Wijken Wijkopgave Oost

Samen met bewoners, ondernemers en organisaties maken we plannen voor de wijk. We bepalen wat we belangrijk vinden en wat we samen gaan doen. We leggen de plannen vast in de wijkopgave. Elk jaar werken we de wijkopgave bij.

Verschil wijkopgave en omgevingsvisie

Alle ontwikkelingen in de wijk passen binnen de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat het gemeentelijke beleid over de leefomgeving voor de lange termijn. In de wijkopgave staat welke onderwerpen de komende jaren aandacht krijgen in de wijk en in de buurten.

Samen maken we Oost: informatie opgehaald in de wijk

Oost is een fijne wijk om te wonen, werken en recreëren en dat willen we graag zo houden. Dat doen we door samen te werken met bewoners, werkenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samen maken we Oost!

De gemeente heeft samen met Wijkraad Oost in 2017 op verschillende manieren bewoners, werkenden en ondernemers in Oost bevraagd. Dat hebben we vertaald naar speerpunten waar we vanaf 2018 gezamenlijk aan gaan werken.

Bij de speerpunten vindt u behalve de projecten waar de gemeente aan werkt, ook de opgehaalde wensen en ideeën vanuit de wijk. Deze zijn nog niet ingepland. Van deze projecten is nog niet zeker of we ze gaan uitvoeren.

Wijkopgave Oost 2018

Mobiliteit, parkeren en verkeersveiligheid

We krijgen regelmatig meldingen van bewoners over onveilige verkeerssituaties en straten waar te hard wordt gereden. Om na te gaan of automobilisten inderdaad te hard rijden, willen we vaker mobiele snelheidsmeters plaatsen. Ook willen we meer communiceren over de afwegingen die we maken om de verkeersveiligheid te verbeteren. Mensen vragen regelmatig om het plaatsen van drempels, een zebrapad of dodehoekspiegel terwijl dergelijke maatregelen niet altijd bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid.

Hier werken we aan in de wijk

Behoeftes uit de wijk (waarvan de uitvoering onzeker is)

Uitgangspunt is dat de openbare ruimte voor iedereen goed toegankelijk is. In de praktijk blijken de smalle straten en trottoirs in Oost niet altijd zo makkelijk bereikbaar voor met name minder valide mensen. Bij het opnieuw inrichten van straten betrekken we belangenorganisatie SOLGU

Hier werken we aan in de wijk

 • aanmoedigen van het gebruik van deelauto's, voor duurzaamheid en voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte
 • verbeteren van de straten/stoepen in Oost

Behoeftes uit de wijk (waarvan de uitvoering onzeker is)

 • toegankelijk maken van de openbare ruimte van de SOLGU-route. Deze loopt van revalidatiecentrum De Hoogstraat (Rembrandtkade) en de binnenstad

Mensen ervaren overlast van verkeerd geparkeerde fietsen en fietswrakken of weesfietsen
Minder verkeerd geparkeerde fietsen op de stoep zorgen voor meer ruimte en een mooiere uitstraling van de buitenruimte.

Hier werken we aan in de wijk

 • op verzoek plaatsen van extra fietsenrekken (als er voldoende ruimte en draagkracht is)

Behoeftes uit de wijk (waarvan de uitvoering onzeker is)

Groen, parken, beheer openbare ruimte

Het groene karakter van Oost maakt de wijk aantrekkelijk om te wonen. Het monumentale Wilhelminapark is het meest populaire park, maar ook park Bloeyendael, het Krommerijn park en de jongste aanwinst Park Oosterspoorbaan zijn geliefd. Veel groen zoals bloembakken en perkjes worden onderhouden in zelfbeheer door de bewoners. Ook in de parken leveren vrijwilligers een grote bijdrage aan het onderhoud. Het verbinden van parken en andere groengebieden in de wijk is goed voor de ecologie/dieren en de recreatie in Oost.

Hier werken we aan in de wijk

 • groenverbinding Maarschalkerweerd

Met de groei van het aantal inwoners in Oost is het belangrijk dat de kwaliteit van de openbare ruimte goed blijft. Dat is ook belangrijk om te kunnen recreëren, spelen en verblijven in de buitenruimte. Oost wordt onderhouden op het bestuurlijk vastgestelde onderhoudsniveau (Crow-norm niveau B).
Als bewoners parken of plantenbakken in zelfbeheer nemen, kunnen zijn bijdragen aan het verder verbeteren van de gebruikswaarde van de openbare ruimte. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om meer recreatief groen te realiseren in Oost.

Hier werken we aan in de wijk

Behoeftes uit de wijk (waarvan de uitvoering onzeker is)

 • verbindend wandelpad achter fort Lunet1
 • wandelpad achter Hortus
 • waterrecreatie mogelijk maken

Veiligheid

De algehele veiligheidssituatie is in Oost goed. We kijken dan naar de totaal geregistreerde criminaliteit in de stad. Het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen om fijn te kunnen wonen.

Hier werken we aan in de wijk

 • Inzet op verminderen van auto-inbraken in de parkeergarage Kruisstraat (Buiten Wittevrouwen) door middel van het aanbrengen nieuw camerasysteem en verbeteren van de verlichting.
 • Verminderen van woninginbraken in Buiten Wittevrouwen door huis-aan-huis voorlichtingsacties.
 • Verminderen woninginbraken bij University college door voorlichting aan de studenten samen met de Universiteit.
 • Verminderen van auto-inbraken bij parkeergarage en parkeerplekken bij het Herculesplein door voorlichting en in samenwerking met Q-park.
 • Voorlichting geven over fietsendiefstal en gratis fietsgraveeracties.

De gemeente en politie hebben bewoners nodig bij het aanpakken van veiligheidsproblemen. Daarnaast is de mate waarin mensen het idee hebben dat ze grip hebben op hun situatie bepalend voor de veiligheidsbeleving. Het gevoel van veiligheid wordt groter wanneer bewoners weten wat zij zelf kunnen doen aan hun eigen veiligheid.

Hier werken we aan in de wijk

 • aanmoedigen en contact onderhouden met buurtnetwerken en whatsappgroepen

Gezondheid, welzijn en gezonde leefomgeving

Ruim een kwart van de bewoners van Oost is tussen de 18 en 24 jaar. We willen met betrokken partijen uit Oost verkennen wat kan bijdragen aan het welbevinden van deze groep jongeren, waaronder veel studenten.

Hier werken we aan in de wijk

 • verkenning naar welbevinden (hoe het gaat) studenten

Met ‘sociale basis’ bedoelen we: voorzieningen zoals scholen, sportverenigingen, gezondheidscentra en buurthuizen die mensen helpen.
Uit onderzoeken blijkt dat er veel mensen bereid zijn om zich vrijwillig voor een ander in te zetten. We willen inzetten op het vergroten van deze vrijwillige inzet. 

Hier werken we aan in de wijk

Behoeftes uit de wijk (waarvan de uitvoering onzeker is)

Er zijn veel partijen actief in de wijk. Er is behoefte aan samenwerking en gezamenlijke prioriteiten stellen.

Hier werken we aan in de wijk

 • 1 of 2 wijktafels per jaar waarin maatschappelijke partners samen concrete doelen vaststellen.
 • Jaarlijkse netwerklunchbijeenkomst voor professionals in Oost (genoemd: broodje Oost)

 

Totale aanpak met partners, gericht op leefstijl, gezond/veilig opgroeien, verhogen leefbaarheid buurt.

Hier werken we aan in de wijk

 • veilig opgroeien
 • communicatie op maat
 • maatwerk vanuit diensten en partners
 • bespreken/onderzoeken buurtaanpak Sterrenwijk

Ruimtelijke ontwikkelingen, wonen en voorzieningen, sport & recreatie

Ook bij herontwikkeling en transformatie moet Oost een aantrekkelijke, gezonde, leefbare en bereikbare wijk blijven.

Hier werken we aan in de wijk

Stichting Kantorenpark Rijnsweerd en de gemeente werken gezamenlijk aan een visie op de toekomst van het Kantorenpark Rijnsweerd.  De Universiteit werkt aan een Campusvisie waarin de visie op de toekomst van het Utrecht Science park wordt beschreven.

Hier werken we aan in de wijk

 • Het gebied rond stadion Galgenwaard uit laten groeien tot een plek waar (top)sport, vrijetijdsbesteding, wonen, werken en ontmoeten samengaan.
 • Ontwikkelen van een toekomstvisie voor Kantorenpark Rijnsweerd, gericht op (economische) groei en toename van voorzieningen.

Economie en ondernemen

Oost is een ondernemende wijk. Het is belangrijk dat ondernemers goede middelen hebben.

Hier werken we aan in de wijk

 • Onderzoek doen naar ondernemersklimaat en behoefte aan middelen voor zzp-ers (initiatief van en door Wijkraad Oost).
 • Versterken van de band tussen wijkbewoners en ondernemers(verenigingen) door middel van leuke initiatieven, gedeeltelijk ondersteund door het Ondernemersfonds.
 • Jaarlijks een schouw organiseren in winkelgebieden in Oost in overleg met ondernemersverenigingen m.b.t. een schone, hele en veilige omgeving.

Het bestaande gemeentelijke horecakader is aangepast. In het nieuwe horecakader is meer ruimte voor lichte (dag)horeca. Dat zal in Oost ook merkbaar zijn. Belangrijk is dat meer (dag)horeca geen negatieve invloed heeft op de leefbaarheid van een buurt.

Hier werken we aan in de wijk

 • Vaststelling nieuw Horecakader is gereed gekomen in het voorjaar 2018

Hulp en contact Wijkbureau Oost

Telefoon

14 030

E-mail

oost@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Anke Klein
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Openingstijden

maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening