Wijken Wijkopgave Binnenstad

Samen met bewoners, ondernemers en organisaties maken we plannen voor de wijk. We bepalen wat we belangrijk vinden en wat we samen gaan doen. We leggen de plannen vast in de wijkopgave. Elk jaar werken we de wijkopgave bij.

Verschil wijkopgave en omgevingsvisie

 • In de omgevingsvisie staat het gemeentelijke beleid over de leefomgeving voor de lange termijn.
 • In de wijkopgave staat welke onderwerpen de komende jaren aandacht krijgen in de wijk en in de buurten. Alle ontwikkelingen in de wijk passen binnen de omgevingsvisie.

Wat vindt de wijk belangrijk?

De volgende 5 onderwerpen vinden bewoners, ondernemers en organisaties het belangrijkst:

 • openbare ruimte
 • verkeer en parkeren
 • balans tussen levendigheid en leefbaarheid
 • veiligheid
 • sociaal/gezondheidsproblematiek

Daarnaast geeft een deel van de mensen aan dat zij de wijk 'in orde' vinden. Zij benoemen geen onderwerpen die aanpak nodig hebben.

Met deze 5 onderwerpen gaan wij zoveel mogelijk rekening houden bij onze plannen en projecten. De onderwerpen zijn ook input voor de Omgevingsvisie Binnenstad. Deze omgevingsvisie zal een toekomstbeeld gaan geven over de Binnenstad in 2040.

Hoe zijn we te werk gegaan?

We vroegen 600 mensen om hun mening. Bij het ophalen van de vraag zochten we naast de 'bekende' bewoners(organisaties) en ondernemers ook andere mensen en organisaties op. Daarbij hebben we extra aandacht besteed aan de bewoners en/of ondernemers tussen de 18 en 35 jaar, want die spreken we in verhouding minder. Nieuw is ook de aandacht, waar mogelijk, voor de buurten in de wijk.

Hoe gaan we verder?

De 5 belangrijkste onderwerpen van de wijkopgave verwerken we waar mogelijk in onze projecten en plannen.

De 5 belangrijkste onderwerpen

De aanpak van de openbare ruimte is het thema dat het vaakst genoemd wordt. Bewoners en ondernemers willen:

 • meer groen en bomen
 • meer prullenbakken
 • betere schoonmaak en afvalinzameling
 • meer aandacht voor beheer en onderhoud

Dit geldt voor alle buurten van de Binnenstad.

'Verkeer en parkeren' wordt bijna net zo vaak genoemd als 'openbare ruimte'. Het gaat daarbij vooral om

 • verbeteren van de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers
 • zorgen voor meer fietsparkeerplekken
 • autoverkeer. Over de auto zijn de meningen verdeeld. De meesten willen minder autoverkeer in de binnenstad. Daarnaast geven veel mensen aan juist wel een betere autobereikbaarheid en autoparkeren voor bewoners belangrijk te vinden.

De volgende onderwerpen worden ook vaak genoemd:

 • aanpak overlast door gevaarlijk rijdende fietsers en brommers
 • betere handhaving van de verkeersregels
 • kritiek op nieuw ingerichte wegen waar 'shared space' (gedeeld ruimtegebruik) geldt
 • beter openbaar vervoer, met name voor ouderen

Dit geldt voor alle buurten van de Binnenstad. Er is niet een duidelijk onderscheid per buurt te maken.

Bewoners en ondernemers ervaren toenemende druk op de Binnenstad. Hierdoor zien ze een slechtere balans tussen levendigheid als stadscentrum en leefbaarheid als woonwijk. Bewoners, maar ook winkeliers en horeca-ondernemers vinden het belangrijk die balans te houden (of te herstellen). Bewoners ervaren het vaakst overlast door:

 1. horeca
 2. toerisme
 3. evenementen

Sommige bewoners vinden dat er minder horeca en toerisme moet zijn in de binnenstad. Tegelijkertijd vinden zij dat evenementen, horeca en een divers winkelaanbod belangrijk zijn voor Utrecht. Ook maakt dat de binnenstad juist aantrekkelijk om te wonen. Ondernemers ervaren overigens ook overlast, zie hieronder bij kopje 'Veiligheid'. 

Dit thema laat zich het beste samenvatten als: behoud de woonfunctie en beperk de overlast door horeca, toerisme en evenementen.

Deze signalen komen evenredig uit alle buurten. Er is geen verschil tussen de 'drukke' buurten in het winkel-/wandel-/uitgaansgebied en de 'rustigere' buurten aan de randen van de wijk.

Bewoners en ondernemers vragen vooral om meer handhaving:

 • in het verkeer, met name op hardrijden en foutparkerende auto’s en fietsen
 • op overlastgevend gedrag van daklozen en bedelaars

Die signalen komen (met uitzondering van de bedelaars) uit alle buurten van de Binnenstad. Vooral voor de noord- en oostkant van de wijk (Breedstraatbuurt, Wolvenbuurt en omgeving Lucasbolwerk en Lepelenburg) geldt een specifieke vraag naar aanpak van drugsoverlast, coffeeshopoverlast en het handhaven van de openbare orde. 

Ondanks dat de Binnenstad laag scoort op achterstanden op maatschappelijk en gezondheidsgebied, zijn er steeds meer signalen dat dit terrein wel degelijk aandacht behoeft. Met name gaat het in de Binnenstad om:

 • eenzaamheid en gebrek aan contacten in de directe leefomgeving
 • conflicten als gevolg van verschillen in leefstijl (vooral tussen werkenden en studenten)
 • ouderen die geen passende woonruimte kunnen vinden
 • expats die geen aansluiting kunnen vinden in de Binnenstad

Hulp en contact Wijkbureau Binnenstad

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1, Utrecht

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Openingstijden

9.00 - 17.00 uur