Wijken Wijkopgave Noordoost

Samen met bewoners, ondernemers en organisaties maken we plannen voor de wijk. We bepalen wat we belangrijk vinden en wat we samen gaan doen. We leggen de plannen vast in de wijkopgave. Elk jaar werken we de wijkopgave bij.

Verschil wijkopgave en omgevingsvisie

 • In de omgevingsvisie staat het gemeentelijke beleid over de leefomgeving voor de lange termijn.
 • In de wijkopgave staat welke onderwerpen de komende jaren aandacht krijgen in de wijk en in de buurten. Alle ontwikkelingen in de wijk passen binnen de omgevingsvisie.

  Acties voor de wijk per onderwerp: dit gaan we doen

  Deze acties zijn ontwikkelingen die we samen uitvoeren.

  Verkeer

  • Verbeteren van de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door het veiliger maken van de verkeersroute door Votulast (as van Votulast). Deze route bestaat uit: Kaatstraat, Adelaarstraat, Willem van Noortstraat, Antonius Matthaeuslaan, Juliusstraat-Ingen Houszstraat en Pieter Nieuwlandstraat.
   • Eerste stap (weren sluipverkeer) met een nieuwe inrichting van het kruispunt Kaatstraat-Oudenoord. Daarbij de nadelige neveneffecten voor andere routes minimaliseren.
   • Sparen voor een grootschalige herinrichting van de hele route
  • Stimuleren van elektrische auto’s door meer elektrische laadplekken aan te leggen (wijklocatieplan)
  • Doorstroom fietsverkeer verbeteren door meer en betere fietsroutes
  • Wielrenwedstrijd de Vuelta door Noordoost

  Wonen

  • Voorkomen van woningsplitsingen in buurten waar veel studenten wonen
  • Langer zelfstandig wonen stimuleren onder ouderen in hun eigen buurt

  Meedoen

  • Stimuleren dat iedereen kan participeren (bijvoorbeeld digitaal en via het wijkplatform en de buurtcomités)
  • Goed gebruik van de ondergrondse afvalcontainers met inzet van afvalcoaches.

  Aandachtspunten voor de wijk per onderwerp

  Deze aandachtspunten zijn wensen uit de wijk en vragen om een gezamenlijke inspanning. Wilt u ook meedoen? Neem contact op met het wijkbureau.

  Openbare ruimte

  • Verbeteren van fietsparkeerplekken
  • Meer groen in de wijk:
   • groengebieden met elkaar verbinden
   • daar waar kan, groen toevoegen
   • onderzoeken of het spoor van en naar het spoorwegmuseum naar 1 spoor kan voor een fietsroute met groen door de wijk

  Sociaal

  • Verminderen van eenzaamheid
  • Alcohol- en middelengebruik onder jongeren terugdringen (bijvoorbeeld via rolmodellenproject JOU voor leeftijd 12-14 jaar)
  • Ruimte voor wijkactiviteiten en het aanbod versterken
  • Whatsapp-groepen oprichten voor meer veiligheid in de buurt

  Acties en aandachtspunten per buurt

  6.670 inwoners
  3.007 woningen

  Acties

  • Verbeteren van verkeersveiligheid door de herinrichting van de Alexander Numankade van 50 km/u naar 30 km/u
  • Tijdelijke maatregelen nemen voor de bocht Alexander Numankade – Jan van Galenstraat zodat dit stukje veiliger wordt voor fietsers en voetgangers (werk met werk maken door dit te combineren met Waterproof030)

  Aandachtspunten

  • Schoner, veiliger en toegankelijker winkelgebied van de Biltstraat

  3.311 inwoners
  1.345 woningen

  Acties

  • Huizen en straten beter bestand maken tegen regenwater. De openbare ruimte verbeteren waar mogelijk. Zie project Waterproof 030, start voorjaar 2020
  • Doorstroom fietsers verbeteren door betere fietsroutes: fietsstraat Jan van Galenstraat 
  • Verbeteren van verkeersveiligheid door herinrichting Alexander Numankade van 50 km/u naar 30 km/u
  • Uitbreiden van het woningaanbod met de nieuwbouw en renovatie van het Ooglijdersgasthuis.

  Aandachtspunten

  • Onderzoek naar het vrachtverkeer door de Buys Ballotstraat

  1.224 inwoners
  708 woningen

  Acties

  • Huizen en straten beter bestand maken tegen regenwater. De openbare ruimte verbeteren waar mogelijk. Zie project Waterproof 030, start voorjaar 2020
  • Nieuwbouw winkelstrip en woningen hoek Jan van Galenstraat-Kardinaal de Jongweg

  Aandachtspunten

  • Verbouwing schoolplein Nimeto, samen optrekken met de buurt bij (her)inrichting openbare ruimte

  4.860 inwoners (samen met Veemarkt en Voorveldse Polder)
  2.142 woningen (samen met Veemarkt en Voorveldse Polder)

  Acties

  • Sluipverkeer monitoren nadat De Gaard en Veemarkt af zijn
  • Verkeersveiligheid kruispunt Sartreweg-Aartsbisschop Romerostraat vergroten

  Aandachtspunten

  • Ontmoetingen in de buurt

  4.860 inwoners (samen met Voordorp en Voorveldse Polder)
  2.142 woningen (samen met Voordorp en Voorveldse Polder)

  Acties

  • Vergroenen van de wijk door groenprojecten in zelfbeheer
  • Uitbreiding woningvoorraad – afronding bouw

  Aandachtspunten

  • Speelplek maken aan de Livarstraat

  4.860 inwoners (samen met Voordorp en Veemarkt)
  2.142 woningen (samen met Voordorp en Veemarkt)

  Acties

  • Aandacht voor de balans tussen recreatie en ecologie

  Aandachtspunten

  • Onderzoeken of snelheidsremmende maatregelen op de Ariënslaan nodig en mogelijk zijn
  • Aantrekkelijker maken van het viaduct aan de Karel Doormanlaan met kunst
  • Onderzoeken of er een fysieke verbinding gerealiseerd kan worden tussen het park en het fort

  3.058 inwoners
  1.659 woningen

  Acties

  • Afronding winkelcentrum De Gaard met de buurt
  • Keurmerk Veilig Ondernemen De Gaard: samenwerken voor een veilig winkelgebied

  6.947 inwoners
  4.143 woningen

  Acties

  • Betere stallingsmogelijkheid voor fietsers bij station Overvecht door dubbele fietsenrekken
  • Eenzaamheid bij ouderen tegengaan, onder andere door gezamenlijk avondeten (zie Utrechtse aanpak eenzaamheid)
  • Vergroten van aanbod in de buurt voor de jeugd van 12-18 jaar door meer activiteiten te organiseren
  • Meer horeca in de buurt
  • Vernieuwing Speeltuin de Pan

  Aandachtspunten

  • Verkeersveiligheid vergroten door in te zetten op snelheidsremmende maatregelen, bijvoorbeeld door drempels aan te leggen
  • Dubbelgebruik ruimtes voor buurtactiviteiten (bijvoorbeeld in school OPDC)

  4.329 inwoners
  2009 woningen

  Acties

  Aandachtspunten

  • Verbeteren fietsroutes rondom de Talmalaan
  • Meer groen en meer diversiteit van de planten en dieren in de buurt
  • Groenstrook langs de Talmalaan bekender maken en deze plek beter gebruiken

  4.035 inwoners
  1.773 woningen

  Acties

  • Verbeteren van fietsroutes door de herinrichting Weerdsingel Oostzijde
  • Veilig winkelgebied Merelstraat met een Keurmerk Veilig Ondernemen

  Aandachtspunten

  • Verkeersveiligheid onderzoeken en vergroten rondom Koekoekstraat

  5.259 inwoners
  2.287 woningen

  Acties

  • Evalueren van de bootverhuur
  • Samenwerken met de partijen rondom de Wittevrouwensingel voor een leefbare en veilige buurt, zoals met de herontwikkeling van het Wolvenplein
  • Gepast gebruik van het park voor evenementen (zie locatieprofielen evenementen)

  Aandachtspunten

  • Vergroenen en aantrekkelijker maken van het Hooghiemstraplein

  Bekijk de plattegrond met buurtindeling (pdf, 1,5 MB)

  Cijfers over de wijk Noordoost

  39.693 inwoners
  19.073 woningen

  38% van de bewoners is actief in de buurt
  8,2 rapportcijfer voor de buurt, dit is het hoogste van alle wijken in Utrecht

  Hulp en contact Wijk Noordoost

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  noordoost@utrecht.nl

   

  Wijkwethouder

  Linda Voortman
  Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

  Bezoekadres

  F.C. Dondersstraat 1

  Postadres

  Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

  Openingstijden

  9.00 - 17.00 uur