Kunst en cultuur Cultuurnota 2021-2024

De gemeente geeft subsidie aan culturele instellingen die van Utrecht een lokaal en (inter)nationaal aantrekkelijke cultuurstad maken. In de cultuurnota staat de actuele cultuurvisie tot 2030 en het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.

Culturele instellingen zoals musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals, stichtingen en verenigingen kunnen op basis van deze nota subsidie aanvragen. Een commissie van externe deskundigen op het gebied van kunst en cultuur adviseert het college van B en W.

Video: Voorzitters en wethouder over Cultuurnota en TivoliVredenburg

Kunst kleurt Utrecht, ook de komende 4 jaar

Het college heeft de adviezen en aanbevelingen over van de Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024 en van de Commissie Gehrels over TivoliVredenburg overgenomen. Volgens het rapport van de Adviescommissie Cultuurnota zorgen de plannen van 63 Utrechtse culturele organisaties samen voor een kleurrijk, veelzijdig en kwalitatief hoogstaand cultuuraanbod, waarbij er voor iedereen wat te genieten, te beleven of te doen is. De plannen sluiten goed aan bij de koers van de stad de komende jaren.

Lees hier de subsidienota (pdf, 494 kB)

Adviezen over verdeling Utrechtse cultuursubsidie 2021-2024

De Adviescommissie Cultuurnota 2021-2024 heeft op 10 juni 2020 haar rapport ‘Nieuwe kleuren op een rijk palet’ uitgebracht. De commissie beoordeelde 85 subsidieaanvragen. Daarvan geeft zij 63 aanvragen een (deels) positief advies en 22 een negatief advies. De commissie moest ingewikkelde keuzes maken om het budget van € 13,85 miljoen zo goed mogelijk te verdelen. De plannen zijn afzonderlijk én in samenhang beoordeeld. Zij keken onder andere naar (artistieke) kwaliteit, innovatie en experiment en naar inclusie; kunst van en voor iedereen.

De commissie beoordeelde Het Centraal Museum, de Stadsschouwburg en TivoliVredenburg ook op inhoud. De financiering van deze instellingen zijn echter langjarige afspraken gemaakt en vallen buiten dit budget.
Een commissie onder leiding van Carolien Gehrels heeft een apart rapport gemaakt over TivoliVredenburg.

Belangrijkste punten rapport Adviescommissie Cultuurnota:

 • de instellingen met een positief advies bieden Utrecht een rijk geschakeerd palet aan kunst en cultuur van hoogwaardige kwaliteit
 • deze instellingen besteden steeds meer aandacht aan inclusie ofwel kunst van en voor iedereen.

Belangrijkste punten rapport Adviescommissie Gehrels (TivoliVredenburg):

 • TivoliVredenburg presteert met 70% eigen publieksinkomsten goed.
 • Commissie ondersteunt
  - ambities van TivoliVredenburg op gebied van (culturele) diversiteit in de programmering
  - ambities om onderscheidend en aanvullend te blijven
  - inspanningen om publieksgroepen te bereiken die TivoliVredenburg nu nog niet weten te vinden.
 • Blijf investeren in versterking van de programmering en in de zakelijke kant.

Besluit

Het college van B en W besluit naar verwachting voor de zomer over de cultuursubsidies. Zij besluiten dan ook over het rapport over TivoliVredenburg. De gemeenteraad keurt eerst de Programmabegroting 2021 in november 2020 goed. Daarna weten de culturele instellingen definitief hoeveel subsidie zij van de gemeente kunnen verwachten.

Lees het Adviesrapport Cultuurnota 2021-2024 - Nieuwe kleuren op een rijk palet (pdf, 3,3 MB)
Lees het Adviesrapport van de commissie Gehrels - TivoliVredenburg voor iedereen (pdf, 328 kB)

2 jaar subsidie voor 8 vernieuwende Utrechtse cultuurinitiatieven

De gemeente biedt 2 jaar subsidie aan 8 uiteenlopende cultuurinitiatieven uit Utrecht. De initiatieven Appeltaartconcerten, ISM&HEIT, Mooie Woorden, Sounds Like Touch, Pynarello, iona&rineke, Kunstbende Utrecht en Catching Cultures Orchestra hebben een positief advies ontvangen van een onafhankelijke adviescommissie. Ze ontvangen samen € 360.000 subsidie. De nieuwe subsidieregeling voor 2 jaar biedt relatief jonge partijen in de cultuursector de mogelijkheid om laagdrempeliger in aanmerking te komen voor meerjarige ondersteuning. Volgens de voorzitter van de adviescommissie gaat het om 8 nieuwe prikkelende initiatieven, die waarde toevoegen aan wat er al is in de stad aan kunst en cultuur. Het gaat onder ander om muziek, theater, woordkunst, beeldende kunst, digitale- en filmcultuur, cultuureducatie en talentontwikkeling. Veel van de plannen vormen een mix van meerdere kunstvormen zoals theater & beeldende kunst, technologie & performance, muziek & maatschappij, literatuur & performance. Onder de 8 initiatieven zijn zowel wijkgerichte activiteiten als (inter)nationale.
De tweejarige subsidie dicht de kloof tussen de eenmalige impuls- en projectsubsidie en de vierjarige subsidie vanuit de Cultuurnota. Met de diverse subsidies stimuleert de gemeente een gevarieerd en vernieuwend cultuuraanbod voor iedereen, in alle Utrechtse wijken.

Lees het Adviesrapport commissie tweejarige subsidie (pdf, 489 kB)

Cultuurnota 2021-2024 Kunst kleurt de stad

Lees de Cultuurnota 2021-2024 (pdf, 5,7 MB)

Veelzijdig en inclusief

De eerste pijler van het cultuurbeleid is dat het Utrechtse culturele aanbod bestaat uit verschillende disciplines, genres en allerlei mengvormen daartussen. De Utrechtse kunst en cultuur zijn uitdagend, kritisch, vernieuwend en verbindend. Deze veelzijdigheid zorgt er ook voor dat de kunst in deze stad van, voor en door iedereen is. Een inclusieve cultuursector betekent dat bewoners en kunstenaars samen cultuur maken, tonen en beleven en dat er ruimte is voor verschillende perspectieven. Inclusiviteit is de tweede belangrijke pijler van het Utrechtse beleid voor de komende jaren. Daarnaast moet er volop ruimte zijn voor artistieke en internationale ontwikkeling, het stimuleren van creatief vermogen en het verstevigen van de verbindingen met publiek.

Hulp en contact Cultuurnota 2021-2024