Verkeersprojecten Voorstraat en Wittevrouwenstraat: herinrichting

Fase project
In voorbereiding

Start uitvoering
Februari 2020

We verbeteren de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het gebied wordt aantrekkelijker om te wonen, te winkelen en te verblijven.

Wat doen we en waarom?

We richten de straten opnieuw in. Het doel is:

 • meer ruimte voor voetgangers en fietsers
 • een betere leefbaarheid
 • een aantrekkelijker winkelgebied.

In het verkeersplan Slimme routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen staat dat fietsers en voetgangers in en rond de binnenstad de belangrijkste gebruikers van de binnenstad zijn. En dat er alleen auto- en vrachtverkeer rijdt met een eindbestemming in dit gebied. We gaan kijken hoe we deze maatregelen kunnen gebruiken bij de herinrichting van de Voorstraat-Wittevrouwenstraat.

Definitief ontwerp

Bekijk het ontwerp (DO) voor de herinrichting van de Voorstraat-Wittevrouwenstraat (pdf, 2,6 MB)

Ten opzichte van het vorige ontwerp zijn een aantal punten verder in detail uitgewerkt. Hieronder kunt u lezen hoe de Voorstraat en Wittevrouwenstraat er straks uit gaan zien.

Inrichting van de rijbaan

 • Fietsers en auto's delen de rijbaan van 5 meter breed
 • Auto's zijn 'te gast'
 • Verkeer op de Voorstraat en Wittevrouwenstraat heeft voorrang op verkeer uit de zijstraten.
 • Het aparte fietspad (richting de stad uit) verdwijnt.
 • Er komt rood asfalt op de rijbaan, zodat de weg  herkenbaarheid is als hoofdfietsroute.
 • Het aantal drempels in het Voorlopig Ontwerp is teruggebracht van 6 naar 3. Er is gekeken waar drempels echt nodig zijn en waar het verkeer niet om een andere reden moet afremmen, bijvoorbeeld door een bocht of kruispunt, zoals bij de Neude. Uit funderingsonderzoek blijkt dat er geen drempel kan boven de monumentale werfkelder op de hoek van de Wittevrouwenstraat en de Plompetorengracht.

Meer ruimte voor lopen, fietsparkeren, groen en verblijf

 • De terrassen, autoparkeerplaatsen, fietsparkeren, laden- en lossen en groen verplaatsen we naar een zogenoemde functiestrook. Deze ligt meteen naast de rijbaan op de stoep. Er is weinig ruimte voor nieuwe terrassen of voor het uitbreiden van bestaande terrassen.
 • Er is veel ruimte voor voetgangers aan beide kanten van de straat, doordat we aan allebei de kanten van de stoep een obstakelvrije strook maken. We hebben vastgelegd welke plekken ook in de toekomst vrij moeten blijven van obstakels.
 • In de Voorstraat maken we de stoepen minimaal 2,5 meter breed.
 • In de Wittevrouwenstraat maken we de stoepen tussen de 1,80 en 2 meter breed.
 • We onderzoeken of 1 of beide stoepen een officiële route voor mensen met een beperking kan worden.
 • Er komen in totaal 370 fietsparkeerplaatsen op straat. Dat zijn er 170 meer dan nu. 41 plekken worden een deel van de tijd bezet door bezorgscooters- of fietsen. Mogelijk komen er nog 26 extra fietsparkeerplekken bij. We doen hiervoor een proef, waarbij fietsparkeervakken ook gebruikt worden voor laden en lossen.
  • In juni 2018 is al een buurtstalling op het Jansveld geopend met 126 plekken voor bewoners en werknemers. Wilt u een abonnement afsluiten voor deze stalling? Kijk voor aanmelden en meer informatie op de website van U-stal. Vol=vol, dus wees er op tijd bij.
 • Er komt een betere aansluiting met de Neude. Voetgangers kunnen hier makkelijker oversteken. De oversteek van de busbaan op het Janskerkhof betrekken we bij het onderzoek naar verkeersveiligheid in de Nobelstraat.
 • Bij de aansluiting van de Voorstraat met de Neude verdwijnt de busbaan/rijbaan naar de Potterstraat. Hier komt een plein met ruimte voor de voetganger en voor verblijf. De punt van het plein is ten opzichte van het IPvE wat groter gemaakt. Ook is er meer gemaakt voor rechts afslaande fietsers.
 • We plaatsen een boom op het plein bij de Predikherenstraat. Hiermee voorkomen we dat fietsers over het plein gaan fietsen.
 • We planten 5 extra bomen in de Voorstraat. Er komen in totaal 7 boombakken: 1 voor de bioscoop in de Voorstraat en 6 in de Wittevrouwenstraat.  Er komt meer groen: we verplaatsen een aantal bomen in de Voorstraat. En er komen 7 nieuwe bomen bij in de Voorstraat en 1 bij de Wittevrouwenbrug. Daarnaast komen er 7 boombakken in de Wittevrouwenstraat. Nu staan daar geen bomen.
 • Er komt nieuwe verlichting: aan de kant van de straat met de oneven huisnummers komen zogenoemde Pyke Koch-lantaarnpalen. Deze passen bij de historische binnenstad. Aan de kant met de even huisnummers komt gevelverlichting. Dit zorgt voor een goede lichtkwaliteit en minder obstakels in de straat.   

Parkeren en laden/lossen

 • Er komen minder autoparkeerplaatsen: van 40 naar 18. In het integraal plan van eisen (IPvE) waren 16 parkeerplaatsen genoemd. In de Wittevrouwenstraat is voldoende ruimte voor 2 extra plekken.
 • We verplaatsen 9 parkeerplaatsen naar de Wijde Begijnestraat.
 • 9 parkeerplaatsen kunnen verdwijnen nadat hiervoor een parkeervergunning is omgezet naar een abonnement op een parkeergarage. Voor 7 parkeerplekken is dit nu al gebeurd.
 • We voeren een winkeltijdenregiem in voor parkeren: overdag mogen alleen bezoekers parkeren, na 18.00 uur en op zondag ook vergunninghouders.
  • We blijven kijken hoeveel mensen overdag langer parkeren in de straten. Dit doen we omdat ondernemers zich zorgen maken over het aantal parkeerplaatsen voor kort parkeren. Zo nodig nemen we hier verdere maatregelen voor.
 • De eindtijd voor laden- en lossen worden gelijk getrokken met de tijden in het winkeltijdenregime (18.00 uur in plaats van 19.00 uur). Vanaf 18.00 uur kunnen vergunninghouders en bezoekers op alle parkeerplekken parkeren.
 • Er komt een proef voor particuliere vergunninghouders die door de lapjesmarkt niet kunnen parkeren.

Verkeer

 • In het deel van de Wijde Begijnestraat tussen de Voorstraat en de Breedstraat komt eenrichtingsverkeer. Het deel van de Wijde Begijnestraat tussen de Breedstraat en de Van Asch van Wijckskade blijft tweerichtingsverkeer.

  Dit is een aanpassing ten opzichte van het eerder vastgestelde Voorlopig Ontwerp. Belanghebbenden konden tot en met dinsdag 18 juni 2019 reageren op het ontwerp. De reacties zijn verwerkt in het definitieve ontwerp. Ondanks de wisselende reacties is besloten om de 2-richtingen in de straat te behouden. De verwachting is dat met een iets smallere rijbaan in de Wijde Begijnestraat, in combinatie met de aanwezigheid van de parkeerplaatsen en het fietsverkeer, de rijsnelheid zal afnemen. Lees er meer over in de raadsbrief van 17 juli 2019.

  Bekijk het definitieve ontwerp voor de Wijde Begijnestraat (pdf, 106 kB)

  • De rijbaan voor auto en fiets wordt 4,80 meter breed en krijgt fietsvriendelijke klinkers. Hierdoor ontstaat een comfortabele fietsroute vanaf de Noorderstraat tot aan de Voorstraat.
  • In het aangepaste ontwerp worden de 6 in plaats van 9 parkeerplaatsen verplaatst van de westkant naar de oostkant van de straat. Hierdoor kunnen we de stoepen op de smalste plekken verbreden en de parkeerplaatsen beter te verdelen over de straat.
  • De stoep wordt gemiddeld iets minder breed. Op sommige plekken is dit meer, op andere plekken minder. Op alle plekken voldoen we aan de minimale eis van 1,50 m vanuit toegankelijkheid.
  • Deze inrichting heeft gevolgen voor het verkeer in de buurt. Het aantal auto’s door de Wittevrouwenstraat gaat door deze inrichting flink omlaag. Er kan meer verkeer komen op de Lange Jansstraat, Nobelstraat, Wittevrouwensingel, Kleine Singel, Blauwkapelseweg en de Weerdsingel OZ. Er komt iets minder verkeer op de Koekoekstraat.
   Alle straten en woningen in de buurt blijven bereikbaar.
  • Veel bewoners melden ook overlast van vrachtverkeer en touringcars in de smalle en monumentale straten van de noordelijke binnenstad. We onderzoeken daarom of er een beperking kan worden ingesteld voor zware voertuigen (vrachtwagens en touringcars) in de noordelijke binnenstad (Breedstraatbuurt).
  • We volgen de effecten van de maatregelen. We kunnen eventueel ingrijpen als dat nodig is.
 • We onderzoeken of we Noordelijke fietssingel (Maliesingel, Wittevrouwensingel en Weerdsingel) doortrekken tot aan de Noorderbrug. Dit helpt geluidsoverlast van het extra verkeer voorkomen. Hiervoor wordt een apart project opgestart.
 • We passen de draaicirkel op de Plompetorenbrug aan. Door de invoering van eenrichtingverkeer op de Asch van Wijckskade is deze vanaf de Plompetorengracht niet meer toegankelijk.
 • We gaan een verkeersbesluit voorbereiden voor het afsluiten van de Predikherenstraat. Met bewoners van de Predikherenstraat is hier eerder al over gesproken. Een afsluiting voorkomt dat na herinrichting van de Voorstraat een doorgaande route voor autoverkeer door deze straat ontstaat. Dat blijkt uit verkeerskundig onderzoek (pdf, 1,8 MB). Ook verwachten we geen nadelige effecten op het verkeer in de noordelijke binnenstad en op de bevoorrading. Voor fietsers en voetgangers is de afsluiting ook prettig.

  Hoe we een afsluiting gaan vormgegeven, werken we samen met bewoners en ondernemers van de Predikherenstraat en omliggende straten verder uit. Voor de afsluiting is een verkeersbesluit nodig. Bij de aanvraag hiervan kunt u hierover bezwaar maken.
 • Buslijnen 7 en 55 gaan heen en terug via het Janskerkhof rijden. De kleinere (elektrische) servicebus 14/16 gaat wel weer in de Voorstraat-Wittevrouwenstraat rijden.
 • We werken aan betere en slimmere bevoorrading. Zodat er in de toekomst minder vrachtverkeer is.

Meedenken

In een aantal bijeenkomsten heeft de gemeente met bewoners, ondernemers, verkeersdeelnemers en hun belangenbehartigers een (concept)plan voor de herinrichting gemaakt. Met elkaar zochten we naar een visie en ontwerp waarin zo veel mogelijk belangen en wensen terug te vinden zijn.

De wensen en ideeën van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn in 2017 in een ambitiedocument (pdf, 10,2 MB) gezet. Dit was de basis voor het nieuwe profiel van de straten. Dit profiel hebben we samen uitgewerkt tijdens ontwerpsessies.

Dit leidde tot een ontwerp, dat is vastgelegd in een (concept) Integraal Programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO). Het college heeft hier in juli 2018 een besluit over genomen. Vervolgens is een voorstel voor de precieze inrichting van de straat (auto- en fietsparkeren, laden en lossen, terrassen, groen en verlichting) met elkaar besproken en kon iedereen reageren op het Voorlopig ontwerp. Nu ligt er een vastgesteld Voorlopig Ontwerp.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Eind 2019bestek en aanbesteding
Januari/februari 2020start uitvoering
eind 2020straten zijn klaar

Wat is er al gebeurd?

Over de Voorstraat en Wittevrouwenstraat

De Voorstraat en de Wittevrouwenstraat verbinden de binnenstad met de Biltstraat. Daarmee is het een belangrijke verbinding met Utrecht Oost.

Feiten en cijfers over de Voorstraat en Wittevrouwenstraat (pdf, 2,54 MB)

Hulp en contact Herinrichting Voorstraat en Wittevrouwenstraat

Uw mening