Wijken Opgave Vleuten-De Meern

Waarom opgave Vleuten-De Meern?

Vleuten-De Meern is een wijk die volop in ontwikkeling is. In de opgave Vleuten-De Meern staat voor welke thema’s we ons extra inzetten om dit te bereiken. We hebben deze thema's bij bewoners en organisaties opgehaald.

Mét en vóór de wijk

De opgave Vleuten-De Meern is gemaakt met en voor de wijk. Alle informatie komt uit vragenlijsten, straatinterviews en wijkgesprekken met bewoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. De opgave vat samen wat iedereen belangrijk vindt voor Vleuten–De Meern en wat beter kan.

We gebruiken de opgave bij het maken van beslissingen. We toetsen of projecten en initiatieven bijdragen aan de opgave. Ook geven de thema’s inspiratie aan organisaties, bewoners en ondernemers die de wijk beter en mooier willen maken.

Vleuten-De Meern is een wijk die volop in ontwikkeling is. Het moet schoon, heel en veilig zijn en we moeten er prettig kunnen samenleven.

We zijn met elkaar aan de slag in de wijk. Samen:

 • versterken we het groen
 • zorgen we voor ontmoeting
 • kiezen we voor veilig en toegankelijk verkeer
 • maken we wonen én werken mogelijk.

Versterk het groen

Bewoners vinden een groene uitstraling in de directe woonomgeving belangrijk. Ze willen bijvoorbeeld picknicken in groene parken, de wijk opfleuren met zelf aangelegde bloemperken of een eigen moestuin starten. Doordat de wijk groeit, gebruiken meer bewoners het groen voor sportieve activiteiten, bewegen en recreëren. Het Máximapark is daar een goed voorbeeld van.

De wijk heeft veel water. Bewoners willen dit water zien en gebruiken, bijvoorbeeld voor zwemmen en varen. Bewoners vragen ook aandacht voor de kwaliteit en het beheer van water, bijvoorbeeld door het goed opvangen van regenwater.

Inwoners van Vleuten – De Meern willen het natuur- en cultuurlandschap behouden. Historische lanen met karakteristieke architectuur, oude bomen en verbindingen met het buitengebied krijgen ook in de toekomst een belangrijke plek in de wijk.

 • dorpse uitstraling
 • Máximapark als groen hart
 • actief in het groen
 • benut het water
 • aandacht voor het omliggende landschap

Prettig met elkaar samenleven

Veel bewoners willen elkaar kennen en ontmoeten. Hiervoor wil de wijk buurt- en straatfeesten aanmoedigen en goede maatschappelijke voorzieningen behouden, zoals sportlocaties, bibliotheken en buurthuizen. In de wijk wonen veel jongeren en deze groep groeit. Ook neemt het aantal ouderen toe. Beide groepen krijgen meer eigen ontmoetingsplekken die makkelijk bereikbaar zijn. Met avontuurlijke speelplekken in de wijk en 'gezonde' schoolgebouwen, wordt de wijk nog kindvriendelijker. 

 • levendige winkelcentra en meer horeca
 • voldoende voorzieningen en activiteiten
 • ontmoeting voor ouderen
 • ontmoetingsplekken voor jongeren
 • kindvriendelijke wijk

Wonen én werken in de wijk

Op kleine schaal zijn nieuwe en betaalbare woningen nodig voor ouderen en kwetsbare groepen. Het dorpse karakter moet blijven. Wel mag er meer sfeer en levendigheid ontstaan in de wijk.
Veel bewoners willen duurzaamheid en gezondheid in de wijk aanmoedigen. Ze gaan voor duurzame woningen, een gezonde leefomgeving en het verbeteren van de afvalscheiding.
Naast de 2 bedrijventerreinen Oudenrijn en Haarrijn neemt het aantal bedrijven in de woonwijken toe. Dit zijn vooral zelfstandig ondernemers.

 • beperkte nieuwbouw, op kleine schaal
 • functieverandering van gebouwen
 • werkgelegenheid in de wijk
 • energiezuinige gebouwen en maatregelen
 • gezonde leefomgeving

Veilig en toegankelijk verkeer

De wijk is met de auto goed bereikbaar en veel huishoudens hebben 1 of zelfs meerdere auto’s. Bewoners gebruiken de auto vaak, voor werk, boodschappen en het wegbrengen van kinderen. Ze willen meer parkeerplaatsen in de wijk, omdat de parkeerdruk erg hoog is.

Over de fiets- en wandelverbindingen en het openbaar vervoer zijn bewoners tevreden.
Toch zijn er nog mogelijkheden om deze routes veiliger te maken, bijvoorbeeld voor kinderen en jongeren die naar school fietsen. Daarnaast blijven fietsroutes naar het groen en het buitengebied belangrijk.

 • veilig verkeer
 • goede bereikbaarheid per auto
 • meer parkeerplaatsen
 • (toegankelijk) openbaar vervoer
 • doorfietsroutes
 • goede fiets- en wandelverbindingen

Hulp en contact Wijkbureau Vleuten-De Meern

Telefoon

14 030

E-mail

vleutendemeern@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Dorpsplein 1, Vleuten

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00-13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag