Verkeersveiligheid Scholenaanpak

We willen (veilig) fietsen en lopen stimuleren met activiteiten op basisscholen. De scholenaanpak is vraaggericht en sluit aan bij de wensen vanuit de scholen.

Gesprek over mobiliteit en verkeersveiligheid

Een ambassadeur van de scholenaanpak gaat in gesprek met scholen en denkt mee met  de kinderen, hun ouders en de onderwijzers over mobiliteit en verkeersveiligheid. In deze gesprekken kijken we welke projecten passen bij de wensen van de school. Op de site goedopweg.nl is het aanbod van projecten te vinden. Scholen die nog geen schoolzone hebben kunnen hiervoor een aanvraag via verkeer.en.vervoer@utrecht.nl doen.

Waarom vervalt het Utrechtse Verkeersveiligheidslabel (UVL)?

Het Utrechtse Verkeersveiligheidslabel (UVL) als label is komen te vervallen. Uit de evaluatie van het UVL bleek dat we vooral de scholen bereikten die verkeersveiligheid al op orde hadden. Met deze nieuwe aanpak bereiken we ook scholen of buurten waar verkeersveiligheid nog niet op orde is. Als handvat voor scholen op het gebied van verkeersveiligheid en educatie is een overzicht van maatregelen opgenomen.

Overzicht maatregelen voor scholen

 • De school zet zich in voor de veiligheid op de school-thuisroutes van de leerlingen.
 • De school spant zich in voor een overzichtelijke en veilige schooluitgang.
 • De school zet zich in voor de veilige bereikbaarheid van de school voor fietsers en voetgangers.
 • Voor alle verplaatsingen tijdens schooltijd zijn veilige routes uitgestippeld.
 • De school besteedt aandacht aan de toekomstige school-thuisroutes van groep 8.
 • De school gebruikt in alle groepen een actuele verkeersmethode en besteedt in alle groepen structureel tijd aan verkeersonderwijs.
 • Alle leerlingen doen in hun schooltijd mee aan het theoretische verkeersexamen.
 • De school zet, naast de verkeersmethode, extra educatieve materialen in.
 • Verkeersonderwijs is geïntegreerd in andere lessen.
 • In minimaal 4 groepen oefenen de leerlingen het verkeersgedrag en de verkeersregels op het schoolplein, op straat of in de Utrechtse verkeerstuin. Dit gebeurt bij voorkeur minimaal 1 keer per jaar.
 • Alle leerlingen doen in hun schooltijd mee aan het praktische verkeersexamen.
 • De school informeert de ouders regelmatig over verkeersveiligheid en verkeersonderwijs (via ouderavond, schoolkrant, infobulletin, website).
 • Er zijn afspraken over veilig halen en brengen van kinderen.
 • Er is minimaal 1 (VVN-)verkeersouder op school actief.
 • Verkeersveiligheid staat op de agenda van de medezeggenschapsraad of ouderraad.
 • Ouders zijn actief betrokken bij het verkeersonderwijs op school.
 • Ouders ontvangen informatie hoe ze met hun kind kunnen oefenen in het verkeer.
 • Het schoolplan (of een daarmee gelijk te stellen document) bevat een onderdeel over verkeersonderwijs.
 • In de schoolgids staat een paragraaf over verkeersveiligheid en verkeersonderwijs.
 • De school stelt ieder schooljaar een Activiteitenkalender verkeersonderwijs en verkeersveiligheid op.
 • De school heeft een verkeerswerkgroep, waarin zowel het team als (verkeers)ouders zijn vertegenwoordigd.
 • De werkgroep is aanspreekpunt voor ouders en onderhoudt externe contacten met bijvoorbeeld gemeente, politie, Veilig Verkeer Nederland of buurtbewoners.
 • De leerkrachten houden hun deskundigheid op het gebied van verkeersonderwijs op peil.
 • Er is jaarlijks een extra budget voor verkeersonderwijs.

Proef met schoolstraten

Op 9 november starten we rond 2 basisscholen met een proef om de omgeving van school verkeersveiliger te maken. We sluiten de straten bij de scholen af voor auto’s tijdens haal- en brengtijden, Deze 2 scholen zijn de Dr. Bosschool in de Staatsliedenbuurt en De Klim, Op Avontuur en De Spits in Lunetten.

Lees meer over deze proef

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl