Wijken Opgaven Zuidwest

Opgaven: inzet voor Zuidwest

Zuidwest is een wijk die volop in ontwikkeling is. Het moet schoon, heel en veilig zijn en we moeten er prettig kunnen samenleven. De thema’s waar we extra inzet voor leveren, om dit te bereiken, noemen we opgaven Zuidwest. De opgave geeft aan welke onderwerpen een duurzame en meerjarige (extra-) inzet vragen voor de wijk. We hebben deze in 2017 bij bewoners en organisaties opgehaald.

Vragen die we aan professionals en bewoners hebben gesteld:

  • Wat vinden we belangrijke thema’s?
  • Wat willen we hierin bereiken?
  • Wat gaan we hiervoor doen?
  • Wat is hiervoor nodig?
  • Welk resultaat hebben we hierin bereikt?
  • Wat betekent dit voor de opgave die volgt?

Bekijk de opgaven Zuidwest (pdf, 294 kB)

Bekijk hoe de opgaven tot stand zijn gekomen (pdf, 223 kB)

Wat zijn de aandachtspunten

Samen schoon

Dit is een extra inzet gericht op allereerst Kanaleneiland-Noord. Vuil rondom ondergrondse containers, rattenplaag, broodoverlast, zwerfvuil en bewustwording – gedrag – bewonersparticipatie.

Verkeer en parkeren

Vanuit bijna alle delen van de wijk komen veel signalen van overlast binnen. Veranderingen in gedrag zijn gewenst gericht op verkeer en parkeren. Soms kunnen we als gemeente hierop reageren. Wat is er nodig om de (basis-) kwaliteit op orde te brengen?

Groen en spelen

Bewoners wensen een goede gebruikerswaarde van de openbare ruimte, met genoeg groen en voldoende speelgelegenheid voor kinderen. Slechts incidenteel kunnen we als gemeente hierin tegemoet komen. De vraag is hoe we deze (basis)kwaliteit in de hele wijk op orde kunnen brengen.

Jeugdoverlast

Nog steeds zijn de cijfers van jeugdoverlast hoog. Er is een succesvolle aanpak van jeugdgroepen; toch komen er ook steeds weer nieuwe jeugdgroepen bij. De jeugdoverlast komt ook steeds vaker van jongere kinderen.
 

Vreedzaam opgroeien

We richten ons al jaren op een eenduidig pedagogisch klimaat in de opvoeding van kinderen.

Armoede

Onder armoede vallen de thema’s Taal, persoonlijk netwerk en |Activering. We zijn in 2017 gestart met een Taalcampagne Kanaleneiland-Transwijk, om meer aandacht te vragen voor laaggeletterden in de wijk.

Ouderen

Ouderen vragen door langer thuis wonen meer aandacht, zowel gericht op specifieke huisvestingsvraagstukken als juist ook buurtvervoer.

Kansen voor jeugd

De doorgaande lijn van kinderen van basisschool naar voortgezet onderwijs vraagt om extra aandacht.
De Raad heeft eind 2017 extra aandacht gevraagd voor jongvolwassenen. Ook met name in Kanaleneiland en Transwijk richten wij ons hierop.

Dichterswijk

In de Dichterswijk komt zoveel samen aan initiatieven, verschillende bewonersgroepen, fysieke ontwikkelingen. Dit vraagt om “meer verbondenheid” met elkaar en op specifieke plekken. Een vorm van sociale gebiedsontwikkeling.

Rivierenwijk


In de Rivierenwijk nemen bewoners een actieve rol om elkaar in het samenleven te steunen. Deze vorm van eigen kracht vraagt wel om de nodige ondersteuning.

Leefbaarheid en veiligheid

  • Vasco da Gamalaan

De locatie van de Vasco da Gamalaan, een winkel- horecastrip met daarboven galerijwoningen, vraagt om een volledige aanpak. Verkeer en Parkeerproblemen, Schoon en heel, Veiligheid en beheer zijn hierin thema’s.

  • Rijnbaan

De Rijnbaan winkelstrip is een locatie die met name vanuit veiligheid – jongerenoverlast om extra aandacht vraagt.

Stadseiland

Het ‘Gezonde Stadseiland’ is een gebied waar we extra aandacht willen geven aan gezond stedelijk leven. Het Gezonde Stadseiland wordt begrensd door het ‘Rondje stadseiland’, een recreatieve en sportieve route.

Merwedekanaalzone

In dit gebied wordt de nieuwe woonwijk ‘ Merwedekanaal’ gebouwd.

Hulp en contact Wijkbureau Zuidwest

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Dennis de Vries
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Al-Masoedilaan 188, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag