Verkeersprojecten Verkeersonderzoek Ledig Erf en omgeving

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
Nog niet bekend

We maken de Zuidpoort, het gebied tussen het Ledig Erf, de Albatrosstraat, de Vondellaan en de Bleekstraat, prettiger om te wonen, winkelen en verblijven. Met meer groen en ruimte voor fietsers en voetgangers. Om dit te bereiken hebben we verschillende mogelijkheden onderzocht voor het verkeer.

Wat doen we en waarom?

We willen dat er minder auto’s in het gebied rijden. Dan is het aantrekkelijker om er te wonen en te verblijven. Daarom legt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad het voorstel voor dat het Ledig Erf een plein voor voetgangers en fietsers wordt. Hiermee wordt het gebied ten zuiden van de binnenstad prettiger voor bewoners en bezoekers.

Doorgaand autoverkeer langs de singel via het Ledig Erf is in dit voorstel niet meer mogelijk. Wel kan autoverkeer vanaf de Venuslaan nog gewoon via de Tolsteegsingel naar de Twijnstraat rijden. Ook op de Vondellaan kun je niet meer rechtdoor rijden bij de Bleekstraat. Het is dan wel weer mogelijk om linksaf te slaan van de Vondellaan naar de Bleekstraat. De Bleekstraat is hierdoor vanaf beide kanten van de Vondellaan bereikbaar en vanuit de Bleekstraat kun je zowel links- als rechtsaf de Vondellaan op. Doordat er minder auto's zullen rijden, wordt het makkelijker om over te steken op de Vondellaan, Baden Powellweg en Albatrosstraat. Alle straten blijven bereikbaar voor auto’s. Van en naar de Catharijnesingel en omgeving rijdt u in de nieuwe situatie via de Bleekstraat en Vondellaan.

Effecten autoverkeer

Het effect van deze variant is dat het rustiger wordt op de route Balijelaan-Vondellaan-Baden Powellweg en op de Venuslaan. De Albatrosstraat blijft ongeveer even druk als in de huidige situatie. De Briljantlaan en de Rijnlaan worden drukker. Voor autoverkeer wordt de verbinding tussen de Jutfaseweg en de Vondellaan afgesloten omdat de route over de Jutfaseweg anders onderdeel van een sluiproute wordt van het Balijeplein naar de Vondelbrug. Op de Waalstraat-Diamantweg treffen we maatregelen om het autoverkeer daar niet toe te laten nemen. Een ander effect is dat verkeer verder buitenom gaat rijden, via de route Waterlinieweg - 't Goylaan - Socrateslaan en Europalaan. Hierdoor gaat mogelijk ook meer verkeer via de snelwegring rijden.

Waar komt dit voorstel vandaan?

We hebben 6 mogelijkheden voor het verkeer in het gebied voorgelegd aan bewoners, ondernemers, bezoekers, belangenverenigingen en andere betrokkenen. In de gesprekken zijn naast de 6 oorspronkelijke voorstellen nog meer mogelijkheden besproken. Alle meningen en ideeën hebben we meegenomen in het maken van het definitieve voorstel. Ook is gekeken naar een goede balans tussen de kwaliteit van de inrichting van het Ledig Erf en omgeving, en de effecten voor het verkeer in de bredere omgeving.

Lees de uitleg die naar de gemeenteraad is gestuurd over de keuze voor het voorstel

Resultaten van gesprekken en enquête

We hebben op de volgende manier meningen opgehaald:

 • Online enquête via denkmee.utrecht.nl: 3051 deelnemers en 1884 volledig ingevulde enquêtes.
 • Online spreekuren: er zijn gesprekken gevoerd met 42 bewoners.
 • Zienswijzen: er zijn 6 zienswijzen ingestuurd door groeperingen en er zijn circa 80 reacties binnengekomen, veelal via de mail.
 • Klankbordgroep: een gesprek met 11 verschillende soorten belanghebbenden (bewoners en ondernemers in de buurt, uit verder weg gelegen wijken, de fietsersbond en de SOLGU).
 • Aparte gesprekken met 19 belanghebbenden: van ondernemers tot hulpverleners en onderwijsinstellingen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies:

 • Uit de enquête blijkt dat 32% een bescheiden ingreep wil op het Ledig Erf (fietsstraat). 10% spreekt geen voorkeur uit, een deel daarvan zegt überhaupt geen verandering te willen, 2% weet het niet. Dit wil zeggen dat 54% van de respondenten graag een autoluw Ledig Erf wil. Hoe ze hier invulling aan willen geven, varieert.
 • Veel deelnemers zoeken naar een balans tussen aan de ene kant de autobereikbaarheid en aan de andere kant de leefbaarheid. De optimale balans ligt voor iedereen weer anders.
 • Er zijn ook nieuwe inzichten naar voren gekomen, zoals bijvoorbeeld nieuwe sluiproutes.
 • Uit alle gesprekken en enquêtes bleek veel zorg te zijn over de autobereikbaarheid van het gebied als wordt gekozen voor varianten 4-6. Met name de bereikbaarheid van bestemmingen aan de oostkant van de stad (waaronder het Diakonessenhuis en de huisartsenpost) werden vaak genoemd. Ook zijn er zorgen over de wegen die meer verkeer te verwerken krijgen (Rijnlaan, Briljantlaan – W.A. Vultolaan – C. Erzeijstraat, Waalstraat – Diamantweg, Socrates en ’t Goylaan). Deze effecten gelden vooral bij de keuze voor Variant 6. Bij de andere varianten zijn die effecten kleiner.
 • In de klankbordgroep en bij veel gesprekken met belanghebbenden is ook een variatie op variant 4 besproken. Deze variant (4 Alternatief genoemd) werd over het algemeen positiever ontvangen dan de oorspronkelijke variant 4. Dit is uiteindelijk de voorkeursvariant van het college geworden.
 • In de klankbordgroep is ook een variatie op variant 1 besproken. Dit betekent concreet dat je kiest voor variant 1 en aanvullend de route Balijeplein – Venuslaan anders inricht met maximale aandacht voor inpassing en oversteekbaarheid (extra middeneilanden). Dit idee vond ook in de klankbordgroep steun. Deze variant is nader onderzocht op ontwerp, verkeerseffecten en ruimtelijke kwaliteit.
 • Uit de gesprekken met belanghebbenden bleek dat degenen met direct autobelang in de omgeving kiezen voor minder vergaande ingrepen en organisaties met bredere belangen kiezen voor de verdergaande ingrepen. De ondernemers binnen de Zuidpoort (Ooster- en Westerkade, Rotsoord) verkozen de bereikbaarheid per fiets en voet boven die van de auto.
 • In gesprekken is regelmatig gevraagd meer in fases te werken en eerst af te wachten wat het effect is van het weren van doorgaand autoverkeer op de Catharijnesingel.

Lees het hele verslag (pdf, 664 kB)

Waarom nu aanpassen?

Sinds de herontwikkeling van Rotsoord en de opening van station Vaartsche Rijn in 2016 is het gebied tussen de Albatrosstraat en het Ledig Erf steeds meer een verlenging van het centrum geworden. Het aantal fietsers is nu al hoger dan het aantal auto’s. Dit aantal stijgt de komende jaren verder, terwijl het aantal auto’s gelijk blijft of verder afneemt. Het aantal bussen op de route Dichtersbaan - Vondellaan – Albatrosstraat is toegenomen. Ook is buslijn 12 vervangen door tram 22. Daardoor is het mogelijk om de doorgaande route langs de singel op een andere manier in te richten.

De Tolsteegbarrière is al aangepakt en ook de Ooster- en Westerkade gaan op de schop. Deze plekken worden daarmee aantrekkelijker. Ook de Albatrosstraat, Vondellaan en Baden Powellweg worden aantrekkelijker door minder autoverkeer rondom het Ledig Erf.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
zomer 2021De gemeenteraad beslist over het mobiliteitsplan 2040 en daarmee ook over het definitieve voorstel voor de inrichting van de Zuidpoort.
na de zomer 2021We maken inrichtingsplannen voor het Ledig Erf en de route Vondellaan–Baden Powellweg–Albatrosstraat. Hierbij betrekken we ook bewoners en betrokkenen.
Wat is er al gebeurd?
WanneerWat
20 april 2021Het college doet een definitief voorstel. Hierover hebben bewoners en betrokkenen meegedacht. Samen met het mobiliteitsplan 2040 is het voorgelegd aan de gemeenteraad.
12 januari – 8 februari 2021

In deze periode kon u uw mening geven over de voorstellen via denkmee.utrecht.nl.

Hulp en contact Verkeer Zuidpoort

Telefoon

14 030

E-mail

verkeerZuidpoort@utrecht.nl