Verkeersprojecten ’t Goylaan: herinrichting voorrangsplein

De gemeente gaat het bestaande voorrangsplein op ’t Goylaan bij de Constant Erzeijstraat aanpassen. Er komt meer overzicht en duidelijkheid op het plein.

Wat gaan we doen?

De belangrijkste wijzigingen

 • Het wordt een groter 'uitgerekt' voorrangsplein waardoor het er anders uit ziet dan een rotonde.
 • Daardoor worden voorrangsregels duidelijker.
 • Afslaande auto’s moeten voorrang verlenen aan fietsers. De nieuwe verhoogde fietspaden maken dit nog duidelijker.
 • Voor het uitrekken van het plein is ruimte nodig. Daarom verplaatsen we de bushalte, halen we enkele bomen weg en verdwijnen er enkele parkeerplaatsen op ’t Goylaan.

Nieuw ontwerp voorrangsplein 't Goylaan

Kappen van 3 bomen

Het plein wordt groter en daardoor is er meer ruimte nodig. Op het voorrangsplein ’t Goylaan zijn daarom in maart 3 bomen gekapt. Dit is ruim voor de start van de bouw gebeurd in verband met het broedseizoen.

Er komen 4 bomen terug op en rond het voorrangsplein. Deze planten we in het najaar 2020.

Werkzaamheden herinrichting

De overige werkzaamheden voor de herinrichting van het plein starten in de zomervakantie. Zo proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Omwonenden krijgen rond die tijd een wijkbericht waarin we precies aangeven wat we wanneer gaan doen.

Meedenken

Reacties van bewoners op voorstel voorrangsplein

Bewoners hebben een aantal aandachtspunten meegegeven die zoveel mogelijk zijn verwerkt in het definitieve ontwerp van het voorrangsplein. Het gaat dan om: te hoge snelheid op ’t Goylaan, toeteren, veiligheid  van fietsers, trillinghinder door de verhoogde fietspaden, lichthinder van koplampen, behoud van de bomen en parkeervakken en het halteren van de bus op de rijbaan.

In het ontwerp zijn uitbuigingen aangebracht in de rijbanen, zowel aan de noord- als de zuidzijde. Dat is om ervoor te zorgen dat mensen snelheid minderen op ‘t Goylaan. De tweerichting fietspaden worden verhoogd aangelegd en het fietspad aan de noordzijde krijgt een uitbuiging en bromfietsdrempels om ervoor te zorgen dat fietsers en snorfietsers hun snelheid matigen bij het kruisen van de Constant Erzeijstraat. Bij de vormgeving van de verhoogde aanleg houden we rekening met trillinghinder.

Om lichthinder van koplampen te voorkomen leggen we lage begroeiing aan tussen de rijbaan en het fietspad, ter hoogte van de woningen aan de zuidzijde.

De werking van het doseerlicht verduidelijken we door of een dynamisch onderbord of door het toevoegen van een oranje knipperlicht. De definitieve oplossing hiervoor bepalen we later. Door het verplaatsen van de bushalte en oprekken van het voorrangsplein zullen totaal negen parkeervakken verdwijnen. Het compenseren van deze parkeervakken elders op ’t Goylaan is helaas niet mogelijk.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Zomer 2020Aanpassen plein
Najaar 2020Planten van 4 bomen

Wat is er al gebeurd?

 • Eind maart 2020 zijn 3 bomen gekapt.
 • Op 14 januari 2020 is het definitieve ontwerp vastgesteld. Zie ook de raadsbrief
 • Op 30 oktober 2019 is tijdens een bijeenkomst het voorgestelde ontwerp aan de buurt voorgelegd. Tijdens deze bijeenkomst en ook daarna kwamen diverse suggesties binnen. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en behoeften van de buurt.

Wat is er aan vooraf gegaan?

In 2016 hebben we 't Goylaan opnieuw ingericht om een aantrekkelijkere, groenere straat te maken. Waar het gemakkelijker is om over te steken. Er is meer ruimte gekomen voor fietsers en voetgangers en minder voor auto’s. Ook zijn de verkeerslichten beter afgesteld. Door dit te doen houden we uw straat en onze stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar.

Bewoners waren bezorgd over de onduidelijkheid, bij het voorrangsplein op ’t Goylaan. Met omwonenden hebben we daarom afgesproken om de verkeerssituatie met camera’s te laten bekijken door een onafhankelijk bureau. Deze camera’s hebben in december 2018 2 weken de situatie gemonitord. Het onderzoek liet zien dat de verkeerssituatie op het voorrangsplein ’t Goylaan niet voor alle gebruikers duidelijk is. De gemeente heeft daarom in april 2019 pijlen aangebracht op de fietsoversteken en extra markering op het voorrangsplein. Hierdoor wordt het duidelijker dat het plein geen rotonde is. En ook dat er dus andere voorrangsregels gelden, bijvoorbeeld dat ’t Goylaan een voorrangsweg is. Op de afbeeldingen hieronder ziet u de extra markeringen.

Op verschillende momenten is de nieuwe verkeerssituatie geëvalueerd. Hieronder kort op een rij:

 • De doorstroming van het verkeer op ’t Goylaan is meerdere keren gemeten. Lees in het rapport uit juni 2018 over de eindmeting welke effecten de nieuwe inrichting heeft op de doorstroming.
 • In juni 2017 hebben Royal Haskoning DHV en een verkeerspsycholoog gekeken hoe het verkeer zich in de praktijk gedraagt. Na deze dag heeft Royal Haskoning DHV opgeschreven wat zij van de nieuwe inrichting vond. Dit leest u in het rapport Verkeersveiligheidsaudit ’t Goylaan.
 • Begin 2017 hebben omwonenden en gebruikers hun ervaringen gedeeld in een bijeenkomst met de klankbordgroep en in een huiskamergesprek met actief betrokkenen. Ook kregen we reacties via e-mail.
 • Er is in december 2016 een evaluatieonderzoek uitgevoerd. 4.600 bewoners uit de wijken Hoograven, Lunetten, Tolsteeg en Rivierenwijk hebben een online enquête ingevuld. En er zijn interviews gehouden met onder andere leden van de klankbordgroep, Qbuzz, basisscholen en hulpdiensten. De uitkomsten leest u in het rapport van I&O Research van februari 2017.

Hulp en contact ’t Goylaan

Telefoon

14 030

E-mail

goylaan@utrecht.nl

Uw mening