Wijken Opgave Noordoost

Acties voor de wijk per onderwerp: dit gaan we doen

Deze acties zijn ontwikkelingen die we samen uitvoeren.

Verkeer

 • Verbeteren van de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door het veiliger maken van de verkeersroute door Votulast (as van Votulast). Deze route bestaat uit: Kaatstraat, Adelaarstraat, Willem van Noortstraat, Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat-Ingen Houszstraat en Pieter Nieuwlandstraat.
  • Eerste stap (weren sluipverkeer) met een nieuwe inrichting van het kruispunt Kaatstraat-Oudenoord. Daarbij de nadelige neveneffecten voor andere routes minimaliseren.
  • Sparen voor een grootschalige herinrichting van de hele route
 • Stimuleren van elektrische auto’s door meer elektrische laadplekken aan te leggen (wijklocatieplan)
 • Doorstroom fietsverkeer verbeteren door meer en betere fietsroutes
 • Wielrenwedstrijd de Vuelta door Noordoost

Wonen

 • Voorkomen van woningsplitsingen in buurten waar veel studenten wonen
 • Langer zelfstandig wonen stimuleren onder ouderen in hun eigen buurt

Meedoen

 • Stimuleren dat iedereen kan participeren (bijvoorbeeld digitaal en via het wijkplatform en de buurtcomités)
 • Goed gebruik van de ondergrondse afvalcontainers met inzet van afvalcoaches.

Aandachtspunten voor de wijk per onderwerp

Deze aandachtspunten zijn wensen uit de wijk en vragen om een gezamenlijke inspanning. Wilt u ook meedoen? Neem contact op met het wijkbureau.

Openbare ruimte

 • Verbeteren van fietsparkeerplekken
 • Meer groen in de wijk:
  • groengebieden met elkaar verbinden
  • daar waar kan, groen toevoegen
  • onderzoeken of het spoor van en naar het spoorwegmuseum naar 1 spoor kan voor een fietsroute met groen door de wijk

Sociaal

 • Verminderen van eenzaamheid
 • Alcohol- en middelengebruik onder jongeren terugdringen (bijvoorbeeld via rolmodellenproject JOU voor leeftijd 12-14 jaar)
 • Ruimte voor wijkactiviteiten en het aanbod versterken
 • Whatsapp-groepen oprichten voor meer veiligheid in de buurt

Acties en aandachtspunten per buurt

6.670 inwoners
3.007 woningen

Acties

 • Verbeteren van verkeersveiligheid door de herinrichting van de Alexander Numankade van 50 km/u naar 30 km/u
 • Tijdelijke maatregelen nemen voor de bocht Alexander Numankade – Jan van Galenstraat zodat dit stukje veiliger wordt voor fietsers en voetgangers (werk met werk maken door dit te combineren met Waterproof030)

Aandachtspunten

 • Schoner, veiliger en toegankelijker winkelgebied van de Biltstraat

3.311 inwoners
1.345 woningen

Acties

 • Huizen en straten beter bestand maken tegen regenwater. De openbare ruimte verbeteren waar mogelijk. Zie project Waterproof 030, start voorjaar 2020
 • Doorstroom fietsers verbeteren door betere fietsroutes: fietsstraat Jan van Galenstraat 
 • Verbeteren van verkeersveiligheid door herinrichting Alexander Numankade van 50 km/u naar 30 km/u
 • Uitbreiden van het woningaanbod met de nieuwbouw en renovatie van het Ooglijdersgasthuis.

Aandachtspunten

 • Onderzoek naar het vrachtverkeer door de Buys Ballotstraat

1.224 inwoners
708 woningen

Acties

 • Huizen en straten beter bestand maken tegen regenwater. De openbare ruimte verbeteren waar mogelijk. Zie project Waterproof 030, start voorjaar 2020
 • Nieuwbouw winkelstrip en woningen hoek Jan van Galenstraat-Kardinaal de Jongweg

Aandachtspunten

 • Verbouwing schoolplein Nimeto, samen optrekken met de buurt bij (her)inrichting openbare ruimte

4.860 inwoners (samen met Veemarkt en Voorveldse Polder)
2.142 woningen (samen met Veemarkt en Voorveldse Polder)

Acties

 • Sluipverkeer monitoren nadat De Gaard en Veemarkt af zijn
 • Verkeersveiligheid kruispunt Sartreweg-Aartsbisschop Romerostraat vergroten

Aandachtspunten

 • Ontmoetingen in de buurt

4.860 inwoners (samen met Voordorp en Voorveldse Polder)
2.142 woningen (samen met Voordorp en Voorveldse Polder)

Acties

 • Vergroenen van de wijk door groenprojecten in zelfbeheer
 • Uitbreiding woningvoorraad – afronding bouw

Aandachtspunten

 • Speelplek maken aan de Livarstraat

4.860 inwoners (samen met Voordorp en Veemarkt)
2.142 woningen (samen met Voordorp en Veemarkt)

Acties

 • Aandacht voor de balans tussen recreatie en ecologie

Aandachtspunten

 • Onderzoeken of snelheidsremmende maatregelen op de Ariënslaan nodig en mogelijk zijn
 • Aantrekkelijker maken van het viaduct aan de Karel Doormanlaan met kunst
 • Onderzoeken of er een fysieke verbinding gerealiseerd kan worden tussen het park en het fort

3.058 inwoners
1.659 woningen

Acties

 • Afronding winkelcentrum De Gaard met de buurt
 • Keurmerk Veilig Ondernemen De Gaard: samenwerken voor een veilig winkelgebied

6.947 inwoners
4.143 woningen

Acties

 • Betere stallingsmogelijkheid voor fietsers bij station Overvecht door dubbele fietsenrekken
 • Eenzaamheid bij ouderen tegengaan, onder andere door gezamenlijk avondeten (zie Utrechtse aanpak eenzaamheid)
 • Vergroten van aanbod in de buurt voor de jeugd van 12-18 jaar door meer activiteiten te organiseren
 • Meer horeca in de buurt
 • Vernieuwing Speeltuin de Pan

Aandachtspunten

 • Verkeersveiligheid vergroten door in te zetten op snelheidsremmende maatregelen, bijvoorbeeld door drempels aan te leggen
 • Dubbelgebruik ruimtes voor buurtactiviteiten (bijvoorbeeld in school OPDC)

4.329 inwoners
2009 woningen

Acties

Aandachtspunten

 • Verbeteren fietsroutes rondom de Talmalaan
 • Meer groen en meer diversiteit van de planten en dieren in de buurt
 • Groenstrook langs de Talmalaan bekender maken en deze plek beter gebruiken

4.035 inwoners
1.773 woningen

Acties

 • Verbeteren van fietsroutes door de herinrichting Weerdsingel Oostzijde
 • Veilig winkelgebied Merelstraat met een Keurmerk Veilig Ondernemen

Aandachtspunten

 • Verkeersveiligheid onderzoeken en vergroten rondom Koekoekstraat

5.259 inwoners
2.287 woningen

Acties

 • Evalueren van de bootverhuur
 • Samenwerken met de partijen rondom de Wittevrouwensingel voor een leefbare en veilige buurt, zoals met de herontwikkeling van het Wolvenplein
 • Gepast gebruik van het park voor evenementen (zie locatieprofielen evenementen)

Aandachtspunten

 • Vergroenen en aantrekkelijker maken van het Hooghiemstraplein

Bekijk de plattegrond met buurtindeling (pdf, 1,5 MB)

Cijfers over de wijk Noordoost

39.693 inwoners
19.073 woningen

38% van de bewoners is actief in de buurt
8,2 rapportcijfer voor de buurt, dit is het hoogste van alle wijken in Utrecht

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Susanne Schilderman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag