Wijken Wijkopgave Noordoost

Samen met bewoners, ondernemers en organisaties maken we plannen voor de wijk. We bepalen wat we belangrijk vinden en wat we samen gaan doen. We leggen de plannen vast in de wijkopgave. Elk jaar werken we de wijkopgave bij.

Verschil wijkopgave en omgevingsvisie

Alle ontwikkelingen in de wijk passen binnen de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat het gemeentelijke beleid over de leefomgeving voor de lange termijn. In de wijkopgave staat welke onderwerpen de komende jaren aandacht krijgen in de wijk en in de buurten.

Informatie bij bewoners opgehaald

De Wijkopgave Noordoost bevat de benodigdheden en wensen voor de wijk Noordoost. Voor de wijkopgave hebben we op verschillende manieren informatie opgehaald bij bewoners, ondernemers, bezoekers en organisaties in de wijk. Noordoost hebben we opgesplitst in 3 gebieden, die uit verschillende buurten bestaan.

Bekijk de wijkopgave als infographic (pdf, 7 MB)

Voor heel Noordoost: waar zijn we mee bezig

 • sociale cohesie behouden en stimuleren voor sfeer en veiligheid
 • positieve trends vasthouden in criminaliteit en veiligheidsbeleving
 • aandacht voor eenzaamheid van en verbeteren informatievoorziening voor internationals in de wijk
 • informatievoorziening van zorg en welzijn verbeteren
 • woningsplitsen beoordelen en vergunningverlenen afhankelijk van de leefbaarheid
 • gemengde wijk stimuleren met een mix van sociale huur, vrije sector en koopwoningen
 • verkeersveiligheid vergroten
 • goede fietsverbindingen en meer fietsparkeerplekken
 • stimuleren van buurtpreventie-initiatieven en bewonersparticipatie
 • signalering en meldingsbereidheid bevorderen over bv. afval en jongerenoverlast

We onderzoeken nu of en hoe het mogelijk is om:

 • de zorg voor studenten te verbeteren
 • alcohol- en middelenmisbruik onder jongeren (rond de 12 jaar) terug te dringen
 • GGZ-problematiek opvangen in de wijk: GGZcentrum in de wijk
 • betere communicatie over woningsplitsen en geluidsoverlast
 • meer streetart, muurschilderingen en graffiti
 • sluiproutes ontmoedigen

Wat vindt de buurt nog meer nodig

De buurt wil:

 • meer studentenwoningen
 • het woningaanbod aanpassen op ouderen

Gebied VOTULAST

Actie

 • levensloopbestendige buurt voor ouderen:
  + geschikte huizen (project Beter Thuis)
  + toegankelijkheid van de openbare ruimte
  + voorzieningen in de buurt voor ouderen
 • bewonersinitiatieven ondersteunen om autoparkeerplekken op te heffen voor fietsparkeren

Onderzoeken

 • sluiproutes de wijk uit:
  + as Votulast autoluw maken
  + ontmoedigen van verkeer tussen Kaatstraat en Adelaarstraat
 • bewaak het groen
  + meer bomen en groen

Wens

 • Adelaarsstraat gezelliger maken
 • rijrichting Koekoekstraat omdraaien
 • bewaak het groen: versmal wegen met groen

Actie

 • meer groen:
  + bij beoordeling van nieuwe bouwprojecten
  + door ondersteuning van bewonersinitiatieven
 • transformatie van kantoorpanden tot woningen
 • bevorderen van maatschappelijke verbondenheid

Onderzoeken

 • aanpassen verkeerssituatie plein Draaiweg
 • meer verlichting
 • schilderingen op muren, prullenbakken en containers
 • fietspad Talmalaan

Actie

• woningsplitsen beoordelen en vergunning verlenen afhankelijk van de buurt
• bewonersinitiatieven ondersteunen om autoparkeerplekken op te heffen voor fietsparkeren

Onderzoeken

• meer autoparkeerplekken
+ mogelijkheden van parkeergarage Grifthoek onderzoeken

Wens

• herinrichting Bemuurde Weerd OZ:
+ parkeervakken weg ten goede van trottoir
• rijrichting Koekoekstraat veranderen
• wandelpad doorstrekken aan waterkant van Weerdsingel Oostzijde
• Hopakker versmallen om hardrijdend verkeer tegen te gaan

Onderzoeken

• Alert zijn op jongerenoverlast en afval in Majoor Bosschardtplantsoen

Actie

 • herinrichting Wittevrouwensingel
 • extra monitoren op overlast en buurtevaluatie methadonverstrekkingoverleg

Onderzoek

 • overlast terugdringen van bootjesverhuur
 • druk op park en zuidelijke omgeving verminderen
 • ongeorganiseerd sporten bevorderen
  • sporttoestellen voor ouderen

Gebied Tuindorp Voordorp

Actie

 • meer voorzieningen voor ouderen faciliteren zoals de BuurtMobiel (project Beter Thuis)
 • verminderen van krapte op woningmarkt door diverse bouwprojecten
 • aanpak eenzaamheid ontwikkelen
 • verbeteren verkeersveiligheid

Onderzoek

 • passende woningen bouwen voor ouderen die binnen de buurt willen verhuizen en doorstroom bevorderen
 • onderzoek naar indeling van Kardinaal Alfrinkplein
 • toegankelijke routes maken voor mindervaliden

Wens

 • druk op Eijkmanlaan en omgeving verminderen. Denk aan:
  + sluipverkeer monitoren als gevolg van herinrichting
  + transferium
  + meer openbaar vervoer

Actie

 • afronding van de bouw begin 2020

Onderzoek

 • vindbaarheid van de gemeente vergroten
 • ontmoetingsplek voor de verbinding van de woonblokken

Actie

 • belangenafweging maken voor evenementen

Onderzoek

 • verbeteren van de ruiterpaden

Actie

 • terras voor ontmoetingen
 • omgeving rondom De Gaard en Eykmanlaan verbeteren:
  + verkeersveiligheid
  + meer ontmoetingsmogelijkheden in de openbare ruimte
  + verbeteren van toegankelijkheid
  • aandacht voor veiligheid van senioren
  • diverse woningbouwprojecten

Onderzoek

 • permanent onderkomen realiseren voor buurthuis Wevehuis

Wens

 • ontmoetingsplaatsen op locaties zoals Pauluskerk en Oranje Horizon
 • inzoomen op eenzaamheid van groepen, en op specifi eke locaties

Actie

 • meer fietsparkeren bij station Overvecht
 • initiatieven van jongeren stimuleren
 • bewonersinitiatief Tuindorp Alert faciliteren en stimuleren

Onderzoek

 • meer ontmoetingsplekken in de buurt zoals Oranje Horizon of Pauluskerk
 • overlast fietsen bij station Overvecht voorkomen
 • langzaam rijden stimuleren in woonstraten

Gebied Wittevrouwen en Zeehelden

Actie

 • huizen en straten beter bestand maken tegen regenwater (Project Waterproof 030)
 • leefbaarheid onder de aandacht brengen:
  + meewegen in woningsplitsen
  + bewustwording en tolerantie van en tussen diverse woonvormen (studenten – gezinnen)
  + communicatie over beleid

Wens

 • minder woningsplitsen

 

Actie

 • herinrichting Wittevrouwensingel
 • extra monitoren op overlast en buurtevaluatie methadonverstrekkingoverleg

Onderzoek

 • overlast terugdringen van bootjesverhuur
 • druk op park en zuidelijke omgeving verminderen
 • ongeorganiseerd sporten bevorderen
  • sporttoestellen voor ouderen

 

Actie

 • huizen en straten beter bestand maken tegen regenwater (Project Waterproof 030)

Onderzoek

 • herinrichting route Poortstraat richting Kardinaal de Jongweg, ten goede van verkeersveiligheid, minder sluiproutes, afvoer van regenwater en betere fietsroutes

Wens

 • behoud van openbare groenplekken eventueel ten koste van parkeren

Actie

 • huizen en straten beter bestand maken tegen regenwater (Project Waterproof 030)

Onderzoek

 • Winkelstrip Jan van Galenstraat in de gaten houden op functie en veiligheid

Hoe maakten we de wijkopgave?

Lees hoe we de wijkopgave gemaakt hebben (pdf, 367 kB).

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening