Wijken Opgave Oost

Aandachtspunten voor de wijk per onderwerp

Hieronder staan de aandachtspunten van bewoners, ondernemers en professionals. Om fijn te wonen, werken en recreëren in Oost.

Verkeer & parkeren

 • Uitbreiden fiets-/wandelpaden
 • Aanpakken 2-wielen-op-stoep parkeren
 • Omzetten 50-km/u-straten naar snelheidsregiem 30 met bijpassende inrichting
 • Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte
 • Realiseren meer fietsparkeerplekken

Welzijn en Zorg

 • Stimuleren burencontact voor meer woonplezier + verminderen eenzaamheid
 • Aandacht vragen voor overmatig alcohol+drugsgebruik (en overlast daarvan)

Wonen

 • Voorkomen en verminderen overlast woningsplitsing en omzetting
 • Bevorderen doorstroming woningen door voorlichting en faciliteren verhuizing naar kleinere woningen
 • Inzetten op brede samenstelling woningvoorraad
 • Meer woningen levensloopbestendig maken
 • Faciliteren groepswonen (ouderen)

Economie

 • Faciliteren ondernemers bij het aantrekkelijk en (auto) bereikbaar houden van winkelgebieden
 • Behouden goede balans leefbaarheid/levendigheid in straten met veel winkels en horeca
 • Bereikbaar houden winkel-/horecagebieden tijdens herinrichting
 • Behouden historisch karakter panden bij verbouwing naar winkel of horecazaak

Groen en recreatie

 • Verbinden groengebieden door steen/asfalt waar mogelijk door groen te vervangen
 • Stimuleren aanleg groene daken openbare gebouwen
 • Bevorderen inzet ecologisch maaibeheer
 • Inzetten op multifunctionele speelplekken; stimuleren beweging en ontmoeting

Aandachtspunten voor de buurten

 • Verminderen overlast woningsplitsing en omzetting (geluid+fietsen)
 • Omzetten parkeerplekken auto naar fiets (met draagvlak)
 • Stimuleren zelfbeheerder Tivolituin
 • Onderzoeken betere inrichting Biltstraat
 • Versterken groene verbindingsstructuur Oost
 • Stimuleren vergroening
 • Toevoegen fietsparkeren
 • Ondersteunen bewonersplatform in oprichting
 • Voorlichten over hulp bij schulden
 • Stimuleren vergroening
 • Ondersteunen activiteiten voor verbeteren sociale samenhang en aanpak eenzaamheid
 • Participeren in integrale aanpak jongerenoverlast + drank- en drugsgebruik
 • Stimuleren vergroening
 • Aanpak jeugdgroep(en) en preventie
 • Ondersteunen vergroenings-/ontmoetingsinitiatieven
 • Leefbaar houden omgeving met komst 800 extra woningen bij De Kwekerij
 • Verbeteren verkeerscirculatie Diakonessenhuis
 • Aanpakken overlast door alcohol- en drugsgebruik
 • Leefbaar houden park en omgeving bij drukke dagen
 • Realisatie groene verbindingen
 • Verminderen overlast woningsplitsing en omzetting (geluid+fietsen)
 • Verbeteren verkeersveiligheid Prinsesselaan/Museumlaan
 • Toevoegen fietsparkeren
 • Verkennen mogelijkheid ontmoetingsplek tegen eenzaamheid ouderen
 • Uitbreiden fietsverbindingen naar USP
 • Invoeren betaald parkeren
 • Voorlichten studenten over hulp bij stressklachten
 • Inzetten op verminderen woninginbraak, samen met politie
 • Verbeteren wandelpaden waaronder Botanische tuin-Rijnsweerd en Platolaan-USP
 • Verbeteren bereikbaarheid (nooddiensten)
 • Stimuleren vergroening (bijvoorbeeld Hobbemalaan en bij Antoniushof)
 • Verminderen overlast woningsplitsing en omzetting (geluid+fietsen)
 • Verbeteren toegankelijkheid stoepen, herinrichting Jan van Scorelstraat gewenst
 • Faciliteren komst daghoreca
 • Stimuleren vergroening
 • Uitbreiden Jaagpad Krommerijn
 • Onderzoeken mogelijkheden voor toevoegen woningen
 • Verminderen auto-inbraken
 • Verbeteren sociale cohesie: buurtaanpak
 • Verminderen verloop woningen
 • Stimuleren recreatief gebruik groen
 • Meer ruimte bieden aan recreatieve sport naast verenigingsport
 • Uitwerken visie Maarschalkerweerd
 • Realiseren fietsbrug over Kromme Rijn
 • Creëren veiligere oversteek kruising Herculeslaan/Laan van Maarschalkerweerd/Weg tot de Wetenschap

Wijk Oost in cijfers

32.600 inwoners:

 • 13% 0-17 jaar
 • 25% 18-24 jaar
 • 52% 25-64 jaar
 • 10% 65 jaar of ouder

13.800 woningen:

 • 71% alleenstaand
 • 15% samenwonend
 • 11% stel met kind(eren)
 • 3% eenoudergezin

13 buurten:

 • Buiten Wittevrouwen
 • Oudwijk
 • Wilhelminapark en omgeving
 • Rijnsweerd
 • Utrecht Science Park
 • Maarschalkerweerd
 • Galgenwaard
 • Schildersbuurt
 • Abstede
 • Sterrenwijk
 • Rubenslaan een omgeving
 • Lodewijk Napoleonplantsoen
 • Watervogelbuurt

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Anke Klein
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur