Noordelijke Randweg Utrecht Achtergrond Noordelijke Randweg Utrecht

In 2013 is de verbetering van de NRU uitgesteld vanwege bezuinigingen van het Rijk. Het project is toen stilgelegd. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft eind 2014 besloten de eerder vastgestelde rijksbijdrage weer naar voren te halen. Daarom is het project weer gestart.

Het Rijk levert een belangrijke financiële bijdrage van € 130 miljoen exclusief btw (€ 165 inclusief btw) aan de opwaardering van de NRU (circa 70% van het totaal benodigde budget. De regio (provincie en gemeente) financiert € 50 miljoen exclusief btw. De rijksbijdrage komt beschikbaar in 2020.

In maart 2014 heeft de gemeenteraad de voorkeursvariant voor de NRU vastgesteld. De voorkeursvariant is het uitgangspunt bij de herstart van het project. De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) krijgt 2 x 2 rijstroken, een maximum snelheid van 80 km/uur en drie ongelijkvloerse kruisingen. Het verkeer van en naar Overvecht en aangrenzende wijken hoeft dan niet meer door de stad en wijken te rijden maar kan er om heen. Zo ontstaat in de stad meer ruimte voor aantrekkelijke netwerken voor fietsers en voetgangers. Het Noorderpark wordt door de ongelijkvloerse kruisingen beter bereikbaar voor fietsers en voetgangers uit Overvecht. De opwaardering van de NRU draagt zo bij aan een gezonde en bereikbare stad.
 
Bij één kruising kan de NRU verdiept onder de rotonde worden aangelegd, bij twee anderen zal de NRU verhoogd over de rotondes gaan. Welk van de drie pleinen verdiept wordt aangelegd is nog niet besloten. Ook is er nog geen definitieve keuze gemaakt over de afkoppeling van de Moldaudreef en de nieuwe route richting de NRU. De gemeente gebruikt de komende periode om hierover, in overleg met bewoners, tot een besluit te komen.
De gemeente streeft er naar om in 2020 te starten met de uitvoering. In de periode tot 2020 werkt de gemeente de voorkeursvariant uit in achtereenvolgens een ontwerp en een bestemmingsplan, waarna in 2020 de uitvoering kan starten.

Participatie

Voortgang Moldaudreef

06-07-2016 | Op 17 maart 2016 was de 3e bijeenkomst van de Adviesgroep Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Tijdens deze avond is gesproken over de verschillende varianten voor de afsluiting van de Moldaudreef. Eén variant, een halve aansluiting, is uitgewerkt op verzoek van de adviesgroep. Deze variant heeft minder gevolgen voor de bereikbaarheid van Overvecht Zuidoost. De gemeente vindt het een serieus alternatief.

Een aantal varianten is afgevallen vanwege te grote effecten op luchtkwaliteit in de wijk. Een andere variant is te duur, en om deze reden afgevallen. Van de overgebleven varianten gaat de voorkeur van de adviesgroep uit naar:

  1. Een afsluiting van de Moldaudreef en van de Wolgadreef
  2. Een halve aansluiting bij de Moldaudreef


In april 2016 heeft een afvaardiging van de adviesgroep haar mening over de afsluiting van de Moldaudreef toegelicht aan de wethouder Verkeer.  Voor beide overgebleven varianten heeft de adviesgroep aandachtspunten meegegeven. Zo vraagt de adviesgroep om bij de besluitvorming over de afsluiting van de Moldaudreef rekening te houden met de effecten van het verkeer- en vervoerplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen. Daarnaast vraagt de adviesgroep aandacht voor de verkeersafwikkeling op de kruispunten van de Einsteindreef en de gevolgen van een mogelijke afsluiting van de Moldaudreef voor winkelcentrum Overkapel.

De gemeente heeft besloten om de keuze uit de twee overgebleven varianten te laten samenvallen met het besluit over de pleinen. De gemeente volgt hiermee het advies op van de adviesgroep. De tijd tot aan de besluitvorming over de pleinen wordt gebruikt om de effecten van de twee overgebleven varianten op de Einsteindreef en winkelcentrum Overkapel nader te onderzoeken.

Naar verwachting neemt de gemeenteraad rond de zomer van 2017 een besluit over de Moldaudreef en de NRU.

Samenvatting informatiebijeenkomst 29 september 2015

Op dinsdag 29 september 2015 was de 2e bijeenkomst van de Adviesgroep. De adviesgroep heeft tijdens deze bijeenkomst gesproken over de voorwaarden voor de beoordeling van verschillende varianten voor de afkoppeling van de Moldaudreef.

Verschillende aanwezigen vonden het belangrijk om niet alleen te kijken naar de effecten in de directe omgeving van de Moldaudreef. De gemeente moet ook rekening houden met de gevolgen verderop in de wijk en in de stad, was de conclusie. En er moet rekening gehouden worden met aanpassingen ergens anders in de stad, die van invloed zijn op de toegangswegen naar de NRU.

De gemeente heeft verschillende varianten voor het afkoppelen van de Moldaudreef toegelicht. De adviesgroep wilde eerst spreken over de manier waarop varianten worden beoordeeld voordat zij een oordeel kan geven over de varianten.

De adviesgroep wil voorkomen, dat met de keuze voor de Moldaudreef al een keuze wordt gemaakt voor de ligging van de NRU bij het Kochplein. Tijdens de avond kwamen ook 2 mogelijke oplossingen van bewoners aan de orde. Ter plekke is besloten om die met de ambtelijk deskundigen verder uit te werken.

Voor de volgende bijeenkomst van de Adviesgroep werkt de gemeente het beoordelingskader voor de afkoppeling van de Moldaudreef verder uit en legt dit voor aan de adviesgroep. Uiteindelijk wil de adviesgroep tot een zo eenduidig mogelijk advies aan het Utrechtse college komen.

Wat ging er aan vooraf?

Bijeenkomst 30 juni 2015

Op dinsdag 30 juni vond een eerste bijeenkomst van de Adviesgroep NRU plaats. In deze bijeenkomst is besproken wat de gemeente aan de adviesgroep gaat vragen en hoe de gemeente om gaat met de adviezen van de adviesgroep.

Bijeenkomst 17 juni 2015

Op 17 juni vond er in ZIMIHC Theater Stefanus aan de Braziliëdreef 2 een informatiebijeenkomst plaats voor bewoners, ondernemers en belangengroepen. Wat er tijdens deze bijeenkomst besproken is, leest u in het verslag (pdf, 75 kB) en de presentatie (pdf, 896 kB).

Participatie Planstudie NRU 2011-2014

Bewoners, bedrijven en belangengroepen hebben in de planstudiefase meegedacht en geadviseerd. Die inbreng is belangrijk geweest om tot de Voorkeursvariant te komen, een ontwerp dat zowel bijdraagt aan een optimale verkeersafwikkeling als aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het betrof hier geen formele inspraak.

Verslagen van de bijeenkomsten