Wijken Uitvoering buurtvisie Kanaalstraat en Damstraat

In de buurtvisie heeft de buurt toekomstige maatregelen en investeringen op gebied van inrichting, regelgeving en samenwerking opgesteld. Hier proberen we balans te houden tussen:

 • wonen, winkelen en verblijven
 • levendigheid en schoon, heel en veilig
 • voldoende ruimte voor de voetganger, fiets en auto
 • nieuwe ontwikkeling én behoud van het multiculturele, dynamische en gezellige karakter van Lombok

Bekijk de buurtvisie (pdf, 4,6 MB)

Wat is de stand van zaken?

Horeca

Er komt meer lichte horeca op de Kanaalstraat en Damstraat. De gemeente stelt vergunningen open. Een commissie van bewoners en ondernemers beoordeelt ingediende plannen en adviseert de gemeente. Dit leidde in 2018 tot 2 vergunningen en in 2019 tot 3 vergunningen. In 2020 is gestart met de pilot ‘nieuwe horecavergunningen’. In 2020 komt er in de Kanaalstraat en de Damstraat ruimte voor een beperkt aantal tijdelijke horecavergunningen. Het gaat hierbij steeds om een tijdelijke exploitatievergunning op naam van de ondernemer. De vergunningen gelden voor een pilotperiode van 5 jaar. In totaal gaat het om 7 vergunningen op de Kanaalstraat en 3 op de Damstraat. De vergunningen komen gefaseerd ter beschikking.

 • In 2018 zijn 3 mogelijke vergunningen opengesteld voor het deel van de Kanaalstraat tot aan de Lombokstraat. Een werkgroep/adviescommissie van bewoners (aangedragen door de wijkraad) en ondernemers (via de winkeliersvereniging) heeft de 6 ingediende plannen beoordeeld en een positief advies gegeven over 2 aanvragen. 1 daarvan is concreet ingevuld.
   
 • In 2019 zijn 2 vergunningen beschikbaar gesteld voor het deel van de Kanaalstraat tussen de Lombokstraat en de J.P. Coenstraat. Van de 5 ingediende plannen zijn er 2 gehonoreerd, conform het advies van de adviescommissie. De derde vergunning komt later beschikbaar. Ook zijn 2 vergunningen voor het tussen de Damstraat-Lombokstraat beschikbaar gesteld. Van de 3 ingediende plannen is er 1 goedgekeurd.
   
 • In 2020 is 1 vergunning tussen de Damstraat en de Lombokstraat beschikbaar gesteld, 1 tussen de J.P. Coenstraat en de Billitonkade, 1 voor een onderscheidend concept voor de gehele Kanaalstraat en 3 voor de Damstraat. Voor de Kanaalstraat was het eerst mogelijk om tot 30 juni een plan in te dienen. Dit is vanwege de omstandigheden rondom corona verlengd tot en met 30 november. Aanvragen voor 2 van de 3 vergunningen voor de Damstraat moeten 30 augustus bij de gemeente binnen zijn. Voor de derde vergunning kunt u tot en met 30 november een plan indienen.

Winkels

De gemeente gaat met gebouweigenaren en winkeliers een economische toekomstvisie maken. Dit doen we op basis van de analyse van onderzoeksbureau Discvision (pdf, 4,1 MB), de 'positionering winkelgebied' en het 'brancheplan' (bijna klaar). Verder werken we met de winkeliersvereniging de afspraken rond het parkeren verder uit. Ook onderzoeken we de bevoorrading en afvalinzameling van winkeliers. We willen dit onderzoek gebruiken om uitgangspunten te bepalen voor ontwerp en bijbehorende afspraken.

Openbare orde

De gemeente voert verschillende maatregelen uit:

 • verblijfsontzeggingen
 • cameratoezicht (vast en tijdelijk)
 • schouwen
 • inzet scanauto’s voor fout parkeren
 • verschillende handhavingsactiesinzet van jongerenwerkers

Aanpak asociaal rijgedrag en dubbel parkeren

 • Extra toezicht van gemeentelijke handhavers en boa’s
 • Inzet van wijkconnectors
 • Jeugdgroepsaanpak
 • Persoonsgerichte aanpak
 • Onderzoek naar gedragsbeïnvloeding door een werkgroep vanuit de wijk

Aanpak ondermijning en drugsoverlast

Onder meer:

Straatconciërge Lombok Oost

Vanaf begin juni werkt er een straatconciërge Lombok, voorlopig tot 1 januari 2021. De Straatconciërge kunt u zien als een vertrouwenspersoon die verbinding legt tussen de overheid en de bewoners en ondernemers. Hij is ook ogen en oren in de wijk. Zijn werkgebied is de Kanaalstraat/Damstraat en de zijstraten (de kop van Lombok).

Jongeren

Er zijn meerdere mensen en organisaties actief, zoals:

 • de gemeente
 • jongerenwerk
 • Wishing Well West
 • DOCK
 • buurtteam

Zij stemmen hun activiteiten op elkaar af.

Verkeer en openbare ruimte

U kon tot en met 3 juni reageren op het conceptontwerp. Wij ontvingen 150 inspraakreacties. Daarmee gaan we nu verder. Er is een werkgroep 'verkeersmonitoring' van bewoners van verschillende straten. Ongeveer een half jaar voor we beginnen het opnieuw inrichten van de straten komt deze werkgroep bij elkaar om de 0-meting te bespreken.

Aanvullende maatregelen in verband met de coronacrisis

Door de beperkte ruimte in de Kanaalstraat en Damstraat is het voor bewoners, winkeliers en bezoekers moeilijk om zich aan de regels van de noodverordening te houden. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • extra inzet van politie, toezicht en handhaving en JOU Jongerenwerk
 • speciale controles gericht op verkeersovertredingen en het overtreden van de noodverordening
 • verschillende maatregelen door de winkeliersvereniging zoals teksten op de straat, speciale waarschuwingsposters en maatregelen in de winkels en horeca zelf
 • 2 tekstkarren geplaatst met waarschuwingen en adviezen
 • gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor extra fysieke maatregelen

Hulp en contact Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat

Telefoon

14 030

E-mail

visiekanaalstraat@utrecht.nl

Volg ons