Kunst en cultuur Cultuurnota 2017-2020

De gemeente geeft subsidie aan culturele instellingen die van Utrecht een aantrekkelijke cultuurstad maken. Dit zijn lokale en(inter)nationale instellingen. Instellingen die vierjarige subsidie ontvangen, staan in de Cultuurnota. De huidige cultuurnota-periode loopt van 2017-2020.

Commissie van deskundigen

We werken met een commissie van externe deskundigen op het gebied van kunst en cultuur. Deze commissie adviseert het college van B en W welke instellingen voor een vierjarige subsidie in aanmerking komen.

Uitgangspuntennotitie Cultuurnota 2017-2020

Het cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 staat in de uitgangspuntennotitie voor de cultuurnota. De gemeenteraad heeft deze op 29 oktober 2015 vastgesteld. De Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 gebruikte deze notitie als hulpmiddel voor het beoordelen van subsidieaanvragen. Culturele instellingen konden tot en met 31 januari 2016 subsidieaanvragen indienen.

Uitgangspuntennotitie voor de Cultuurnota 2017-2020 (pdf, 208 kB)

Cultuurnota 2017-2020

De adviescommissie cultuurnota 2017-2020 heeft alle vierjarige aanvragen beoordeeld. Dit gebeurde onder leiding van voorzitter Saskia van Dockum. In het rapport staan alle subsidieadviezen. Ook heeft de commissie kritisch naar het Utrechtse cultuurveld gekeken en haar visie gegeven op de stand van zaken.

Cultuurnota 2017-2020 'Utrecht, culturele metropool in ontwikkeling' (pdf, 900 kB)

Nota subsidievoorstellen Cultuurnota 2017–2020

Het college heeft naar aanleiding van het advies de ‘nota subsidievoorstellen’ vastgesteld. Daarin staat:

  • welke organisaties voor meerdere jaren een subsidie hebben aangevraagd
  • welke aanvragers een subsidie zullen ontvangen
  • wat de hoogte van de subsidie is

Lees de Nota subsidievoorstellen Cultuurnota 2017-2020 (pdf, 551 kB) 

Visitatierapport Cultuurnota 2017-2020

Eind 2018 was er een visitatie. Dit was halverwege de subsidieperiode. Een commissie onder leiding van voorzitter Ernestine Comvalius heeft met alle instellingen uit de Cultuurnota 2017 – 2020 gesproken. Daarna heeft de commissie een rapport gemaakt over de stand van zaken van de Utrechtse culturele sector. De culturele instellingen blijken voor een groot deel op koers te liggen in de uitvoering van hun plannen. De commissie ziet ook een aantal uitdagingen voor de toekomst van het culturele leven in Utrecht. De commissie heeft deze vertaald naar concrete aanbevelingen en actiepunten. Dit geldt voor de kunst- en cultuursector en voor de gemeente.

Lees het visitatierapport Cultuurnota 2017-2020 (pdf, 4,9 MB)

Hulp en contact Cultuurnota 2017-2020