Wijken Wijkopgave Zuidwest

Samen met bewoners, ondernemers en organisaties maken we plannen voor de wijk. We bepalen wat we belangrijk vinden en wat we samen gaan doen. We leggen de plannen vast in de wijkopgave. Elk jaar werken we de wijkopgave bij.

Verschil wijkopgave en omgevingsvisie

Alle ontwikkelingen in de wijk passen binnen de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat het gemeentelijke beleid over de leefomgeving voor de lange termijn. In de wijkopgave staat welke onderwerpen de komende jaren aandacht krijgen in de wijk en in de buurten.

Wat zijn Wijkopgaven?

Zuidwest is een wijk die volop in ontwikkeling is. We vinden het belangrijk dat de wijk schoon, heel en veilig is en dat we er prettig kunnen samenleven. De thema’s waar we extra inzet voor leveren, om dit te bereiken, noemen we wijkopgave. De opgave geeft aan welke onderwerpen een duurzame en meerjarige (extra-) inzet vragen voor de wijk. We hebben deze in 2017 bij bewoners en organisaties opgehaald.

Vragen die we aan professionals en bewoners hebben gesteld:

  • Wat vinden we belangrijke thema’s?
  • Wat willen we hierin bereiken?
  • Wat gaan we hiervoor doen?
  • Wat is hiervoor nodig?
  • Welk resultaat hebben we eind 2018 – begin 2019 hierin bereikt?
  • Wat betekent dit voor de opgave die volgt?

Bekijk de wijkopgaven Zuidwest 2018 (pdf, 294 kB)

Bekijk hoe de wijkopgaven tot stand zijn gekomen (pdf, 223 kB)

Wat zijn de aandachtspunten voor 2018

Samen schoon

Dit is een extra inzet gericht op allereerst Kanaleneiland-Noord. Vuil rondom ondergrondse containers, rattenplaag, broodoverlast, zwerfvuil en bewustwording – gedrag – bewonersparticipatie.

Verkeer en parkeren

Vanuit bijna alle delen van de wijk komen veel signalen van overlast binnen. Veranderingen in gedrag zijn gewenst gericht op verkeer en parkeren. Soms kunnen we als gemeente hierop reageren.Wat is er nodig om de (basis-) kwaliteit op orde te brengen?

Groen en spelen

Bewoners wensen een goede gebruikerswaarde van de openbare ruimte, met genoeg groen en voldoende speelgelegenheid voor kinderen. Slechts incidenteel kunnen we als gemeente hierin tegemoet komen. De vraag is hoe we deze (basis)kwaliteit in de hele wijk op orde kunnen brengen.

Jeugdoverlast

Nog steeds zijn de cijfers van jeugdoverlast hoog. Er is een succesvolle aanpak van jeugdgroepen; toch komen er ook steeds weer nieuwe jeugdgroepen bij. De jeugdoverlast komt ook steeds vaker van jongere kinderen.

Vreedzaam en opgroeien

We richten ons al jaren op een eenduidig pedagogisch klimaat in de opvoeding van kinderen, vanuit de betrokkenheid van ouders betrokkenheid en professionele bewustwording. In 2018 staat het thema 'we zijn allemaal anders' centraal.

Armoede

Onder armoede vallen de thema’s Taal, persoonlijk netwerk en |Activering. We zijn in 2017 gestart met een Taalcampagne Kanaleneiland-Transwijk, om meer aandacht te vragen voor laaggeletterden in de wijk.

Ouderen

Ouderen vragen door langer thuis wonen meer aandacht, zowel gericht op specifieke huisvestingsvraagstukken als juist ook buurtvervoer.

Kansen voor jeugd

De doorgaande lijn van kinderen van basisschool naar voortgezet onderwijs vraagt om extra aandacht.
De Raad heeft eind 2017 extra aandacht gevraagd voor jongvolwassenen. Ook m.n. in Kanaleneiland & Transwijk richten wij ons hierop.

Dichterswijk

In de Dichterswijk komt zoveel samen aan initiatieven, verschillende bewonersgroepen, fysieke ontwikkelingen. Dit vraagt om “meer verbondenheid” met elkaar en op specifieke plekken. Een vorm van sociale gebiedsontwikkeling.

Rivierenwijk


In de Rivierenwijk nemen bewoners een actieve rol om elkaar in het samenleven te steunen. Deze vorm van eigen kracht vraagt wel om de nodige ondersteuning.

Leefbaarheid en veiligheid

Vasco da Gamalaan

De locatie van de Vasco da Gamalaan, een winkel- horecastrip met daarboven galerijwoningen, vraagt om een integrale aanpak. Verkeer & Parkeerproblemen, Schoon & heel, Veiligheid en beheer zijn hierin thema’s.

Rijnbaan

De Rijnbaan winkelstrip is een locatie die met name vanuit veiligheid – jongerenoverlast om extra aandacht vraagt.

Stadseiland

Het ‘Gezonde Stadseiland’ is een gebied waar we extra aandacht willen geven aan gezond stedelijk leven. Het Gezonde Stadseiland wordt begrensd door het ‘Rondje stadseiland’, een recreatieve en sportieve route.

Merwedekanaalzone

In dit gebied wordt de nieuwe woonwijk ‘ Merwedekanaal’ gebouwd.

Hulp en contact wijkbureau Zuidwest

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Al-Masoedilaan 188, Utrecht

Openingstijden

ma, di, do, vr 9.00-12.00 uur
woensdag 13.00-17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Uw mening