet in de toekomst:

 • meer ruimte komen voor fietsers en voetgangers
 • minder doorgaand autoverkeer over de route rijden
 • de snelheid van auto’s verlagen

Ook voor de Oudenoord zijn er toekomstplannen vastgelegd, namelijk in de Ontwikkelkoers Oudenoord/Nijenoord (2016). Deze plannen gaan uit van:

 • meer groen 
 • beter oversteken
 • minder doorgaand autoverkeer

Er is op dit moment te weinig geld om beide routes helemaal opnieuw in te richten. Het opnieuw inrichten van het kruispunt Oudenoord–Kaatstraat is een eerste stap.

Voorlopig ontwerp

Naar aanleiding van de reacties op het programma van eisen hebben we in het voorlopige ontwerp het volgende aangepast:

 • de Zeedijk (in de buurt van Kaatstraat) maken we doodlopend ter hoogte van de Kaatstraat. De rijrichting van de Zeedijk veranderen we niet
 • het verbreden van de oversteek voor fietsers in het verlengde van de Zeedijk.
 • het beter inpassen van de fietsvoorziening nabij de kruising David van Mollemstraat-Oudenoord.
 • het beter afschermen van de busstrook op het kruispunt Oudenoord – Kaatstraat ten opzichte van de rijbaan, om verkeerd gebruik te voorkomen.

Verkeersbesluiten

Voor de nieuwe inrichting is een aantal verkeersbesluiten nodig. Een verkeersbesluit is nodig zodat we een verkeersmaatregel mogen uitvoeren.

Bekijk verkeersbesluiten voor uw buurt

Wilt u bezwaar maken tegen een verkeersbesluit? Dat kan tot 13 januari 2023 (6 weken na de publicatiedatum van het besluit). Bekijk op www.utrecht.nl/bezwaar hoe u dat doet.

Planning
WanneerWat
2e helft 2022Publiceren nodige verkeersbesluiten, het is mogelijk om hierop bezwaar te maken
1e kwartaal 2023Begin uitvoeren project

Wat is al gebeurd?

 • Januari 2021: inloopspreekuren over programma van eisen
 • Eind 2020: besluit college over programma van eisen
 • December 2019: presentatie eerste ontwerp (pdf, 589 kB). Er zijn veel reacties binnengekomen die we meenamen bij het opstellen van het programma van eisen. Uit de reacties blijkt dat er vooral veel zorgen zijn over de invloed van de maatregelen op de omliggende straten.

Opmerkingen op het programma van eisen

Tot en met 4 februari 2021 kon u via de website of tijdens een inloopspreekuur vragen over en opmerkingen op het plan (Programma van Eisen) aan ons doorgeven. Er zijn ruim 80 reacties binnengekomen. Hieronder een korte samenvatting van de meest genoemde punten. Wilt u alle reacties lezen? Stuur dan een e-mail naar oudenoordkaatstraat@utrecht.nl.

De David van Mollemstraat krijgt meer verkeer als de Kaatstraat in 1 richting niet meer te gebruiken is. Voor de veiligheid namen we verschillende maatregelen in de plannen op. Een gedetailleerder ontwerp voor de David van Mollemstraat is voorzien in de volgende fase van het voorlopige ontwerp. Daarin is er zeker aandacht voor de veiligheid van oversteekplaatsen (met de route) en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer.

Op basis van het verkeersmodel berekenden we alle wegen die in het model aanwezig zijn op de effecten. Hieruit kwamen geen verkeersaantallen naar voren die verkeerskundig gezien een knelpunt vormen. Wel neemt de route Draaiweg (iets) toe. De verkeersaantallen zijn verkeerskundig gezien niet zo hoog dat dit tot problemen leidt. We monitoren door de maatregel beïnvloede straten. Wanneer blijkt dat er opvallend meer verkeer over wegen gaat die dit niet kunnen verwerken dan ondernemen we actie. De uitkomsten van het monitoren delen we met u 6 maanden na de uitvoering.

Aan de hand van de reacties gaan we de rijrichtingen rond de Zeedijk voorlopig niet aanpassen. In de plannen nemen we andere maatregelen op om doorgaand gemotoriseerd verkeer op de Zeedijk te voorkomen. Voor de uitritten van de parkeergarages, gesitueerd op de Kaatstraat, veranderd de situatie dus niet.

We snappen dat het project al een lange geschiedenis kent en dat ook de nu te nemen stappen veel tijd kosten. We willen op een zorgvuldige wijze tot een ontwerp komen. Een ontwerp waarbij de belangen van bewoners van dit deel van Utrecht niet altijd met elkaar overeen komen, en dat kost tijd. Voor de opgenomen maatregelen in het plan is genoeg budget beschikbaar.

Hulp en contact Verkeersroute Votulast

Telefoon

14 030

E-mail

oudenoordkaatstraat@utrecht.nl